Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Henryk
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-06-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ekipa”, nr rej. 43279, prowadzona w okresie 31.01.1980 - 06.02.1990 przez Wydział III KW MO/WUSW w Łodzi. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) na terenie Łodzi. W materiałach Krzysztof Turowski występuje jako były działacz NSZZ „Solidarność”, który mieszkając na emigracji we Francji, nadal utrzymywał kontakty z opozycjonistami z kraju, prowadził audycje w Radiu Wolna Europa, a przed wyborami w 1989 roku przebywał w Łodzi wspierając kandydatów opozycji. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 7867/II. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”/„Związek” zarejestrowana pod nr 37004, prowadzona przez Wydział III „A”/V KW MO w Gdańsku i Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w okresie 14.11.1980 - 10.11.1983. Sprawa dotyczyła tzw. „operacyjnej ochrony” NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Krzysztof Turowski był przedstawicielem Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”, uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów, członkiem prezydium Komisji Krajowej (II tury Zjazdu). Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 19, 21, 23, 27 (185/IV).
Krzysztof Turowski w dniu 03.09.1981 został zarejestrowany pod nr. 44995 przez Wydział III KW MO w Łodzi jako osoba zabezpieczona (OZ). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. W dniu 02.05.1982 został przerejestrowany pod tym samym numerem do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Mikrofon”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Mikrofon”, nr rej. 44995, prowadzony od 02.05.1982 przez Wydział III KW MO w Łodzi, założony w celu kontroli operacyjnej Krzysztofa Turowskiego. Sprawę zdjęto z ewidencji w dniu 09.09.1988 i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 7532/II. W dniu 25.11.1988 został wykonany mikrofilm i złożony pod nr. 7532/2. Materiały o sygn. 7532/II zniszczono (protokół brakowania nr 1022/90), mikrofilmu o sygn. 7532/2 nie odnaleziono. Materiały o sygn. 7532/II zniszczono, mikrofilmu o sygn. 7532/2 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania. Internowany na mocy decyzji nr 91 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 13.12.1981. Podstawą do zatrzymania Krzysztofa Turowskiego była dotychczasowa działalność w NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia. SB oceniało, że w swoich audycjach radiowych „przemycał” idee NSZZ „Solidarność”. W dniu 01.12.1981 została sporządzona przez funkcjonariusza SB notatka informująca, że Krzysztof Turowski jest w grupie działaczy opozycji przewidzianych do rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Zwolniony na mocy decyzji nr 77 z dn. 30.04.1982. Krzysztof Turowski został wymieniony w wykazach alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/14 t. 1-2 (1345/III), IPN Ld Pf 249/1 (1360/III), IPN Ld Pf 48/92/J (1360/3) mikrofilm, IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 8654.
Akta internowanego Krzysztofa Turowskiego. Internowany w okresie 13.12.1981-30.04.1982. W dniu 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie w dniu 06.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/104 (7/82).
K. Turowski występuje w kopiach meldunków operacyjnych Wydziału III „A”/Wydziału V KWMO w Łodzi z lat 1981-1983 wysyłanych do Departamentu III „A”/V MSW jako emigracyjny działacz NSZZ „Solidarność”, utrzymujący kontakty ze związkowcami w kraju. IPN Ld PF88/1 t. 2 (2889/XA), IPN Ld PF88/3 t. 3 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bliźniak”, nr rej. 49616, zarejestrowana w dniu 20.09.1984 przez Wydział III WUSW w Łodzi. Założona w celu inwigilacji grupy osób, wielokrotnie przerejestrowywana (przekazana do dalszego prowadzenia Wydziałowi III-1 WUSW w Łodzi, w dniu 16.08.1988 sprawę przerejestrowano pod nowy nr 57577, a dn. 27.07.1989 przekwalifikowano na KE krypt. „Bliźniak”). W materiałach znajdują się informacje o inwigilacji Krzysztofa Turowskiego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Mikrofon”, kontaktach z osobami w Polsce oraz o organizowaniu pomocy finansowej dla podziemia „Solidarności”. Materiały sprawy zniszczono. Szczątkowe informacje zachowały się w meldunkach operacyjnych Wydz. III WUSW w Łodzi wysyłanych do Departamentu III MSW. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN BU 01232/76 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 12).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Reżyser”, nr rej. 48802 prowadzona w okresie 10.04.1984 - 16.08.1989 przez Wydział III WUSW w Łodzi. Założona w celu kontroli operacyjnej Jacka Bartyzela. Krzysztof Turowski utrzymywał ścisłe kontakty z rozpracowywanym w tej sprawie. Dnia 16.08.1989 materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi, pod sygn. 7625/II, a w dniu 10.01.1990 zniszczono. Szczątkowe informacje zachowały się w meldunkach operacyjnych Wydz. III WUSW w Łodzi wysyłanych do Departamentu III MSW. Materiały o sygn. 7625/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN BU 01232/76 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 12), IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW w Warszawie z roku 1984 zawierające opracowanie pt.: „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność«, wrzesień-październik 1981 r., część I”. Materiały zawierają wyciąg z ankiety osobowej K. Turowskiego, sporządzonej na I KZD NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Podteczka sprawy tematycznej (problemowej) krypt. „Kolind”, nr rej. 18056, prowadzona w latach 1988-1990 przez Wydział XVIII Departamentu I MSW w związku z aktualizacją listy „osób zastrzeżonych” w rezydenturze Departamentu I MSW w Kolonii figurujących w systemie informatycznym „INDEX”. Nazwisko Krzysztofa Turowskiego widnieje w wykazach z lat 1988-1989. IPN BU 02269/67 t. 1-2 (J-13787).
Materiały administracyjne za okres 21-30.06.1988 zawierające informacje dzienne opracowywane przez Zespół Informacyjny Gabinetu Ministra MSW w Warszawie. W załączniku do „Informacji dziennej nr 149/2349” z dn. 23.06.1988, dotyczącym inicjatywy ponownego zalegalizowania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Turowski został wymieniony jako członek nowego Zarządu SDP, którego działalność za granicą przyczyniła się do przyjęcia SDP do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli. IPN BU 1585/16101 (185n/211).
Materiały Departamentu I MSW zatytułowane „Kartoteka opiniodawcza Departamentu I”. Krzysztof Turowski był opiniowany w kwietniu 1990 przez Departament I MSW w zakresie dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, w związku z rekrutacją do pracy w Ambasadzie RP w Paryżu. IPN BU 01967/354/J.
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Ewa”, nr rej. 30051, prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia TW z lat 1981-1983 na osobę K. Turowskiego oraz notatki sporządzone przez funkcjonariusza SB. IPN Ld 0040/1977 t. 1-2 (46431/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Starski”, nr rej. 45092, prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Łodzi znajduje się notatka z 9.03.1982 sporządzona przez funkcjonariusza SB dot. K. Turowskiego. IPN Ld 0040/1775 (46220/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 47612 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajduje się notatka sporządzona 26.08.1983 przez inspektora Wydz. II WUSW w Łodzi na potrzeby Wydz. III WUSW w Łodzi, w której jest wymieniony K. Turowski. IPN Ld 0040/698 (44315/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 49669 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajduje się notatka sporządzona przez funkcjonariusza SB na podstawie perlustracji korespondencji K.Turowskiego oraz wyciąg z doniesienia innego TW ps. „Andrzej” z roku 1984. IPN Ld 0040/788 (44539/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Wujek”, nr rej. 46148, prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Łodzi znajdują się notatka sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW na osobę K. Turowskiego. IPN Ld 0040/1771 (46216/I).
W aktach paszportowych Krzysztofa Turowskiego znajduje się wniosek dot. zezwolenia na opuszczenie Polski z dnia 29.06.1982, w którym został wymieniony jako jeden z założycieli struktur NSZZ „Solidarność” w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, delegat na I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, utrzymujący kontakty z osobami znajdującymi się w zainteresowaniu SB, internowany. IPN Ld 533/27596 (EALD 27596).
.