Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Uptas
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 01-03-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Zuzanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Uptas występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Drukarz” nr rej. 45368, prowadzonej przez Wydział V KW MO w Łodzi od 13.01.1982 do 18.05.1983 wobec opozycjonistów Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawę założono w celu wykrycia „wrogiej działalności w środowiskach” w „postaci wydawania nielegalnych czasopism”, w jej ramach dokonywano operacyjnego rozpoznania i rozpracowywania osób, jak i grup zajmujących się redagowaniem, wydawaniem i kolportażem biuletynów i czasopism o antyrządowej treści (m.in. „Zawsze Solidarni", „Jesteśmy”, „Solidarność Walcząca”, „Przedwiośnie”) oraz kontynuujących działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego. W trakcie trwania śledztwa przedstawiono K. Uptasowi zarzut kolportażu nielegalnych czasopism w okresie między lutym a sierpniem 1982. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany 27.07.1982. Decyzją Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy areszt uchylono 23.12.1982. IPN Ld 047/436/J (6069/2) mikrofilm, IPN Ld pf 88/2 t. 1-2 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 1 (2891/XA).
Krzysztof Uptas występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Oświadczenie” nr rej. 6201 prowadzonej przez Wydział III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim od 29.07.1982 do 07.09.1982 wobec opozycjonistów z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawę założono w celu ustalenia kanału przerzutowego literatury bezdebitowej z Łodzi. K. Uptas został oskarżony o kolportaż nielegalnej prasy w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę kryptonim „Oświadczenie” przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi V KW MO w Łodzi, a materiały zostały włączone do SOR krypt. „Drukarz” ze względu na łączenie się spraw ze sobą. IPN Ld 047/436/J (6069/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 22/82 prowadzonego od 07.08.1982 do 05.10.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w trybie doraźnym syg. Pg.Śl.II-190/82. K. Uptas występował jako podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Był podejrzany o działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego oraz gromadzenie i rozpowszechnianie „nielegalnych” wydawnictw. W dniu 05.10.1982 śledztwo zostało zakończone. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi akt oskarżenia sporządziła 06.10.1982. IPN Ld pf 86/16 t. 1-2 (1347/III-N).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 17/82 prowadzonego od 29.07.1982 do 19.08.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w trybie doraźnym syg. Pg.Śl.II-186/82. K. Uptas występował jako podejrzany o przestępstwo z art. 46 i 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. W dniu 27.07.1982 K. Uptas został tymczasowo osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie w dniu 29.07.1982 postawiono mu zarzut „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy”. Materiały z postępowania przygotowawczego zostały przekazane w dniu 19.08.1982 Wydziałowi Śledczemu KW MO w Łodzi prowadzącemu postępowanie w trybie doraźnym o syg. Pg.Śl.II-190/82 pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi, celem połączenia spraw. Akta kontrolne śledztwa w dniu 23.11.1985 zostały złożone w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 136/III. IPN Ld pf 68/135/J (136/3) mikrofilm.
Akta sądowe sprawy So.W. 436/82 prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy od 08.10.1982 do 28.03.1983 w trybie doraźnym. K. Uptas występuje jako oskarżony w aktach sprawy karnej prowadzonej przeciwko grupie opozycjonistów oskarżonych o działalność związkową oraz o kolportaż nielegalnych czasopism na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybynalskiego. W dniu 27.08.1982 zastosowany wobec niego areszt tymczasowy, odbywany w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, a od 10.09.1982 w Areszcie Śledczym w Łodzi. Areszt został uchylony w dniu 23.12.1982. Jednocześnie sąd uchylił tryb postępowania doraźnego. Dnia 28.03.1983 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy K. Uptas został skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę. Dodatkowo w aktach znajdują się dokumenty potwierdzające, że w okresie 28.03-10.08.1983 Sąd prowadził dalsze działania mające na celu ustanowienie nadzoru MO nad K. Uptasem. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dn. 08.06.1993 uniewinnił K. Uptasa od wszystkich zarzucanych mu czynów. IPN By 51/202-205 (So.W. 436/82), IPN Ld pf 88/3 t. 4 (2891/XA).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW zawierające „Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Krzysztof Uptas występuje w korespondencji z dnia 27.06.1987 prowadzonej między Biurem „C” MSW a WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w wykazie organizacji i działaczy opozycji prowadzących działalność w województwie piotrkowskim. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S.87/2 t. 4).
.