Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Leopold
Nazwisko: Kukuła
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 01-01-1946
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunki operacyjne SB z Wydz. III KW MO w Łodzi z marca i kwietnia 1968 dotyczą między innymi wystąpień studenckich na terenie Łodzi w marcu 1968. Wynika z nich, że Mieczysław Kukuła, student IV roku socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, "od dn. 11.03.1968 był aktywnym uczestnikiem wieców i zebrań" studenckich na łódzkich uczelniach. Z ramienia Wydziału Ekonomicznego UŁ był delegatem ds. studenckich. Materiały te złożono do archiwum pod sygn. 651/X, a później zniszczono za protokołem brakowania nr 578/74 i nr 1010/90. Materiałów o sygn. 651/X brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Wydz. I Biura Śledczego MSW z lat 1970-1971 (nr II-Ds-25/70) stwierdzają m.in., że Mieczysław Kukuła został objęty postępowaniem przygotowawczym w sprawie "udziału w nielegalnej organizacji" antykomunistycznej pod nazwą "Ruch". Od czerwca do września 1968 w mieszkaniu Mieczysława Kukuły i przy jego udziale odbywały się zebrania dyskusyjne na temat aktualnej sytuacji politycznej. Zapisano, iż ww. był współautorem ulotek kolportowanych po marcu 1968 na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto "utrzymywał kontakty" z członkami i brał udział w spotkaniach organizacji "Ruch" oraz czytywał biuletyn wydawany przez tę organizację. Dnia 19.04.1971 Mieczysław Kukuła został przesłuchany w tej sprawie w charakterze świadka. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KW MO w Łodzi z lat 1970-1971 (nr Ld 16/70) dotyczą sprawy członków niepodległościowej organizacji "Ruch". Mieczysław Kukuła od roku 1968 należał do grupy dyskusyjnej sympatyków i członków tej organizacji. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania, ww. m.in. brał udział w akcji ulotkowej na Uniwersytecie Łódzkim kolportując ulotkę "Do studentów Łodzi" - nawiązującą do postulatów i rezolucji studenckich z okresu wydarzeń z marca 1968. Był przesłuchiwany w tej sprawie dn. 19.04.1970. IPN Ld Pf 15/64 t. 3, 4, 9, 14, 24 (945/III).
Mieczysław Kukuła występuje w aktach KM MO w Łodzi z roku 1970, które zawierają m.in. akta opisane jako "materiały SB dotyczące rozpracowania nielegalnej organizacji "Ruch" w Łodzi", w tym: plan czynności operacyjno-śledczych w SOR "Omega" z 1970 roku, notatki informacyjne SB z KM MO w Łodzi dot. przebiegu i wyników śledztwa oraz osób związanych z organizacją "Ruch" z 1970 roku, wykaz osób aresztowanych z "grupy łódzkiej" oraz przechodzących w protokołach aresztowanych z lipca 1970, Biuletyny Informacyjne SB KM MO w Łodzi nr 1-77 dot. śledztwa przeciwko członkom organizacji "Ruch". IPN Ld 0122/503 (978/X-KM, 320/14).
Mieczysław Kukuła występuje Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Watra" (nr 31426) prowadzonej przez Wydz. IX Dep. III MSW w latach 1974-1981. Sprawa dotyczyła inwigilacji i rozpracowania Jacka Kuronia i środowiska "KSS-KOR", w tym Mieczysława Kukuły. W aktach tej sprawy zapisano m.in., że w roku 1981 Mieczysław Kukuła, wówczas wiceprzewodniczący MKZ w Grudziądzu i członek Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność», figuruje na liście osób wytypowanych do uczestnictwa w zebraniach założycielskich «Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość». IPN BU 0204/1417 t. 46 (50986/II).
W dniu 2.08.1978 Mieczysław Kukuła został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KW MO w Toruniu pod nr. 4151 i był opracowywany jako przewidywany "kandydat na tajnego współpracownika". Jednak w związku z działalnością w strukturach NSZZ «Solidarność» w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, dnia 21.03.1981 Mieczysław Kukuła został przerejestrowany (pod tym samym numerem) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Malkontent" - prowadzonej przez Pion V SB w Grudziądzu. Sprawę tę zakończono w lutym 1984 w związku z odnotowanym wyjazdem Mieczysław Kukuły "na pobyt stały zagranicę". Materiały te złożono do archiwum pod sygn. 1133/II, zniszczono je dn. 23.01.1990. Materiałów o sygn. 1133/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Mieczysław Kukuła występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" - prowadzonej w latach 1980-1983 przez SB z Wydz. III "A" i Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Była to "operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Dnia 24.08.1982 SO "Klan" przemianowano na SO "Związek". Zapisano m.in., iż Mieczysław Kukuła, przewodniczący Komitetu Strajkowego i jeden z założycieli NSZZ «Solidarność» w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, zastępca przewodniczącego Komitetu Zakładowego i członek Prezydium Zarządu Regionu, jesienią 1981 był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 14, 19, 21, 23, 25, 27 (185/IV).
Mieczysław Kukuła występuje w aktach Biura "C" MSW z roku 1984 zatytułowanych "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ «Solidarność» wrzesień- październik 1981". W sierpniu 1980 Mieczysław Kukuła jako przewodniczący zakładowego komitetu strajkowego zorganizował strajk okupacyjny. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Grudziądzu, wiceprzewodniczącym komisji zakładowej w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, wiceprzewodniczącym Podregionu Grudziądz oraz członkiem Zarządu Regionu Toruń. Na I Krajowym Zjeździe NSZZ «Solidarność» został wybrany w skład Komisji Krajowej. Dnia 22.10.1981 z jego inicjatywy zorganizowano w Grudziądzu tzw. "marsz głodowy". IPN Gd 0219/2 (164/2), IPN By 076/322.
Sprawa Obiektowa krypt. "Kameleon" (nr rej. 6759) dotyczy członków Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» w Grudziądzu. Była prowadzona przez SB z Wydz. III "A" i Wydz. V KW MO w Toruniu oraz pionu V KM MO w Grudziądzu od stycznia 1981 do września 1986. Mieczysław Kukuła figuruje w tych aktach jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Malkontent". Zanotowano m.in., iż dnia 29.09.1980 Mieczysław Kukuła "brał udział w zebraniu informacyjnym nowo powstałego NSZZ «Solidarność» z terenu Grudziądza, gdzie zasiadał w prezydium i pozytywnie wypowiadał się na temat «KSS-KOR». W roku 1981 Mieczysław Kukuła był m.in. wiceprzewodniczącym ds. organizacji i rzecznikiem prasowym podregionu NSZZ «Solidarność». IPN By 083/17 (40/IV).
Mieczysław Kukuła występuje w aktach operacyjnych SB z Wydz. II / III / III "A" i Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu z lat 1980-1983 o krypt. "Gotowość". Materiały te dotyczą przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. W aktach znajduje się m.in. charakterystyka działalności ww. osoby - sporządzona dnia 3.11.1980 przez Wydz. III "A" KW MO w Toruniu - oraz plan rozmowy ostrzegawczej z M. Kukułą (sporządzony dn. 10.11.1981). Zanotowano, iż w sierpniu 1980 M. Kukuła został przewodniczącym komitetu strajkowego w POiE w Grudziądzu, a następnie przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» w tych zakładach. Był organizatorem strajków ostrzegawczych w zakładzie w październiku 1980 oraz styczniu i marcu 1981. W związku z tym został objęty operacyjną kontrolą poprzez trzech tajnych współpracowników SB: pseud. "Jerzy", pseud. "500" oraz pseud. "Edward". IPN By 466/1 (IPN 0754/82,156/82), IPN By 466/3 (IPN 0754/84,156/84).
Mieczysław Kukuła figuruje w aktach Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu z lat 1981-1982 dotyczących osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. Mieczysław Kukuła został internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dn. 13.12.1981 i przewieziony do OO. w Strzebielinku, skąd został przeniesiony do OO. w Potulicach. Zapisano, iż ww. "był inicjatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych i strajków". Ponadto w roku 1981 "na terenie Grudziądza założył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania", a na terenie ośrodka odosobnienia [więzienia] "organizował nielegalne struktury związkowe". Zwolniony z internowania na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z dn. 10.12.1982. IPN By 082/1 t. 6 (54/III), IPN By 076/321.
Akta internowanego. Mieczysław Kukuła figuruje w aktach prowadzonych w więzieniach w Strzebielinku i Potulicach w latach 1981-1982 - dotyczących osób internowanych. Mieczysław Kukuła został internowany dnia 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Strzebielinku na mocy decyzji nr 533 - wydanej dn. 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa toruńskiego". Dnia 5.01.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach, a dn. 31.03.1982 ponownie przeniesiony do OO. w Strzebielinku. Zwolniony na mocy decyzji nr 239/82-OEA wydanej 10.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/471.
Mieczysław Kukuła występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" (nr 42220) - prowadzonej w latach 1982-1985 przez SB z Wydz. III "A" i Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Były to "Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych". Mieczysław Kukuła, działacz NSZZ «Solidarność» z Regionu Toruń, został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. Ww. figuruje też w wykazie osób internowanych w OO. w Strzebielinku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Figuruje w aktach operacyjnych SB z lat 1985-1989 o krypt. "Emigrant" (nr 13546). Materiały te dotyczą przebywającego na emigracji Mieczysława Kukuły, który "nawiązał stosunki ze związkami zawodowymi w Londynie oraz udzielił wywiadu dla sekretarza ambasadora USA w Polsce". Zapisano m.in., iż Mieczysław Kukuła był "inicjatorem i rzecznikiem utworzenia Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania". IPN By 081/1382 (2452/II), IPN By 0104/328 (2452/2) mikrofilm.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KW MO w Toruniu z lat 1981-1983 informują między innymi, iż Mieczysław Kukuła otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-582 do KK [Kraje Kapitalistyczne] i KDL [Kraje Demokracji Ludowej]" w okresie od dnia 26.05.1980 do 26.05.1982. Ten zakaz wydawania paszportu ww. osobie został wniesiony przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Toruniu. IPN By 680/35638 (EATO 35638).
.