Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Teofil
Nazwisko: Wika-Czarnowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 05-07-1939
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Zarejestrowany 26.02.1982 pod nr 42692 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOS krypt. „Bernard” (nr rej. 36808) założonej 4.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku dotyczącej "nielegalnej działalności". Ww. wyrejestrowano 29.03.1982 ze sprawy z powodu skierowania aktu oskarżenia do sądu. Akta złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. Materiałów o sygn. 18174/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 30.12.1981 do 1.03.1982 w sprawie „zorganizowania i kierowania strajkiem w Wydz. Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk po wprowadzeniu stanu wojennego” przez W. Wika-Czarnowskiego. Akta złożone 23.11.1982 w archiwum pod sygn. 8086/III zniszczono. Materiałów o sygn. 8086/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym w trybie doraźnym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie W. Wika-Czarnowskiego oskarżonego o to, że „będąc członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ »Solidarność« w Wydz. Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL 13.12.1981 po wprowadzeniu stanu wojennego i pracowników przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalność NSZZ „Solidarność” w swoim przedsiębiorstwie, gdyż w dniach od 14.12.1981 do 19.12.1981 działając wspólnie z innymi osobami najpierw organizował, a następnie kierował strajkiem pracowników na holownikach Wydziału Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk wchodząc w skład Komitetu Strajkowego w tym Wydziale”. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej z 7.01.1982. IPN Gd 267/6848
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.03.1982 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia praw publicznych za to, że „będąc członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ »Solidarność« w Wydz. Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk nie odstąpił od udziału w działalności w tym związku, lecz 15 i 18.12.1981 kierował strajkiem załóg jednostek pływających tego wydziału gdyż w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Wydziałowej »Solidarności« dopilnował porządku wśród strajkujących pracowników i pełnił dyżur przy telefonach”. Rada Państwa uchwałą (PU-1111-44-82) z 20.04.1983 korzystając z prawa łaski warunkowo zwolniła ww. z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres 3-letniej próby. SMW w Gdyni postanowieniem z 17.08.1983 skrócił ww. okres próby indywidualnym aktem łaski do 31.12.1985, a 13.10.1989 w przedmiocie zastosowania abolicji "przebaczył i puścił w niepamięć" popełnione czyny. IPN Gd 253/9266-9269
Akta penitencjarne W. Wika-Czarnowski tymczasowo aresztowany 7.01.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem (Sm.W. 34/82) z 5.03.1982 skierował sprawę dotyczącą ww. i innych osób do rozpoznania na rozprawie w trybie doraźnym. Ww. skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.03.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał od 16.04.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z 23.08.1982 udzielił ww. półrocznej przerwy w odbywaniu kary. Więzienie opuścił 30.08.1982. Rada Państwa uchwałą (PU-1111-44-82) z 20.04.1983 warunkowo zwolniła ww. z odbywania reszty kary wyznaczając okres 3-letniej próby. IPN By 98/94
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". W. Wika-Czarnowski figuruje w piśmie sporządzonym 10.02.1983 przez Naczelnika Wydz. III Dep. V MSW do Naczelnika Wydz. V KWMO w Gdańsku informującym, iż Biuro Informacyjne „Solidarności” w Brukseli zwróciło się do niektórych belgijskich związków zawodowych z prośbą o zorganizowanie pomocy dla członków b. „Solidarności”. IPN Gd 003/166 t. 16 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja o prowadzonym przeciwko ww. przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni postępowaniu pod nr Pm.Śl.II-32/81. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 25.10.1985 pod nr 52337 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Cienie” nr rej. 46437 prowadzonej od 03.03.1983 do 24.05.1989 dotyczącej działalności w podziemnych strukturach b. NSZZ »Solidarności«. Materiały złożone do archiwum 24.05.1989 pod sygn. 19779/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19779/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W. Wika-Czarnowski 10.01.1983 otrzymał odmowę na wyjazd czasowy do Francji z powodu skazania wyrokiem Sadu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.03.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Ww. od decyzji 13.01.1983 złożył odwołanie, które 9.02.1983 zostało rozpatrzone pozytywnie przez Wydz. II Biura Paszportów MSW po pozytywnym zaopiniowaniu przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni z 3.02.1983. Ww. w 1983 wyjechał na pobyt czasowy do Włoch odmawiając powrotu do kraju. IPN Gd 645/232436 (EAGD 232436)
Akta osobowe cudzoziemca W. Wika-Czarnowskiego, aktywnego działacza organizacji „Solidaritet Norge-Polen”, organizatora demonstracji przed ambasadą w Oslo, 25.08.1988 Konsul PRL w Oslo jedynie w formie ustnej poinformował o odmowie wydania wizy wjazdowej do Polski. Ww., pozostający w zainteresowaniu Wydz. V WUSW w Gdańsku (SOR krypt. „Cienie" nr 52337), czołowy aktywista i reprezentant Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Portu Gdańskiego w Norwegii inicjował kontakty i porozumienia pomiędzy norweskimi związkami zawodowymi, a strukturami zakładowymi b. „Solidarności” w Polsce. Naczelnik Wydz. V WUSW w Gdańsku 4.11.1988 informował Zastępcę Dyrektora BP MSW o prawdopodobieństwie, że ww., ubiegający się o wizę wjazdową mógłby nawiązać bezpośredni kontakt z czołowymi działaczami struktur szczebla regionalnego i zakładowego „Solidarności”. Biuro Paszportów MSW w 11.1988 wyraziło zgodę na wydanie ww. 3-dniowej wizy. Ww. w lutym 1989 aplikował o wydanie wizy 60-dniowej, otrzymując wizę na okres 2 tygodni. IPN Bu 1423/560 (N-231511)
.