Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wacław
Nazwisko: Malczewski
Miejsce urodzenia: Rąbino
Data urodzenia: 12-11-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Malczewski zarejestrowany 16.09.1982 pod nr 20785 do SOS przemianowanej na SOR krypt. "Arab" nr rej. 19848 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy w okresie 9.01.1982-29.06.1983 dotyczącej „działalności struktury związkowej na terenie Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, której celem było wykonywanie i kolportowanie ulotek o wrogiej politycznie treści oraz organizowanie pomocy na rzecz rodzin osób internowanych”. Materiały dotyczące SOR krypt. "Arab" złożone do archiwum 29.06.1983 pod sygn. 6089/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6089/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-180/82), prowadzonego od 26.08.1982 do 24.12.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy przeciwko m.in. J. Malczewskiemu, podejrzanemu o to, że „w okresie od 13.12.1981 do 25.08.1982 jako członek organizacji związkowej NSZZ Solidarność w Zakładach Chemicznych »Organika-Zachem« w Bydgoszczy nie odstąpił od działalności związkowej mimo jej zawieszenia organizując spotkania związkowe, tworząc nielegalne struktury związku oraz rozpowszechniając ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. 25.08.1982 zatrzymany i przeszukany. 24.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy sporządziła akt oskarżenia. IPN By 070/5206 t. 1-2 (5743/III)
Akta sądowe Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z 1.09.1982 nie uwzględnił zażaleń ww. i innych osób w przedmiocie uchylenia trybu doraźnego prowadzonego postępowania, a 19.01.1983 nie uwzględnił wniosków o uchylenie tymczasowego aresztu. J. Malczewski, skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.02.1983 na karę 2 lat pozbawienia wolności zaliczając okres tymczasowego aresztu od 25.08.1982 oraz opłatę na rzecz Skarbu Państwa za to, że „w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ »Solidarność« wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Sąd POW w Bydgoszczy postanowieniem z 11.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 darował ww. karę pozbawienia wolności i koszty sądowe, a 31.10.1989 w przedmiocie zastosowania abolicji "przebaczył i puścił w niepamięć popełnione czyny". IPN By 51/227-231
Akta penitencjarne 26.08.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-180/82. Od 16.09.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.02.1983 na karę 2 lat pozbawienia wolności zaliczając okres tymczasowego aresztu od 25.08.1982 oraz opłatę na rzecz Skarbu Państwa. Orzeczoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu, skąd 17.03.1983 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Sąd POW w Bydgoszczy postanowieniem (SoW-487/82) z 11.08.1983 na mocy ustawy o amnestii 21.07.1983 darował ww. karę pozbawienia wolności, opłatę oraz koszty sądowe. Ww. opuścił więzienie 11.08.1983. IPN By 165/96 (39/1046A)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Drukarz” z powodu prowadzenia działalności konspiracyjnej w ramach struktur b. NSZZ «Solidarność» w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy. Kontrolę zakończono 8.01.1985 w związku z wyjazdem ww. wraz z rodziną na pobyt stały do Kanady. Materiały złożone do archiwum 23.03.1985 pod sygn. 6390/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6390/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem dotyczącym odbywających się od 1983 do kwietnia 1984 na terenie Bydgoszczy nielegalnych spotkań w ramach podziemnych struktur b. NSZZ »Solidarność« i kolportażu wydawnictw. 2.05.1982 Prokuratura Wojewódzka zarządziła przeszukanie w miejscu zamieszkania J. Malczewskiego, którego 3.05.1984 aresztowano. 27.07.1984 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 uchylono areszt wobec ww. IPN By 070/5258 t. 1-3 (5839/III)
Akta prokuratorskie J. Malczewski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 3.05.1984 w związku z podejrzeniem, że „ww. w okresie od 1983 do 04.1984 przejawiał działalność w nielegalnych strukturach rozwiązanego związku »Solidarność«, których istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych przez uczestniczenie w konspiracyjnych spotkaniach o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym oraz omawianie kierunków i metod działania na szkodę PRL”. Ww. składał zażalenie na postanowienie prokuratury o tymczasowym aresztowaniu, lecz dwukrotnie nie uwzględniono jego wniosku (Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy-20.06.1984 i Prokuratura Generalna w Warszawie- 16.07.1984). Na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowieniem z 27.07.1984 uchyliła wobec ww. areszt tymczasowy. Na mocy tej samej ustawy śledztwo w sprawie umorzono 20.08.1984. IPN By 99/21-25
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy założonej "w celu rozpoznawania, neutralizowania i likwidowania następujących aktów terroru", do których obok zabójstw, gromadzenia broni, zamachów bombowych itp. zaliczono również "nielegalne organizacje polityczne przyjmujące jako formę walki stosowanie terroru" czy "anonimy, listy i telefony pogróżkowe o wrogiej treści politycznej". J. Malczewski figuruje w wykazie z 29.10.1984 sporządzonym przez Zastępcę Szefa Zespołu do Zwalczania Terroryzmu Dep. III MSW na terenie Torunia, w którym ww. został zarejestrowany do sprawy nr J-125/84 (postępowanie prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz - RSD 4/84 i Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy - Ds.12/84). IPN By 069/1436 (1456/IV)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Jana Malczewskiego znajduje się postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydane 26.08.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy w związku z postępowaniem Pg.Śl.II-180/82. Ww. 1.10.1982 otrzymał zastrzeżenie („Z”–I-159/82) na wyjazd do WKŚ ("Wszystkich Krajów Świata") na okres od 27.09.1982 do 27.09.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy. Ww. 24.10.1984 złożył wniosek o wydanie paszportu na wyjazd stały do Kanady. IPN By 680/108338 (EABy 108338)
.