Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Macierewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-08-1948
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się w opracowaniach dotyczących wydarzeń Marca 1968 r. Materiały sporządzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa KWMO w Łodzi. IPN Ld 0122/505 (982/X-KM).
W dniu 30.03.1968 r. tymczasowo aresztowany przez Wydz. Śledczy KSMO za udział w demonstracji i kolportaż ulotek na terenie Uniwersytetu Warszawskiego [protest studencki z 1968 r., tzw. "wydarzenia marcowe"]. Był podejrzany o przestępstwo z art. 164 § 2 kk - udział w zebraniach mających na celu popełnianie przestępstw w Warszawie od 8 do 27 marca 1968. W dniu 03.08.1968 r. Prokuratura Wojewódzka dla miasta stołecznego Warszawy umorzyła śledztwo. Jednocześnie Kolegium Karno-Orzekające w Warszawie podjęło decyzję o nałożeniu grzywny. W dniu 24.01.1969 r. zarchiwizowano dotyczące powyższej sprawy akta kontrolne śledztwa pod numerem 1920. Karta EOW 1/63 i 2/63 i 2 załączniki do karty EOW-2/63 z kartoteki SUSW. Dziennik archiwalny SUSW i archiwalny mikrofilmów SUSW, dział II, poz. 1920. Karty E-14-B i EO-13-A z kartoteki Biura "C" MSW, ZSKO-90. Zachowane materiały archiwalne: sygn. IPN BU 0276/231 (1920/II) i mikrofilm o sygn. IPN BU 01325/18 (1920/2); Akta o sygn. IPN BU 473/43 (70); IPN BU 0330/327 (6318/III), t. 37, 53, 67. Data aresztowania - 30.03.68 r. - na podstawie zapisu na karcie EO-13-A. Wg biogramu aresztowanie nastąpiło 26.03.1968 r.(vide "Opozycja PRL, Słownik biograficzny", Warszawa, 2000 r., t. 1, s. 219).
Nie otrzymał zgody na wydanie książeczki żeglarskiej i karty pływań morskich w 1969 r., sprawa nr 26/J, Wydz. "C" KSMO. Karta E-14 z kartoteki Biura "C" MSW, karta E-14-B z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, ZSKO-90.
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR] krypt. „Watra” (nr rej. 31426), prowadzonej w latach 1973-1989 przez Wydz. II Depart. III MSW i dot. Jacka Kuronia. Akta o sygn. IPN BU 0204/1417 (50986/II). t. 6 i 55.
W dniu 31.05.1975 r. zarejestrowany pod numerem 12542 przez Wydz. III KSMO w ramach SOS, przekwalifikowanej 5.01.1976 r. na SOR o krypt. "Macek". Rozpracowywany ze względu na działalność opozycyjną w KOR. Od 1.07.1978 r. sprawę prowadził Wydz. III-2 KSMO [później SUSW]. Sprawę zakończono i wyrejestrowano w dniu 18.10.1989 r. z powodu zaniechania "wrogiej działalności". Materiały zarchiwizowano 23.10.1989 r. pod sygn. II-9984. Karta EO-4/77, dwie karty EO-4/73 i 12 kart "meldunek operacyjny" EO-4M/74 z kartoteki SUSW, dziennik archiwalny i dziennik archiwalny mikrofilmów SUSW, dział II, poz. 9984, karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, ZSKO-90, Zachowane materiały archiwalne o sygn. IPN BU 0258/291 (II-9984 SUSW) t. 1-6, mikrofilm o sygn. IPN BU 01322/3804 (2-9984 SUSW).
Akta SOS/SOR krypt. "Brodacz" zarejestrowanej 31.05.1975 pod nr. KA 30475 przez Wydz. II KWMO w Katowicach na inną osobę. 2.07.1975 materiały przejął Wydz. III w miejscu (ponowna rejestracja pod nr. KA 30598). 27.08.1975 zmieniono charakter zainteresowania na SOR. 22.10.1976 materiały przekazano do Wydz. III KSMO (nr rej. WA 16104), a w 1978 r. – do Wydz. III-2 w miejscu. Akta zarchiwizowano w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 8658/II. Według treści materiałów w mieszkaniu Antoniego Macierewicza (który był kontaktem głównego figuranta sprawy) odbywały się zebrania kolegium redakcyjnego niezależnego czasopisma „Głos”. Antoni Macierewicz występuje również w kontekście manifestacji organizowanej przez działaczy opozycyjnych w dniu 17.12.1979 w Warszawie z okazji 9. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970. Akta o sygn. IPN BU 0256/442 (8658/II) t. 3, 7, 9.
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się w trzech informacjach (z 17 i 28.11.1975 r. oraz 5.01.1976 r.) sporządzonych przez Dep. III MSW na podstawie meldunków operacyjnych z listopada 1975 i stycznia 1976, a dotyczących sytuacji w kraju, oraz w piśmie z 10.12.1976 r. ówczesnego sekretarza stanu MSW B. Stachury do kierownika Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego PZPR odnośnie osób, wobec których podtrzymuje się zastrzeżenia wyjazdów. Materiały archiwalne sygn. IPN BU 0296/210 t. 2, k. 6, 17, 18 i 39.
Akta postępowania prokuratorskiego z lat 1976-1977 wobec działaczy KOR/KSS „KOR” – w tym Antoniego Macierewicza podejrzanego o prowadzenie działalności „sprzecznej z interesami PRL” i „godzącej w podstawy ładu społeczn[ego] [oraz] porządek prawny i publiczny”. Akta o sygn. IPN BU 576/38 (II Ds.-172/76), t. 7, 16, 27 i 28.
Z powodu działalności sprzecznej z interesami PRL objęty śledztwem w ramach sprawy nr S-39/76, prowadzonej przez Wydz. Śledczy KSMO. W dniu 16.06.1977 r. sprawę przekazano do Wydz. II Biura Śledczego MSW. W dn. 14.12.1979 r. zarejestrowany do numeru S-26/78 przez Wydz. Śledczy KSMO. W ramach prowadzonych postępowań (RSD: S-88/77 i S-26/78), w związku z działalnością w „KSS KOR”, był wielokrotnie (w okresie 23.09.1978 – 09.02.1980) przesłuchiwany. Jego mieszkanie było wielokrotnie poddane przeszukaniom (w okresie: 22.03.1978 – 14.03.1980 r.) a on sam wielokrotnie poddawany przeszukaniu osobistemu (w okresie: 23.09.1978 r. – 15.04.1980 r.). W toku przeszukań ujawniono i zarekwirowano liczne materiały służące do celów poligraficznych i związanych z działalnością KSS „KOR” oraz wydawnictwa bezdebitowe. Objęty śledztwem sygn. 1 Ds. 275/78 przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście, był podejrzany o to, że „w okresie do 13.12.1979 r. w Warszawie brał udział w związku (…) >Komitet Samoobrony Społecznej KOR<, którego celem jest działalność przestępcza polegająca między innymi na rozpowszechnianiu wydawnictw pozbawionych debitu komunikacyjnego tj. o przestępstwo z art. 276 § 1 kk”. Aresztowany tymczasowo 14.12.1979 r. i do 19.12.1979 r. osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 37. Ponownie zatrzymany 14.03.1980 r. W dniu 8.01.1980 r. akta dołączono do śledztwa II Ds. 115/77, prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. W 1982 r. sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie. W dniu 22.08.1984 r. śledztwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (sygn. akt PG. Śl. II.7/83) i Wydz. II Biura Śledczego MSW umorzono na mocy amnestii. Dziennik archiwalny i dziennik archiwalny mikrofilmów SUSW, dział III, poz. 2613. Karty E-14/1 i EO-13A z kartoteki Biura "C" MSW, ZSKO-90. Zachowane materiały archiwalne o sygn. IPN BU 0141/7 (III-2613 SUSW); mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/92 (3-2613 SUSW); akta sygn. IPN BU 962/158 (15584/158), IPN BU 962/159 (15584/159), IPN BU 962/160 (15584/160), IPN BU 962/161 (15584/161), IPN BU 962/162 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 962/163 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 962/164 t. 1 (Pg.Śl. II 7/83) i IPN BU 962/164 t. 2 (Pg. Śl. II 7/83, Po Nadz. II 28/83). Materiały dot. łącznie kilkudziesięciu osób.
Wymieniany jest w materiałach SOR krypt. "Reżyser", nr rej. 16271, prowadzonej w latach: 1976 - 1981 przez Wydz. III-1 KSMO wobec innej osoby. Sprawę zdjęto z ewidencji i zarchiwizowano 27.04.1981 r. pod sygn. II-6867. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 16271, dziennik archiwalny SUSW, dział II, poz. 6867. Zachowane materiały: sygn. IPN BU 0247/575 (II-6867), mkf. IPN BU 01322/1784.
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie „rozpowszechniania wiadomości szkodliwych dla interesu PRL”. Wymieniony jako jedna z osób, które przybyły z Warszawy do Radomia dn. 16.09.1976 na rozprawę przeciwko uczestnikom wydarzeń czerwcowych w Radomiu. Dn. 16.09.1976 został zatrzymany przez funkcjonariuszy zabezpieczających rozprawy sądowe, przeszukany i przesłuchany. W trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień ustnych i pisemnych. Akta o sygn. IPN Ra 04/248/1 (249/III).
Jako współzałożyciel i działacz KOR, później KSS KOR był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Gracze", zarejestrowanej w dn. 23.09.1976 r. pod numerem 46460 przez Wydz. IV Dep. III, a od 17.11.1977 r. prowadzonej przez Wydz. IX Dep. III. Sprawę zakończono i materiały zarchiwizowano 31.07.1982 r., sygn. 50966/II MSW, sfilmowano 19.04.1988 r. - sygn. 12882/2. Dziennik rejestracyjny MSW, poz. 46460, dziennik archiwalny MSW, dział II, poz. 50966, dziennik archiwalny mikrofilmów MSW, dział II, poz. 12882. Zachowane materiały SOR krypt. "Gracze": sygn. IPN BU 0204/1405 (50966/II MSW), mkf. IPN BU 01224/1911 (12882/2 MSW). Sprawa prowadzona na grupę działaczy KOR.
Wymieniony w SOS krypt. „Naukowcy” (nr rej. 1932) zarejestrowanej i prowadzonej przez Wydz. III KWMO Radom w okresie 02.10.1976-07.01.1977. Po przyjeździe do Radomia na obserwacje procesów sądowych uczestników zajść mających miejsce w dniu 25.06.1976 r. został 02.10.1976 r. zatrzymany wraz z dwoma innymi działaczami KOR z Warszawy. Zwolnieni z aresztu 03.10.1976 r. po odbyciu z nimi rozmów ostrzegawczych. Materiały dot. ww. zostały przekazane do odpowiednich jednostek operacyjnych MSW i KSMO. Akta SOS zarchiwizowano pod sygn. II-842 w archiwum WUSW w Radomiu. Akta SOS krypt. „Naukowcy” sygn. IPN Ra 05/727 (II-842).
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Komitet" nr rejestr. 16061. Sprawa ta była prowadzona w latach: 1976 - 1984 przez Wydz. III A, III i III-1 SB KSMO/SUSW i dotyczyła operacyjnego rozpracowania i inwigilacji ówczesnego aktywnego działacza Komitetu Obrony Robotników. W tomie 2 A.Macierewicz został wym. w notatkach służbowych z 13.10.1976, 25.11.1976 - jako kontakt do głównego figuranta sprawy; w notatce służbowej z 17.11.1976 - wym. jako jeden z grupy obserwatorów procesów uczestników wydarzeń czerwca 1976 r. odbywających się na terenie Radomia i osób wspierających rodziny osób sądzonych w 1976 r.; w szyfrogramie z 28.12.1976 - dot. planowanego udziału w procesach uczestników wydarzeń czerwcowych 1976 i notatce służbowej z 26.01.1977 - na temat A. Macierewicza pochodzących ze źródła "Traktor" i obserwacji operacyjnej na temat jego kontaktu z głównym figurantem SOR. W tomie 6 wym. w odpisie informacji z 23.01.1979 i z wyciągu z informacji z 26.01.1979 uzyskanych od TW pseud. "AL". Obie informacje dot. udziału A.Macierewicza w pracach redakcyjnych wydawnictw bezdebitowych. Akta sygn. IPN BU 0248/37 (55420/II) t. 2 i 6.
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Adam" (nr rej. 17488). Sprawa prowadzona przez Wydz. III KWMO w Krakowie w okresie: 11.10.1976-16.11.1981 dot. działalności aktywistów i działaczy SKS w Krakowie. A. Macierewicz wym. jako jeden z kontaktów B. Sonika. Sygn. IPN Kr 010/1260 (15404-II), k. 52 i 84.
Informacje dot. sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej. Wielokrotnie wym. (także notka biograficzne na jego temat) w informacjach Depart. III MSW dot. działalności KKS "KOR". Informacje dot. A.Macierewicza pochodzą z okresu: 02.11.1977 - 07.02.1978. Akta sygn. IPN BU 0296/191 (KS/4/788), t.1, k. 52, , 122, 125, 138, 149, 151, 162, 232 i 235.
W dniu 25.11.1976 r. zarejestrowano pod numerem WA 11146/Z/76 zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres - od 25.11.1976 r. do 25.11.1988 r. Zastrzeżenie wniósł Wydz. III-2 SUSW. Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-90.
W materiałach administracyjnych Depart. III MSW w zbiorze charakterystyk osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1957-1989 znajduje się kilka kolejnych informacji z okresu 08.12.1976 - 18.12.1988 charakterystyk opisujących działalność opozycyjną i zawodową Antoniego Macierewicza. Charakterystyki opracowano w Wydz. II Biura "C" MSW. Akta o sygn. IPN BU 01221/44 (218/3).
Antoni Macierewicz występuje w aktach śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku w sprawie sporządzania i przechowywania „nielegalnych wydawnictw i materiałów” na terenie Gdańska w latach 1977–1979. Akta o sygn. IPN Gd 013/136 t. 3 i 13 (8551/III).
Antoni Macierewicz występuje w aktach śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Łodzi dotyczącego druku i kolportażu ulotek w związku ze śmiercią krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa. Materiały pochodzą z lat 1977-1986. Akta o sygn. IPN Ld pf 15/107 (1181/III).
Wymieniony w materiałach SOS/KE kryptonim „Prenumerator” prowadzonej w okresie 29.01.1977-27.02.1981 przez Wydz. III KWMO w Siedlcach (nr rej. 2821) oraz Wydz. III KWMO w Katowicach - Grupę Operacyjną w Rybniku (nr rej. 36338) na inną osobę podejrzaną m.in. o kolportaż wydawnictw polskich Polakom zamieszkałym w ZSRR. Antoni Macierewicz miał kontaktować się z osobą sprawdzaną w ramach ww. sprawy w celu przesłania za jej pośrednictwem literatury „antysocjalistycznej” osobom pochodzenia polskiego zamieszkałym na terenie Wileńszczyzny. W trakcie przeszukania jego mieszkania (18.04.1979) zostały "zakwestionowane materiały dotyczące zorganizowania kanału przerzutowego" dla ww. literatury. Akta o sygn. IPN Ka 036/1801 t.1
Akta kontrolne śledztwa Wydz. II Biura Śledczego MSW nr 23/76, RSD 13/79, II DS.-172/76, dotyczące działalności organizacyjnej, propagandowej i szkoleniowej prowadzonej w latach 1977-1982, a sprzecznej z interesami PRL. Sprawa umorzona na mocy amnestii. Materiały złożono i sfilmowano w archiwum, sygn. 7894/III, 7894/3. Karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW. Dziennik archiwalny i dziennik archiwalny mikrofilmów MSW, dział III, poz. 7894. Zachowane materiały archiwalne: sygn. IPN BU 0678/159 (MSW 7894/III) i mikrofilm sygn. IPN BU 01255/909 (7894/3). Materiały dot. 13 osób.
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się wielokrotnie w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 r. przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się wielokrotnie w materiałach SOR krypt. „Klika” nr rej. 22201, założonej przez Wydz. III KSMO na okoliczność powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, a prowadzonej w okresie 17.10.1977-28.08.1980. SOR zakończono 28.08.1980 z powodu „zaniechania wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod poz. II-6690. Materiały sygn. IPN BU 0247/455 t. 1-3 (II-6690).
Antoni Macierewicz występuje w aktach SOR krypt. "Sekta", w ramach której funkcjonariusze Dep. II MSW rozpracowywali „Amnesty International” w Polsce. Sprawa została zarejestrowana pod nr. 51086 i była prowadzona w okresie 8.12.1977-9.07.1985. Do organizacji należeli czołowi działacze opozycji demokratycznej w PRL. Aktywność grupy przejawiała się m.in. w zbieraniu podpisów pod apelami i postulatami. Materiały zarchiwizowano w Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 53121/II. Akta o sygn. IPN BU 0222/241 (53121/II) i IPN BU 01228/307 (53121/2).
Antoni Macierewicz występuje w aktach postępowania Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie rozpowszechniania na terenie Gdańska materiałów bezdebitowych w latach 1978 - 1980. Materiały archiwalne o sygn. IPN Gd 286/1 t.2 (4 Ds. 60/78), IPN Gd 286/2 t.1, 4, 6 (4 Ds. 46/80; 60/78).
W teczce pracy tajnego współpracownika ps. „Szary” (nr rej. 37876) prowadzonego przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia dotyczące Antoniego Macierewicza. Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 44075/I. Akta o sygn. IPN Ld 0040/558 (44075/I), t. 1 i 2.
Występuje w materiałach śledczych sprawy prowadzonej przez Wydz. Śledczy KSMO w l. 1978-1982 w związku z "wykonywaniem nieleg. usług kserograficznych". Materiały zarchiwizowano 22.06.1988 r. pod sygn. 3342/III. Dziennik archiwalny i dziennik archiwalny mikrofilmów SUSW, dział III, poz. 3342; materiały o sygn. IPN BU 0331/539 (III-3342 SUSW); mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/435 (3-3342 SUSW). Materiały dot. 11 osób.
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pegaz" nr rej. 51556 prowadzonej w latach 1978-1985 przez Wydz. III Departamentu III MSW. Sprawa dotyczyła Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN) powstałego 22.01.1978 z inicjatywy KSS KOR. IPN BU 0222/193 (53050/II), t. 4, k. 137.
Akta SOR krypt. „Hazardziści” (nr rej. 48358) prowadzonej od marca 1976 r. przez Dep. III MSW. W ramach tej sprawy Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność ROPCiO na terenie całego kraju. Antoni Macierewicz występuje w materiałach m.in. jako inspirator zorganizowania w Warszawie i innych miastach manifestacji w związku z 9. rocznicą wydarzeń Grudnia 1970. Sprawę zakończono w czerwcu 1982 roku. Materiały zarchiwizowano pod nr 53123/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 53123/2. Akta o sygn. IPN BU 0222/243 (53123/II) oraz mikrofilm o sygn. IPN BU 01228/309 (53123/2).
Figuruje w materiałach SOR krypt. "Arka", w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność "Ruchu Młodej Polski" na terenie całego kraju. Sprawa została zarejestrowana 27.06.1979 pod nr 56436 i była prowadzona przez Dep. III MSW do 07.11.1988 roku. Akta o sygn. IPN BU 0716/217 (54427/II) oraz IPN Gd 340/1 t. 1-3.
Nazwisko A. Macierewicza jako członka KSS KOR pojawia się w notatce urzędowej z 13.12.1979 r. inspektora KSMO w sprawie działalności innej osoby. Ponadto nazwisko A. Macierewicza pojawia się w piśmie naczelnika KSMO z 14.12.1979 r. do zastępcy prokuratora wojewódzkiego w Warszawie z wnioskiem o postawienie zarzutów jemu oraz trzem innym osobom i zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania za udział w KSS KOR, w ramach którego uczestniczyli oni w redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu bezdebitowej gazety „Głos”, a także innych druków i pism „ulotnych” (Śl. 1816/79, S 26/78). Oba ww. dokumenty znajdują się w materiałach prokuratorskich dotyczących śledztwa wszczętego wobec 11 (II Ds. 4/82) oraz 4 członków KSS KOR (S-26/78) przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. Materiały arch. sygn. IPN BU 576/262/3 t. 1, k. 235 i 253-254. Dokumenty dot. 2 i 4 osób.
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się w aktach sprawy obiektowej krypt. „Klan” i „Związek” (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydz. III "A" i Inspektorat 2 KWMO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Gd 003/166 t. 1-28 (185/IV).
Nazwisko Antoniego Macierewicza pojawia się wielokrotnie w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Mazowsze” (nr rej. 30727) dot. Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", prowadzonej w okresie 11.12.1980-19.07.1983 przez Wydz. III "A"/V KSMO; ww. był aktywnym członkiem tego związku. Materiały SO krypt. „Mazowsze” zarchiwizowano pod nr. 235/III/OB. Akta o sygn. IPN BU 0999/171 (235/III/OB), t. 1, 6-19, 11.
Występuje w materiałach dot. protestów NSZZ "Solidarność" z 1981 r. wymierzonych przeciwko polityce MSW. Materiały archiwalne o sygn. IPN Po 0034/30. Broszura wewnętrzna MSW z marca 1981 r., adresowana do Komendantów Wojewódzkich MO, zatytułowana "Bezzasadne ataki niektórych ogniw i członków NSZZ >Solidarność< na organa resortu spraw wewnętrznych".
Mikrofilm z akt SMW krypt. "Chemex" założonego 16.01.1981 r. Sprawę zarejestrował Wydz. XI Dep. I MSW pod nr. XI/1369. 24.07.1984 materiały przejął Wydz. II Dep. I i zarejestrował pod nr. SMW-2/1955. Mikrofilm zawiera m.in. charakterystykę Antoniego Macierewicza, z którym utrzymywał kontakty figurant SMW krypt. „Chemex”. Sprawę zakończono w grudniu 1986 roku. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01824/13 (J-10022).
Antoni Macierewicz występuje w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. Tom stanowią raporty przekazane w okresie od kwietnia 1981 r. do października 1985 r. przez KWMO/WUSW do Wydz. V Dep. III MSW, a dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. Akta o sygn. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Antoni Macierewicz występuje w aktach SO krypt. „Debata” (nr rej. 66477) prowadzonej od września do grudnia 1981 roku. Sprawa dotyczyła "kontroli operacyjnej" I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 2282/IV. Akta o sygn. IPN BU 236/243 (2282/IV).
Antoni Macierewicz występuje w materiałach SO krypt. "Renesans"/"Mrowisko" (nr rej. 42220) dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Sprawa była prowadzona od 01.12.1981 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku, następnie przez Wydz. III-A i Inspektorat 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zarchiwizowano w maju 1985 r. pod sygnaturą 200/IV. Akta o sygn. IPN Gd 003/176 (200/IV). Formalnie SO w dzienniku rejestracyjnym zarejestrowano 19.01.1982 ale faktycznie wniosek o jej wszczęcie jest datowany na 01.12.1981.
Decyzją z 17.12.1981 Antoni Macierewicz został internowany. Powód: „Wymieniony jest członkiem-założycielem KSS >KOR<. (…). Utrzymuje bieżące kontakty z obywatelami krajów kapitalistycznych współpracującymi z ośrodkami dywersji ideologicznej, którym wielokrotnie przekazywał informacje szkalujące ustrój PRL. W aktualnej sytuacji społeczno-politycznej stwarza swoją działalnością zagrożenie dla ładu i porządku publicznego poprzez nawoływanie, organizowanie i popieranie działań zmierzających do powodowania przerw w pracy oraz jest inicjatorem stawiania nierealnych postulatów politycznych i ekonomicznych podsycających stan niezadowolenia. Aktywnie pracuje w OBS [Ośrodku Badań Społecznych] przy NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze”. Osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie . Przeniesiony do Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie skąd zbiegł. Internowanie uchylono 23.12.1982. Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” KSMO pod sygn. 3748/III. Karta Mkr-2 z kartoteki WUSW Gdańsk, karta EO-13-A z kartoteki SUSW, 2 (dwie) karty EO-13-A z kartoteki Biura "C" MSW, karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, 2 (dwie) karty Mkr-2 i karta E-14/1 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW, ZSKO-90. Akta internowania - sygn. IPN BU 01205/231 (3748/III) oraz IPN BU 01326/1547 (3748/3). Wykaz internowanych Biura Śledczego MSW o sygn. IPN BU 01152/36, k. 92; Wykaz internowanych - akta o sygn. IPN BU 529/23 (0380, 98/6), k. 25 i k. 28.
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Antoniego Macierewicza w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie w 1982 r. Akta o sygn. IPN Rz 56/272.
Akta SO krypt. „Zachód” (nr rej. 71242) prowadzonej w okresie od kwietnia 1982 r. do czerwca 1988 roku. W ramach tej sprawy funkcjonariusze Wydz. III Dep. V MSW rozpracowywali zagraniczne ośrodki NSZZ „Solidarność”. Akta w większości zawierają meldunki i dokumenty o charakterze planowym. W materiałach występuje działacz podziemnych struktur opozycji demokratycznej w PRL Antoni Macierewicz. Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 2447/IV. Akta o sygn. IPN BU 01419/378 (2447/IV).
Dokumenty operacyjne dotyczące „zabezpieczenia” uroczystości pierwszomajowych oraz II wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce, w czerwcu 1983 roku. W materiałach znajdują się m.in.: notatki służbowe, szyfrogramy, wykazy osób przewidzianych do zatrzymania lub przeprowadzenia z nimi rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych” i dokumenty o charakterze planowym. Antoni Macierewicz występuje w wykazie osób przewidzianych do czasowego zatrzymania w okresie poprzedzającym uroczystości pierwszomajowe oraz w czasie wizyty papieża. Akta o sygn. IPN BU 0236/263 (2325/IV/2)
W dniu 23.10.1989 r. zarejestrowany pod numerem 49435 jako kontrolowany w ramach KE krypt. "Macek" prowadzonego przez Wydz. III-2 SUSW. W dniu 9.01.1990 materiały zniszczono za protokołem brakowania L. dz. NO-V-00947/89. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 49435. Karta Mkr-2, karta EO-2-A/77 i karta EO-4/77 z kartoteki Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 797/66624 (EAGZ 066624).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 191/08/3 zarządzenie z dnia 09.02.2009 dotyczące Antoniego Macierewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.