Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Jerzy
Nazwisko: Lis
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-11-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

Ppl 68/08/Gd, zarządzenie z dn. 15.05.2009 dot. Bogdana Jerzego Lisa. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Ww. figuruje w aktach jako aktywny działacz opozycyjny na terenie Trójmiasta, m.in. sygnujący swoim nazwiskiem ulotki „nawołujące do manifestacji i obliczone na sianie niepokojów”. IPN GD 340/1, t. 1 (54427/II/1)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne dwojga działaczy KSS „KOR” i NSZZ „Solidarność”. Sprawa zarejestrowana została przez Wydz. IV Dep III MSW pod nr. rej 57911, a następnie, 04.07.1980 przejęta przez Wydz. III-2 KSMO (nr rej. 27968) . B. Lis figuruje w aktach jako osoba utrzymująca kontakty z figurantami sprawy. IPN BU 0222/92, t. 1 (52872/II)
Akta operacyjne Akta sprawy dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Ww. figuruje w aktach jako „aktywny działacz antysocjalistyczny” przewidziany do internowania oraz jako osoba, której „na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane”. Akta zawierają m.in. „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” z 28.02.1980, w którym opisano bardzo aktywną działalność opozycyjną i związkową ww. IPN GD 0207/10, t. 1; IPN Gd 340/2, t. 1-2 (911/2).
Akta administracyjne Meldunki dot. śledztw Wydz. Śledczego z lat 1980-1985. W aktach materiały śledztwa nr 57/84 prowadzonego pod kontrolą Prokuratury Marynarki Wojennej Gdynia (nr Pm. Śl-II-10/84) p-ko B. Lisowi. Ww. został 08.06.1984 zatrzymany jako poszukiwany listem gończym, podejrzany o „sporządzenie na taśmie magnetofonowej w celu rozpowszechniania nagrań zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość PRL oraz fałszywe wiadomości o sytuacji strajkowej i nawołujące do strajku powszechnego”. W aktach również meldunek z 05.07.1984 o dodaniu wobec ww. zarzutów o to, że „w okresie od lipca 1982 do 8 czerwca 1984 uczestniczył w działalności zagranicznej organizacji Biura Koordynacyjnego NSZZ »Solidarność« Za Granicą z siedzibą w Brukseli”. Zarzuty rozszerzono następnie o założenie nielegalnego związku TKK NSZZ „Solidarność”. Śledztwo zakończono 03.08.1984 z powodu przekazania go do Biura Śledczego MSW. W aktach też postanowienie o zastrzeżeniu ww. wyjazdów za granicę w okresie 26.06.1984 – 26.06.1986. IPN Gd 0046/804, t. 7 (1458/7)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 18.04.1980 zarejestrowany przez Wydz. III KWMO Gdańsk do SOS krypt. „Działacz”, a następnie 03.10.1980 przerejestrowany do SOR krypt. „Kozak”. Prowadzenie sprawy przejął Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk (brak daty). Wyrejestrowany z ewidencji 29.08.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO „Klan”, 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Ww. figuruje w aktach jako jeden z najważniejszych działaczy związkowych na terenie Gdańska, utrzymujący kontakty m.in. z czołowymi działaczami WZZ, ROPCiO i KSS-KOR, działający w MKS, a następnie pełniący funkcje m.in. wiceprzewodniczącego Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, członka Prezydium ZR Gdańsk i KK NSZZ „Solidarność”. IPN GD 003/166, t. 1-15, 17, 19-27 (IV-185).
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO dot. środowiska MKZ NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Figuruje w opracowaniu MSW z 03.1981 jako aktywny działacz opozycyjny i związkowy, uczestniczący dwóch spotkaniach w Łodzi – 05.11.1980 w ZWO „Vera” oraz 06.11.1980 w ZPB im. Marchlewskiego. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO założonej przez Wydz. III Dep. III „A” MSW dot. „operacyjnej ochrony” Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, a następnie – po rozwiązaniu KKP w 10.1981 – Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność”, zarówno w czasie jej legalnego działania, jak też po delegalizacji NSZZ „S” w okresie stanu wojennego. 01.07.1982 sprawę przekazano do Wydz. I Biura Studiów MSW. Ww. Figuruje w aktach jako działacz KK i MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańsk, a następnie TKK zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono po stwierdzeniu objęcia politycznego podziemia dostateczną kontrolą ze strony terenowych jednostek SB oraz Biura Studiów MSW. IPN Gd 426/1, t. 1-2 (2408/4 – mkf)
Akta operacyjne Materiały dot. „operacyjnego zabezpieczenia” obchodów 1 i 3 maja 1981. Ww. figuruje w notatce z przebiegu obchodów 3 maja 1981 jako rozpoznany przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, uczestniczący w opozycyjnym pochodzie zorganizowanym w Gdańsku. IPN Gd 0046/364, t. 2 (914/3)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO założonej w celu „kontroli operacyjnej” oraz ewentualnego wpływu na przebieg i rezultaty I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. B. Lis występuje w aktach jako jeden z uczestników Zjazdu. IPN BU 236/243, t. 1-9 (2282/IV)
Akta operacyjne Akta dotyczące pracy operacyjnej na terenie Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Ww. figuruje w informacji z 06.02.1982 jako b. działacz NSZZ „Solidarność”, ukrywający się po wprowadzeniu stanu wojennego oraz w szyfrogramie Z-cy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB w Gdańsku do Dyrektora Biura Śledczego MSW z 24.08.1982 jako działacz opozycyjny współpracujący z jedną z działaczek WZZ i NSZZ „Solidarność” przewidzianą do internowania. IPN Gd 0046/365, t. 3 (918/3)
Akta administracyjne Skorowidz osób zatrzymanych w areszcie KWMO/WUSW Gdańsk w latach 1981-1988. W aktach informacja o osadzeniu B. Lisa w areszcie w roku 1985 i 1988. IPN Gd 511/5 (726/5)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko B. Lisowi, oskarżonemu o to, że jako b. członek KK i Prezydium ZR Gdańsk NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona „nie zaniechał swojej działalności związkowej i po 12 grudnia 1981 roku sporządził nagranie na taśmie magnetofonowej w celu rozpowszechniania, a zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz fałszywe wiadomości o sytuacji strajkowej i nawołujące do strajku powszechnego […]”. 08.01.1982 Prokuratura POW Bydgoszcz postanowiła o tymczasowym aresztowaniu ww. i zarządziła jego poszukiwanie listem gończym. Śledztwo zawieszono 03.05.1982 z powodu ukrywania się ww., 12.06.1984 wznowiono po jego zatrzymaniu w dn. 08.06.1984 i ostatecznie, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 28.01.1985 umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 77/9, t. 1-5.
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w aktach jako jeden z czołowych działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” na terenie Gdańska, ukrywający się po wprowadzeniu stanu wojennego i „poszukiwany w trybie nadzwyczajnym do internowania”. IPN GD 003/176 (IV-200).
Akta administracyjne Repertorium spraw śledczych Wydz. Śledczego KWMO/WUSW Gdańsk, prowadzonych w latach 1982-1990. W aktach zapis dot. śledztwa prowadzonego przez Insp. 2 WUSW Gdańsk przeciwko B. Lisowi, podejrzanemu o nie zaprzestanie działalności związkowej oraz o założenie i kierowanie nielegalną organizacją. Śledztwo w trybie zwykłym nr 57/84 wszczęto 10.06.1984, prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (nr sprawy Pm. Śl. II – 10/84). Zarzuty przedstawiono i areszt tymczasowy zastosowano 10.06.1984. Prowadzenie śledztwa przekazano 17.07.1984 do Biura Śledczego MSW. IPN Gd 0046/788, t. 1 (1243/1)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru w sprawie przeciwko dwóm działaczom opozycyjnym. Ww. występuje w aktach jako jeden z członków Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańsk oraz jako osoba, przeciwko której toczyło się osobne śledztwo. IPN BU 514/29, t. 1
Akta administracyjne Materiały wydziałowe wykorzystane do analiz kontrwywiadowczych województwa gdańskiego z lat 1984-1985. Ww. figuruje w aktach jako działacz opozycyjny na terenie Trójmiasta, m.in. współautor nielegalnych ulotek i oświadczeń sygnowanych przez RKK NSZZ „Solidarność”. Akta zawierają też wzmianki o zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu ww. w 1984. IPN Gd 0046/369, t. 1-3 (940/15-17)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego dot. B. Lisa. Ww. został 10.06.1984 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Powodem aresztowania były: działalność ww. w strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”; założenie i kierowanie nielegalnymi organizacjami pn. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” i Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego; utrzymywanie kontaktów z działaczami opozycyjnymi za granicą, m.in. z Biurem Koordynacyjnym NSZZ „Solidarność” w Brukseli oraz posługiwanie się cudzym, przerobionym dowodem osobistym w czasie ukrywania się przed organami bezpieczeństwa PRL. 03.08.1984 ww. przeniesiony został do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 8.09.1984 tymczasowe aresztowanie ww. przedłużono do 8.12.1984. Areszt uchylono postanowieniem z 08.12.1984 kierując się ustawą o amnestii z 21.07.1984. IPN BU 483/40
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Śledztwo prowadzone było przez specjalnie w tym celu powołaną grupę operacyjno-śledczą przy Biurze Śledczym MSW. B. Lis figuruje w aktach jako jeden z założycieli i kierowników ww. organizacji. Ww. został w 06.1984 zatrzymany na terenie gminy Sulęczyno, poddany rewizjom, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 23.03.1985 postępowanie przeciwko ww. zawieszono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Do akt dołączono analizę SOR „Działacz” założoną na B. Lisa „w celu kontrolowania działalności jaką w/w prowadził w władzach NSZZ »Solidarność«”. IPN BU 0582/261 (7653/III), IPN BU 01255/688 (7653/3)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem nr 57/84 Wydz. Śledczego WUSW Gdańsk przeciwko B. Lisowi, podejrzanemu o "udział w związku przestępczym, mającym na celu przestępczą działalność na rzecz obcych instytucji, strajk i inne". IPN BU 514/20 t. 1-4.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne jednego z założycieli Komitetu Obrony Robotników. B. Lis figuruje w aktach jako działacz NSZZ „Solidarność”, w obronie którego w 05.1985 działacze opozycyjni planowali przeprowadzenie akcji protestacyjnych na terenie Warszawy, Krakowa i Gdańska. Ww. występuje też w załącznikach do informacji dziennych MSW m.in. jako uczestnik spotkań działaczy NSZZ „Solidarność”, a także w szyfrogramach i informacjach z nasłuchów Radia Wolna Europa i BBC. IPN BU 0204/1417 (50986/II)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność« wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają obszerną charakterystykę dot. B. Lisa, w której opisano jego aktywną działalność opozycyjną i związkową. IPN Gd 394/1, t. 1-2
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko B. Lisowi i innym, oskarżonemu o to, że „od stycznia do 13 lutego 1985 r. […] pełnił czynności kierownicze i brał udział w działalności nielegalnego związku pod nazwą »Tymczasowa Komisja Koordynacyjna«, podejmującego działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez organizowanie […] 15 minutowego strajku w dniu 28.02.1985 roku”. Postanowienie o przedstawieniu ww. zarzutów wydano 30.01.1985, a następnie 14.02.1985 i 15.03.1985 zmieniono je w wyniku toczącego się śledztwa (nr 2/85 Wydz. Śledczego WUSW Gdańsk). Postanowieniem z 15.02.1985 został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 17.04.1985. Do akt dołączono wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 14.06.1985 (III K 45/85) skazujący ww. na 2 i pół roku więzienia, wyrok SN z 21.02.1986 obniżający powyższą karę do 2 lat więzienia (III KR 360/85) oraz postanowienie SN z 30.07.1986 o darowaniu reszty kary na wniosek Prokuratora Generalnego PRL z 28.07.1986. IPN Gd 77/11, t. 1-3.
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego – skazanego dot. B. Lisa, zatrzymanego 13.02.1985 m.in. za działalność w nielegalnym związku pn. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, tymczasowo aresztowanego postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 15.02.1985, skazanego wyrokiem SW w Gdańsku z 14.06.1985 na 2 i pół roku więzienia. Ww. osadzony został 16.02.1985 w AŚ w Gdańsku, a następnie, 11.07.1985, przeniesiony do ZK w Barczewie. W czasie pobytu w AŚ i ZK dwukrotnie podejmował głodówkę protestacyjną. Zwolniony 31.07.1986 na mocy postanowienia SN o darowaniu reszty kary na podst. ustawy o amnestii z 17.07.1986. IPN Bi 65/1933.
Akta sądowe Stenogramy z rozprawy sądowej przeciwko B. Lisowi i innym, oskarżonemu o to, że „od stycznia do 13 lutego 1985 r. […] pełnił czynności kierownicze i brał udział w działalności nielegalnego związku pod nazwą »Tymczasowa Komisja Koordynacyjna«, podejmującego działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez organizowanie […] 15 minutowego strajku w dniu 28.02.1985 roku”. Wyrokiem z 14.06.1985 skazany za powyższe na karę 2 i pół roku pozbawienia wolności. IPN Gd 418/4, t. 1-2.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne przekazywane przez Wydz. II WUSW Gdańsk do Dep. II MSW. Ww. figuruje w 3 meldunkach z 22.01.1987, 19.05.1987 oraz 03.06.1987 jako działacz opozycyjny, uczestniczący w spotkaniach z amerykańskimi dziennikarzami, dyplomatami i biznesmenami, które odbywały się w plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku. IPN BU 01096/59; IPN BU 01096/60 (spis 408, poz. 8, 9)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w 1987. B. Lis figuruje w szyfrogramie z 05.06.1987 jako potencjalny uczestnik nabożeństwa z udziałem papieża w Gdańsku – Zaspie dnia 12.06.1987. IPN Po 060/157/7 (201/7).
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO prowadzonej w celu „operacyjnej kontroli” Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. B. Lis występuje w aktach jako jeden z czołowych działaczy opozycyjnych i członek KKW. Sprawę zakończono z powodu zalegalizowania NSZZ „Solidarność” w rezultacie obrad przy „okrągłym stole”. IPN BU 0236/425 (2551/IV)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko B. Lisowi, oskarżonemu o kontynuowanie w okresie 25.10.1987-04.05.1988 działalności w Krajowej Komisji Wykonawczej zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” oraz o podejmowanie działań „w celu wywołania niepokojów publicznych i rozruchów poprzez organizowanie niezgodnie z prawem strajków”. Ww. został zatrzymany 04.05.1988, poddany przesłuchaniom i 06.05.1988 skazany w trybie przyspieszonym przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu zasadniczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z 20.05.1988 uchylił powyższe orzeczenie Kolegium i skazał ww. na 3 tygodnie aresztu, zaliczając na poczet kary dotychczasowy pobyt w areszcie. IPN GD 112/32.
Akta penitencjarne Akta B. Lisa, zatrzymanego 04.05.1988, skazanego 06.05.1988 przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu zasadniczego za kontynuowanie w okresie 25.10.1987-04.05.1988 działalności w Krajowej Komisji Wykonawczej zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” oraz za podejmowanie działań „w celu wywołania niepokojów publicznych i rozruchów poprzez organizowanie niezgodnie z prawem strajków” (orzeczenie nr 1720/88). Powyższą karę zamieniono wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 20.05.1988 (IV Kws. 14/88) na karę 3 tygodni aresztu, zaliczając na poczet kary dotychczasowy pobyt w areszcie. Ww. osadzony został 06.05.1988 w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie, od 07.05.1988 do 25.05.1988, w ZK w Braniewie. IPN Gd 131/77 (445/3).
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 roku. B. Lis figuruje w aktach jako aktywny działacz opozycyjny i związkowy na terenie Trójmiasta. IPN Gd 0046/520, t. 5 (1128/5).
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO, założonej na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989. Figuruje w aktach jako kandydat na senatora z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. IPN BU 0236/410, t. 27 (2533/IV)
Dokumentacja ewidencyjna Poddany obserwacji przez pion "B" Służby Bezpieczeństwa w 1987 i 1988 w ramach prowadzenia "skorowidzu ruchomego imiennego, adresowego obywateli polskich i cudzoziemców oraz samochodów ze znakami rejestracji krajowej i zagranicznej". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały audiowizualne Materiały z lat 1980-1984 dot. m.in. wywiadów członków NSZZ "Solidarność" oraz strajku studentów. IPN Gd 334/38.
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa B. Lisa. 31.03.1988 ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Australii, a 10.10.1988 do Szwajcarii, motywując odmowy „brakiem wymaganych dokumentów” oraz „ważnymi względami społecznymi”. Pion dochodzeniowo-śledczy WUSW Gdańsk zastrzegł ww. wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie 01.03.1985-01.03.1989 ze względu na "bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajności" (zastrzeżenie nr GD49548/Z/85). Odwołano 18.02.1989. Do akt dołączono kopię wyroku Wydz. III Karnego Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 14.06.1985 (znak akt III.K.45/85). EAGD 107148, materiały ewidencyjne.
.