Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anatoliusz Konrad
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Gójsk
Data urodzenia: 28-08-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS „Wadera” została założona w dn. 14.10.1980 w związku z „faktem propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej Partii”. W dn. 13.04.1981 SOS przekwalifikowano na SOR. Ww. został zarejestrowany do sprawy w dn. 19.10.1981 pod nr BB-5384, ponieważ należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” (członek Zarządu Regionalnego, Kierownik Delegatury Okręgu 16-go Regionu Małopolska), na terenie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu. W dn. 14.12.1981 brał udział w masówce zorganizowanej na terenie zakładu, na której zgromadzeni domagali się cofnięcia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego oraz uwolnienia osób internowanych. Podczas rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej „wyrażał się negatywnie o aktualnych działaniach WRON”. Zatrzymany w dn. 16.12.1981 pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności związkowej. SOR zdjęto z ewidencji operacyjnej w dn. 21.12.1982 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1299/II. IPN Ka 047/1041 t. 1-2 (1299/II)
Akta tymczasowo-aresztowanego Materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który został osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, jako podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 46 pkt 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony na podstawie decyzji Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 37/81), z dn. 14.01.1982. IPN Ka 129/15 t. 1-2 (64/81)
Akta sądowe W dn. 16.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu wszczęła śledztwo (sygn. akt Ds. 1256/81/S), w sprawie przygotowania i zorganizowania przez członków NSZZ „Solidarność”, której działalność została zawieszona dekretem o stanie wojennym, akcji protestacyjnej na terenie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w dn. 13-14.12.1981. W związku z prowadzonym śledztwem ww. (internowany w dn. 16.12.1981), został w dn. 22.12.1981 oskarżony o to, że w dn. 13 i 14.12.1981 w Oświęcimiu będąc kierownikiem miejscowej Delegatury Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, pomimo prawnego zawieszenia działalności związkowej przystąpił do organizowania oraz przeprowadzenia akcji protestacyjnej na terenie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” przeciwko trwającemu stanowi wojennemu i tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono w dn. 23.12.1981. IPN Ka 178/6 t. 1 (II K 42/82)
Akta sądowe W dn. 14.01.1982 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 37/81), uniewinnił ww. od zarzucanego mu czynu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i uchylił areszt tymczasowy. Od wyroku Sądu Wojewódzkiego, Prokurator Generalny PRL wniósł rewizję do Sądu Najwyższego (sygn. akt V KRN 50/82), który w dn. 01.03.1981 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu zwyczajnym. W dn. 15.07.1982 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 42/82), uznał ww. winnym tego, że w dn. 13 i 14.12.1981 w Oświęcimiu i Krakowie będąc kierownikiem Delegatury Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od udziału w działalności tegoż związku udając się z Oświęcimia do Krakowa celem nawiązania kontaktu z Zarządem Regionu oraz przywożąc stamtąd, a następnie rozpowszechniając komunikat Komitetu Strajkowego Huty im. Lenina i skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. IPN Ka 178/6 t. 2-3 (II K 42/82)
Akta sądowe Od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 42/82), obrońca ww. wniósł rewizję do Sądu Najwyższego. W dn. 02.02.1983 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie (sygn. akt V KR 1/83), zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzył karę grzywny w wys. 40 tys. zł z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie, na zastępczą karę pozbawienia wolności. IPN Ka 178/6 t. 4-5 (II K 42/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS „Komandos” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 18.10.1982 pod numerem BB-6639. Ww. został objęty sprawdzeniem w związku z podejrzeniem o „wrogą działalność” w zakładzie pracy (ww. rejestrowany do nr BB-5384 do SOR „Wadera” w dn. 30.11.1982 został przekwalifikowany na figuranta SOS „Komandos”). SOS „Komandos” zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 19.01.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1322/II, a w dn. 15.01.1990 wybrakowano. Materiały o sygn. II-1322 zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. był rozpracowywany w ramach SOS „Bilet” w związku z podejrzeniem o prowadzenie „nielegalnej działalności” w ramach byłych struktur NSZZ „Solidarność”. Sprawa została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 18.07.1983 pod numerem BB-7500. Sprawdzenie zakończono w dn. 07.07.1986 z powodu zaprzestania wrogiej działalności. W dn. 12.03.1987 akta SOS „Bilet” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2722/II, a w dn. 10.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. II-2722 zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Rozpracowania Operacyjnego Ww. był sprawdzany w ramach Sprawy Rozpracowania Operacyjnego kryptonim „Błyskawica”, dotyczącej wyjaśnienia przyczyn pożaru jaki miał miejsce w dn. 24.09.1965 na terenie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu. Sprawa została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 07.10.1965 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO Oświęcim. Rozpracowanie zakończono w dn. 10.04.1967 stwierdzeniem, iż „powstanie awarii nie było wynikiem celowej wrogiej działalności”. W dn. 26.05.1967 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Kraków pod nr 10639/II. IPN Kr 010/10265 t. 1 (10639/II)
Materiały administracyjne W aktach znajdują się materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. bielskiego. Ww. został wytypowany do internowania w dn. 16.12.1981, ponieważ „pomimo zawieszenia działalności związkowej podjął decyzję o zorganizowaniu masówki na terenie Zakładów Chemicznych, domagając się jednocześnie zwolnienia zatrzymanych i internowanych osób”. IPN Ka 017/57 t. 1 (1/Śl-57/INF/BB)
Akta sądowe W aktach znajduje się informacja, że Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna (sygn. akt III KRN 235/92), po rozpoznaniu w dn. 13.06.1994 sprawy Anatoliusza Bielskiego oskarżonego z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, z powodu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnymi wyrokami Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 15.07.1982 (sygn. akt II k 42/82) i Sądu Najwyższego z dn. 02.02.1983 (sygn. akt V KR 1/83), uchylił wyroki i uniewinnił ww. od zarzucanego czynu. IPN Ka 178/6 t. 4
.