Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Irena
Nazwisko: Wielk
Nazwisko rodowe: Nikiel
Miejsce urodzenia: Chodaków
Data urodzenia: 06-06-1943
Imię ojca: Anatol
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Wysocka

Baśkiewicz

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 21.05.1982 Teresa Wysocka-Nikiel została zarejestrowana pod numerem 6200 przez SB z Wydz. V KW MO w Koninie jako figurantka do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Biuletyn" i numerze 6080. Sprawa ta została założona dn. 11.03.1982, a 29.07.1982 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). To rozpoczęcie operacyjnej kontroli ww. nastąpiło "na podstawie materiałów agenturalnych" i dotyczyło produkcji i kolportażu "nielegalnych" ulotek w Koninie i woj. konińskim przez tamtejszą "grupę opozycyjną". T. Wysocka-Nikiel była „podejrzana o prowadzenie dywersji polityczno-ideologicznej”. Prowadzenie jej inwigilacji zakończono 19.05.1983 z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Dnia 18.07.1983 SOR krypt. „Biuletyn” zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Koninie pod sygn. 785/II. IPN Po 035/700 (785/II).
Dnia 2.07.1984 Teresa Wysocka-Nikiel na podstawie "materiałów agenturalnych" i danych z podsłuchów telefonicznych została zarejestrowana pod nr 7836 przez SB z Wydz. V WUSW w Koninie jako figurantka do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Układ-2” i numerze 7575. SOR krypt. "Układ-2" została założona 26.03.1984 i dotyczyła rozpracowania "nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionu NSZZ >Solidarność< w Koninie". Powód rozpoczęcia inwigilacji ww. osoby: była „podejrzana o produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Konina – sabotaż i dywersja aktywistów ruchu związkowego b. >S< w Koninie”. Prowadzenie SOR krypt. „Układ-2” zakończono 4.08.1989 decyzją Dep. V MSW, dnia 1.10.1989 sprawę tę zdjęto z ewidencji. W dniu 25.10.1989 jej materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Koninie - pod nr 1435/II. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa Wydz. Śledczego KW MO w Koninie prowadzonego od 24 kwietnia 1982. To śledztwo dotyczyło grupy osób i "kolportażu nielegalnego pisma" pt. "Azyl Wojenny". Teresa Wysocka występowała w tym śledztwie jako podejrzana i świadek w sprawie. IPN Po 043/128 t. 1-3 (1 Ds. 350/82, 1 Ds. 256/82, RSD 15/82, RSD 7/82, 128/III).
Teresa Wysocka-Nikiel występuje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego od dnia 11.02.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Koninie. To śledztwo dotyczyło "kolportażu nielegalnych wydawnictw" przez grupę osób podejrzanych o "popełnienie przestępstwa z art. 273 kodeksu karnego". IPN Po 043/148 t. 1-4 (Ds. 6/84/S, RSD 1/84, 148/III).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Koninie z roku 1984 i 1985 zawierają m.in. akta w sprawie prowadzonej przeciwko grupie osób (w tym przeciwko Teresie Wysockiej-Nikiel) podejrzanych o to, że w styczniu i lutym 1984 w Koninie produkowali i gromadzili w celu kolportażu "nielegalne wydawnictwa zawierające treści szkalujące ustrój i naczelne organy PRL". IPN Po 712/1 (Ds. 19/84/S), IPN Po 712/2 (Ds. 19/84/S), IPN Po 523/1 (Ds. 6/84/S).
Figuruje w zapisach na karcie rejestracyjnej postępowania przygotowawczego nr 6/84 - prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Koninie w roku 1984 (nr repertorium i nazwa prokuratury – PW Ds.-6/84/s - Prokuratura Wojewódzka w Koninie). Zarzuty z art. 273 § 2 kk przedstawiono 11.02.1984, a tzw. środek zapobiegawczy w postaci aresztowania Teresy Wysockiej-Nikiel zastosowano 10.02.1984. Zwięzły opis czynu: „w styczniu i lutym 1984 działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim mężem produkowała i gromadziła w celu kolportażu nielegalne wydawnictwo >Solidarność Walcząca<”. Dnia 26.07.1984 uchylono areszt ww. działaczki "S", a postępowanie wobec niej umorzono na podstawie amnestii z 21.07.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów WUSW w Koninie z roku 1987 zawierają między innymi zapis informujący, że Teresa Wysocka-Nikiel w roku 1987 otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów" zagranicznych o numerze ZU/87/434/EAKN/87. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.