Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rulewski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 18-04-1944
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Rulewski jako słuchacz I roku studiów Wojskowej Akademii Technicznej został rozkazem komendanta uczelni z dnia 15.05.1965 wydalony z niej w trybie dyscyplinarnym za głoszenie swoich poglądów politycznych, następnie skierowany do Jednostki Wojskowej 1404 w Sanoku celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. W przydzielonej jednostce nie stawił się, w związku z czym w dniu 19.06.1965 prokurator Oddziału WSW Rzeszów wszczął dochodzenie karne (Do-41/65) w związku z podejrzeniem o dokonanie dezercji. Dnia 5 lipca 1965 dochodzenie zostało przekazane do Oddziału WSW w Warszawie, następnie (26.07.1965) zawieszone z uwagi na ukrywanie się J. Rulewskiego. Poszukiwany listem gończym, został zatrzymany 02.08.1965 na terenie CSRS, przesłuchany i przekazany na spotkaniu granicznym w m. Kudowa-Słone stronie polskiej. Zawieszone dochodzenie, postanowieniem wiceprokuratora NPW z 25.09.1965 zostało wznowione, a na jego podstawie wszczęto śledztwo. Akta o sygn. IPN BU 946/1567.
W 1965 roku zarejestrowany pod numerem 1842 w ramach sprawy operacyjnego poszukiwania krypt. „Czołgista”. 15.06.1966 akta powyższej sprawy zostały złożone w archiwum pod numerem 18408 przez Oddział WSW Rzeszów. Dnia 6.07.1989 akta zostały złożone pod numerem 5120 w archiwum zespołu ZS. Karta EO-4A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis z dziennika archiwalnego nr 16 Zespołu E-2 S. WSW; zapis z Inwentarza akt nr 4 Zespołu ZS archiwum szefostwa WSW; akta sygn. IPN BU 001207/360 (ZS 5120).
W okresie 25.09.1965-25.03.1966 r. objęty śledztwem Pn.Śl.26/65/Szczeg prowadzonym przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w związku z podejrzeniem nielegalnego przekroczenia granicy PRL z zamiarem ucieczki do Francji. Tymczasowo aresztowany i osadzony w Centralnym Więzieniu Karno-Śledczym Warszawa I Mokotów. Śledztwo zakończono wniesieniem wobec J. Rulewskiego aktu oskarżenia. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie So 118/66 z dnia 21.04.1966 skazany za dopuszczenie się dezercji na karę 4 lat więzienia oraz przekroczenie granicy państwowej bez zezwolenia na karę 3 lat więzienia. Ostatecznie sąd wymierzył J. Rulewskiemu łączną karę 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w Ośrodku Pracy Więźniów w Stargardzie Szczecińskim, Areszcie Śledczym w Stargardzie Szczecińskim oraz Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Decyzją Sądu WOW z dnia 31.07.1969 został w dniu 04.08.1969 zwolniony z więzienia na mocy amnestii. Akta o sygn. IPN BU 946/1567.
Dnia 26.08.1980 zarejestrowany pod numerem 18807 przez Wydz. III-A do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Janek” następnie przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR). W dniu 18.04.1989 sprawa została przejęta przez Inspektorat 2 WUSW w Bydgoszczy. Powyższa sprawa dotyczy operacyjnej kontroli Jana Rulewskiego oraz niedopuszczenia do sytuacji konfliktowej na terenie Zakładu "Romet". Sprawa została zdjęta z ewidencji 18.12.1989. Materiały zostały złożone do archiwum pod numerem 7524/II przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW Bydgoszcz. Dziennik rejestracyjny WUSW Bydgoszcz, poz. 18807; dziennik archiwalny sygn. II WUSW Bydgoszcz, poz. 7524/II; akta sygn. IPN By 044/1721 (7524/II); karty EO-4A/77 i E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW. W kartotece i dzienniku została podana informacja o zniszczeniu materiałów we własnym zakresie.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Klan" (od 24.08.1982 pod krypt. "Związek") prowadzonej przez Wydz. III „A” i Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk w okresie: 14.11.1980-10.11.1983, dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań). Akta sygn. IPN Gd 003/166 (185/IV).
Wymieniony w aktach dochodzeniowo śledczych Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz (71/81, 93/81) z okresu: 19.03.1981-31.08.1981, dotyczących zajść związanych z VI Sesją WRN w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981, podczas których J. Rulewski został pobity. Akta sygn. IPN By 077/598 (70/13-14); akta administracyjne sygn. IPN BU 01334/445; akta sygn. IPN BU 1585/1796 (MSW 17/IX/255).
20.03.1981 Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo przeciwko Janowi Rulewskiemu z powodu zajść związanych z VI sesją WRN w Bydgoszczy 19.03.1981. Postanowieniem z dnia 31.08.1981 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy umorzyła śledztwo na podstawie art. 11 pkt 1, art. 280 § 1 kpk. W dniu 07.09.1981 do Prokuratury Generalnej w Warszawie wpłynęło zażalenie pokrzywdzonych, w tym J. Rulewskiego, z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Prokuratura Generalna utrzymała w mocy zaskarżone postanowienia. Akta prokuratorskie, sygn. IPN By 99/50.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Pajęczyna” (nr 4944) prowadzonej przez KSMO oraz WUSW Poznań w okresie 16.11.1981-13.09.1989, dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Akta sygn. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Występuje w materiałach Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk Sprawy Obiektowej o krypt. „Gotowość” prowadzonej w okresie 12.12.1981-10.12.1982 dotyczącej „osób internowanych z woj. bydgoskiego w tym J. Rulewskiego, internowanego w Zakładzie Karnym w Strzebielinku i w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, z powodu „podejmowania działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. bydgoskiego”. Akta sygn. IPN By 069/1357 (1364/IV).
Internowany w ramach akcji „Jodła” w okresie: 13.12.1981-22.12.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w Ośrodku Odosobnienia Białołęka. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Bydgoszcz, Toruń, Włocławek; akta internowanego, sygn. IPN By 069/1357 (1364/ IV); karta EO-13-A z kartoteki Biura „C” MSW; zapisy z bazy danych z ZSKO 88 i ZSKO 90.
Występuje w materiałach administracyjnych KWMO Bydgoszcz z 1981 roku wytworzonych przez NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy (materiały zostały przejęte przez KWMO w Bydgoszczy). W aktach znajdują się zapisy dotyczące okoliczności pobicia przewodniczącego MKZ J. Rulewskiego podczas trwania VI sesji WRN w Bydgoszczy. Akta sygn. IPN By 50/6.
Występuje w Sprawie Obiektowej kryptonim "Renesans"/"Mrowisko" (nr. rej. 42220) prowadzonej przez Wydz. III "A", Wydz. V, Insp.2 KWMO/WUSW Gdańsk w okresie 19.01.1982-1985 r. a dotyczącej rozpracowania NSZZ "Solidarność", jego struktur oraz członków. Zawiera wykazy osób internowanych oraz "poszukiwanych do internowania". Akta sygn. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Jako działacz NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu z powodu "działalności antypaństwowej" został dorejestrowany do sprawy Andrzeja Gwiazdy. W dniu 22.12.1982 został aresztowany z art. 123 kk. (sprawa nr 3/82) z powodu tego, że „dążył do obalenia przemocą socjalistycznego ustroju PRL”. 10.08.1984 areszt uchylono, a 20.08.1984 sprawa została umorzona przez Naczelną Prokuraturę Wojskową na mocy amnestii z dnia 21.07.1984. Dnia 09.02.1987 akta kontrolno-śledcze sprawy złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 7596/III przez Wydz. I Biura Śledczego MSW, następnie materiały sfilmowano i 28.03.1987 złożono mikrofilm w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 7596/3. Karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta EO-13 z kartoteki Biura Śledczego MSW; dziennik archiwalny akt działu III, Biura „C” MSW, poz. 7596; książka ewidencji mikrofilmów działu 3 Biura „C” MSW, poz. 7596; zapis w bazie danych ZSKO-90; akta kontrolno-śledcze, sygn. IPN Bu 010092/1 (MSW 7596/3).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ 2” (nr. 7575) prowadzonej przez Wydz. V WUSW Konin w okresie 1983-1984, dotyczących „nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ >Solidarność< w Koninie, którzy prowadzili nielegalną działalność propagandową wydając i kolportując biuletyn >Nasza Solidarność<. Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW Konin pod sygn. 1435/II. Akta sygn. IPN Po 035/1284/2 (1435/II).
Występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Ilona" (nr rejestr. 36668) WUSW w Poznaniu z okresu 1984-1988. Akta sygn. IPN Po 08/1928 (12393/II).
Objęty sprawdzeniem operacyjnym w ramach SOS krypt. „System” (nr ewid. 24261) założonej w celu rozpoznania nastrojów wśród załogi ZR „Romet” w związku ze zmianą systemu płacowego. Sprawa była prowadzona w okresie 06.03.1985-24.04.1985 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz. Materiały sprawy złożono w Wydz. „C” WUSW Bydgoszcz pod numerem 6435/II. Akta o sygn. IPN By 044/1239 (6435/II).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej o krypt. „Spółdzielnia” (nr rej. 24555; sygn. arch. 1396/IV) prowadzonej w okresie 20.05.1985-23.10.1989 przez Wydz. VI WUSW Bydgoszcz, dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W aktach znajdują się m.in. dokumenty dotyczące okoliczności pobicia J. Rulewskiego w dniu 19.03.1981 podczas trwania VI sesji WRN w Bydgoszczy. Akta sygn. IPN By 069/1376 (1396/IV).
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej o krypt. „Elekt” (nr. 24712) prowadzonej przez WUSW w Bydgoszczy w celu „zabezpieczenia wyborów do Sejmu w 1985 r., wspieranie PRON w woj. bydgoskim”. Akta o sygn. IPN By 069/1368 (1376/IV).
W dniu 15.09.1986 Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz wszczął dochodzenie (RSD 7/86) w sprawie rozpowszechniania w sierpniu i wrześniu 1986 r. na terenie Bydgoszczy „nielegalnie wydawanych ulotek pt. >6 lat w obronie społeczeństwa<”. 17.11.1986 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy umorzyła śledztwo z powodu „braku cech przestępstwa". Akta kontrolne dochodzenia, sygn. IPN By 070/5233 (5799/III).
Pojawia się w notatce z telekonferencji przeprowadzonej dnia 10.06.1987 przez oficerów SB. Materiał dot. zabezpieczenia wizyty Papieża w Polsce w 1987 roku. Akta sygn. IPN Po 060/157/7.
26.09.1988 Jan Rulewski został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Bydgoszczy (akta sygn. 5239/88) grzywną za „wywołanie w Bydgoszczy [25.08.1988] niepokoju publicznego i kolportowanie ulotek wzywających do podjęcia nielegalnej akcji strajkowej” - Jako wyraz „solidarności ze strajkującymi stoczniowcami i górnikami”. 09.11.1988. Kolegium II instancji podtrzymało zaskarżone orzeczenie. Akta sprawy o wykroczenia sygn. IPN By 252/63 (5033/88); akta sygn. IPN By 077/625.
Doniesienia na ww. osobę, zachowały się w: 1) teczce pracy TW ps. "Student"/ "Klimaszewski"/ "Działacz" (nr rej. 2/439/18997; nr. arch. 40805/I) prowadzonego przez Wydz. V i III "A" KW MO/WUSW Bydgoszcz; 2) teczce pracy TW ps. "Zenon"/ "Wiesław" (nr. rej. 19019) prowadzonego przez Wydz. IV i VI KW MO/WUSW Bydgoszcz; 3) teczce pracy TW ps. "Róża" (nr rej. 2485; arch. 41097/I) prowadzonego przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz; 4) teczce pracy TW prowadzonego przez WUSW Bydgoszcz (nr. arch. 40088/I); 5) teczce pracy TW prowadzonego przez WUSW Bydgoszcz (nr. arch. 40741/I); 6) teczce pracy TW prowadzonego przez WUSW Bydgoszcz (nr. arch. 41271/I); 7) teczce pracy TW prowadzonego przez WUSW Bydgoszcz (nr. arch. 35507). Akta personalne sygn. IPN By 0085/1358 (40088/I); IPN By 0085/1490 (40741/I); IPN By 0085/1651 (41271/I); IPN By 0085/255 (35507/I); IPN By 0085/1574 (41097/I); IPN By 0085/241 (35158/I); IPN By 0085/1509 (40805/I).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 80/08/Gd - Zarządzenie z dn. 22.06.2009 r. dot. Jana Rulewskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.