Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Maria
Nazwisko: Komorowski
Miejsce urodzenia: Oborniki Śląskie
Data urodzenia: 04-06-1952
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Komorowski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Rodzina", w ramach której SB inwigilowała jego matkę - Jadwigę Komorowską. Sprawa ta została zarejestrowana pod nr 14631 i była prowadzona przez Wydz. III KS MO od dnia 20.02.1976 do 30.11.1977 . Materiałów o sygn. 5013/II nie odnaleziono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa nr S-39/76 - prowadzonego przez Wydz. Śledczy KS MO w roku 1975 i 1976. Został zatrzymany przez MO wieczorem 15.11.1976 w prywatnym mieszkaniu w Warszawie pod zarzutem udziału "w nielegalnym zgromadzeniu". Przewieziony do Komendy Dzielnicowej MO Warszawa-Wola, a następnie zwolniony. Raport o tym zatrzymaniu został dołączony do akt śledztwa rozpoczętego 18.01.1975 „w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości szkalujących władze i ustrój PRL”. Prowadzenie tych akt zakończono 10.11.1978 i złożono do archiwum pod nr 2613/III. IPN BU 0141/7 (2613/III) t. 1, 4, IPN BU 01326/92 (2613/3) mikrofilm.
Zarejestrowany 15.10.1976 pod nr 16069 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), od 18.10.1976 Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bronek". Sprawa założona przez Wydz. III KS MO w Warszawie. Jej powód: „[B. Komorowski] był związany z nielegalną działalnością KOR-u, ROPCiO, KPN i KSN [Klubów Służby Niepodległości]. Uczestniczył w opracowywaniu, przygotowywaniu do druku i drukowaniu nielegalnych wydawnictw. Uczestnik antysocjalistycznych zgromadzeń i manifestacji”. Dnia 1.07.1978 SOR krypt. "Bronek" przekazano do Wydz. III-2 KS MO. Sprawę zakończono 14.12.1983, ponieważ „stwierdzono, że fig[urant] po zwolnieniu z internowania zaniechał wrogiej działalności”. Akta skierowano do archiwum Wydz. "C" SUSW, gdzie uzyskały sygnaturę 7937/II. IPN BU 0247/1386 (7937/II) – akta, IPN BU 01322/2462 (F-7937/2) – mikrofilm.
Akta Wydz. Śledczego KS MO z lat 1978-1981 (nr S-26/78). Powód objęcia śledztwem: przynależność do "nielegalnego związku »ROPCiO« i rozpowszechnianie wydawnictw poniżających w swej treści PRL, jej ustrój i naczelne organy". IPN BU 0787/473 (3952/III) – akta, IPN BU 01326/1751 (3952/3) – mikrofilm
Wraz z wieloma innymi osobami występuje w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z roku 1977 dotyczących rozpowszechniania "nielegalnych wydawnictw" o treści "lżącej PRL, ustrój i naczelne organy państwa oraz zawierającej fałszywe wiadomości", tj. przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk. IPN BU 576/104 t. 1.
Występuje jako podejrzany w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z roku 1977 i 1978 - dotyczących Kazimierza Janusza i innych podejrzanych o udział w związku pod nazwą "Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela", którego celem była "działalność przestępcza" polegająca m. in. na rozpowszechnianiu wydawnictw pozbawionych debitu komunikacyjnego, tj. czyn z art. 276 § 1 kk. IPN BU 576/263 t. 1-2.
Figuruje w Sprawie Obiektowej krypt. "Rocznica" nr rejestr. 26806, prowadzonej jesienią roku 1979 przez Wydział III-2 KS MO ze względu na "fakt organizowania wrogich wystąpień grup antysocjalistycznych w dniu 11.11.1979 r.". W tych materiałach znajdują się m.in. plan zabezpieczenia porządku publicznego w dniach 10, 11 i 12 listopada 1979 w Warszawie, zestaw sił i środków użytych w akcji "zabezpieczenia" w dniu 11 listopada 1979, informacja dotycząca planów i działań "grupy antysocjalistycznej" ROPCiO w związku z dniem 11 listopada 1979, notatka służbowa dot. figuranta operacyjnego rozpracowania krypt. "Gren", wnioski o ukaranie oraz analiza Sprawy Obiektowej krypt. "Rocznica". IPN BU 0999/158 (217/III/OB).
Bronisław Komorowski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Klan", nr rejestr. 37004, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku od 14.11.1980 do 10.11.1983. Dnia 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na „Związek”. Materiały wytworzone przez Wydz. III i Wydz. V KW MO w Gdańsku zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów "S", plany działań sprawdzających, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 21, 27.
Akta osobowe B. Komorowskiego, pracownika Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po dniu 13.12.198 akta te zostały przejęte przez SB z Wydz. III KS MO. W dniu 25.01.1984 akta przekazano do archiwum, gdzie otrzymały sygnaturę 52193/II. Materiały o sygn. 52193/II zniszczono, zachował się mikrofilm. IPN BU 01222/2065 (9618/2) mikrofilm.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Bronisław Komorowski został internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III-2 KS MO. Przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu do dnia 4 maja 1982, kiedy został zwolniony. IPN Sz 264/152, IPN BU 0787/473 (III-3952) .
W roku 1982 został objęty śledztwem Wydz. Śledczego KS MO nr rejestr. S-14/82, włączonym następnie do postępowania o nr rejestr. S-27/85. Powód śledztwa – „udział w związku pn. »Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela«, którego celem była działalność przestępcza polegająca na rozpowszech[nianiu] nieleg[alnych] wydawnictw”. Dnia 19.02.1985 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła to postępowanie. Dnia 24.02.1988 akta przekazano do archiwum, gdzie uzyskały sygn. 3327/III. IPN BU 0331/535 (3327/III), IPN BU 01326/424 (F-3327/3) mikrofilm.
W dniu 14.03.1984 Bronisław Komorowski został zarejestrowany pod nr 85214 przez Wydział I Biura Studiów SB MSW w kategorii „zab." (zabezpieczenie). Powód tej rejestracji nie jest znany. Zdjęto z ewidencji dnia 5.09.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny w dniu 12 maja 2010 r. w sprawie o sygn. VIII K 135/10 wydał orzeczenie, że kandydat na Prezydenta RP Bronisław Komorowski złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Prokurator IPN w dn. 30 maja 2017 r. w sprawie o sygn. Ppl/Wa-47/08 dotyczącej Bronisława Komorowskiego zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego przez niego oświadczenia lustracyjnego.

.