Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Marek
Nazwisko: Bernacki
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 18-08-1967
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona przez Wydz. III KWMO Gorzów Wielkopolski. Dariusz Bernacki został zarejestrowany w dn. 21.09.1987 do SOS/SOR krypt. "Iskra" (nr rej Go-5614). Brak jest informacji odnośnie daty zakończenia i zakresu prowadzenia przedmiotowej sprawy. Następnie ww. był rejestrowany w ramach SOR krypt. "Dezerterzy" nr Go 8605. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] D. Bernacki został zarejestrowany do sprawy 16.01.1985. Dotyczyła ona rozrzucenia w dn. 29.08.1984 na terenie Gorzowa Wlkp. ulotek o treści "31.08.1984 - Nic z dziejów narodu co raz miało miejsce, wymazać się nie da - Stefan Kardynał Wyszyński. Kolegium ukarało D. Bernackiego grzywną w wysokości 3000 zł. Mat. o sygn. 708/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] D. Bernacki został zarejestrowany początkowo do SOR "Iskra", następnie przerejestrowany do SOR "Dezerterzy" (Go 8605). Brak informacji o dacie przerejestrowania. Brak informacji o charakterze sprawy "Dezerterzy". Mat. o sygn. Go 8605 zniszczono 30.01.1990. wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta kontrolno-śledcze Naruszenie porządku publicznego podczas wizyty papieża w Gdańsku poprzez „podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego przez aktywne uczestnictwo w próbie wywołania zbiegowiska i rozruchów ulicznych”. Sporządzono wnioski o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń w Gdańsku, jednak decyzją MSW nie skierowano ich do kolegium. IPN Sz 03/82 (197/III)
Akta administracyjne Rejestr spraw o wykroczenia za lata 1987–1988. D. Bernacki figuruje pod nr 21 z roku 1987 jako osoba, która w dniu 12.06.1987 w Gdańsku w czasie wizyty papieża niosła transparent „Solidarność Gorzów”. W uwagach znajduje się informacja „odstąpiono z polecenia Ministra SW”. Pod nr 50 znajduje się informacja, że 07.11.1987 powielał biuletyn „Sokół” za co został ukarany karą grzywny.(RSOW 50/87). IPN Sz 05/10 t. 10 (8/91)
Materiały ewidencyjne W dn. 02.09.1987 w Międzyrzeczu D. Bernacki bez zgody zarządzającego wystawiał na dachu kiosku gastronomicznego transparent ponadto "tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej w ten sposób, że szedł jezdnią i niósł rozwinięty transparent czym powodował zatrzymywanie pojazdów". Dn. 30.09.1987 Kolegium ds. Wykroczeń ukarało D. Biernackiego 30 tys zł grzywny. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Sprawa dotyczyła kradzieży powielaczy w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych. Sprawę umorzono dn. 26.02.1985 z powodu niewykrycia sprawców. Została ona wznowiona 15.11.1987 po tym jak zabezpieczono powielacz, który jak ustalono należał do KZP i do czasu jego odzyskania był on wykorzystywany m.in. przez D. Bernackiego w celu sporządzania nielegalnych wydawnictw. D. Bernackiemu postawiono zarzut, że „dnia 10.11.1984 r. w Kostrzynie, działając wspólnie i w porozumieniu z n/n osobą dokonał włamania do budynku administracyjnego KZP skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa powielacze”. Dn. 08.06.1988 z powodu braku dostatecznych dowodów winy postępowanie umorzono. IPN Sz 03/87 (206/III)
Materiały ewidencyjne Dn. 07.01.1988 w Gorzowie Wlkp. D. Bernacki udzielał innym osobom pomocy w rozpowszechnianiu bez wymaganej zgody "pism ulotnych" poprzez "umożliwienie wejścia im na dach wiaty przystanku PKM skąd dokonali swojego czynu". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Akta kontrolno-śledcze Dotyczy nadawania audycji „Radia Solidarność” i podejrzenia użycia przemocy wobec interweniującego w tej sprawie funkcjonariusza MO. Dn. 13.05.1988 wobec D. Bernackiego Prokurator Wojewódzki zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do dn. 13.08.1988. Areszt tymczasowy uchylono 19.05.1988. Dn. 30.11.1988 postępowanie karne zostało umorzone z powodu braków dostatecznych dowodów winy. IPN Sz 03/89 (208/III)
Akta administracyjne Akta posiadają formę tabelaryczną. Pod nr 234 widnieje adnotacja, że D. Bernackiemu zastrzeżono wyjazd za granicę w sprawie RSOW 50/87 od 05.02.1988 do 05.02.1990. Zastrzeżenie zostało anulowane 29.06.1989 na mocy ustawy abolicyjnej z 29.05.1989. IPN Sz 05/8 t. 37
Akta administracyjne Akta zawierają m. in. meldunki Wydziału Śledczego WUSW Gorzów Wlkp. do Biura Śledczego MSW dot. wniosków o ukaranie kierowanych do Kolegium. D. Bernackiego dotyczą informacje o objęciu go postępowaniem za popełnianie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. (art. 52a § 1., art. 63a § 1, 90 kw.). IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91)
.