Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Woron
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-07-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ilona


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. tzw. „ochrony operacyjnej” Wytwórni Urządzeń Komunalnych „WUKO” w Łodzi. J. Woron był kontrolowany z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W ramach sprawy uzyskano informacje, że prowadzi „nielegalną działalności związkową w ramach podziemnych struktur "Solidarności", organizując zbiórki pieniężne na pomoc dla internowanych i karanych za udział w manifestacjach i akcjach protestacyjnych oraz organizuje na terenie zakładu kolportaż wrogich opracowań. W związku z tym założono sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. "Broszura”. Sprawę krypt. „Gospodarstwo” zdjęto z ewidencji bez archiwizacji w styczniu 1990 r. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidenc. i akt adm. IPN Ld pf 88/2 t.1 (2890/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w okresie stanu wojennego. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że „zlecił operatorowi kserografu tego zakładu (…) dokonanie odbitek zbioru wierszy anonimowej poezji stanu wojennego w celu rozkolportowania". Dn. 08.11.1982 dokonano przeszukania mieszkania, następnie wszczęto śledztwo w trybie doraźnym. Materiały zdjęto z ewidencji 10.01.1983 i złożono w archiwum pod sygn. 5993/II. Zniszczono za protokółem brak. nr 998/89 poz. 38. Mat. sygn.5993/II zniszcz. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidenc. i akt adm. IPN Ld pf 88/2 t.1
Akta śledcze Śledztwo w trybie doraźnym przeciwko J. Woronowi. Aresztowany 08.11.1982 Zarządzeniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi osadzony w Areszcie Śledczym Komendy Woj. MO w Łodzi. Oskarżony o to, że „w okresie od czerwca do 08.11.1982 w celu rozpowszechniania sporządził i przechowywał pisma wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL”. Dn. 24.11.1982 WPG skierowała akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld pf 15/241 (1316/III); IPN BU 1209/1455 (Pn.Rew.293/94)
Akta sądowe Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy odstąpił od postępowania w trybie doraźnym i wyrokiem z dn. 20.12.1982 skazał J. Worona na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata oraz karę grzywny. Zwolniony z aresztu 21.12.1982. IPN By 51/216 (So.W.464/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono ponieważ: „mimo kilkakrotnych rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych nie zmienił wrogiej postawy i uczestniczył w dniu 1 maja 1983 w kontrpochodzie na ulicach Łodzi zorganizowanym przez byłych działaczy NSZZ "Solidarność”. W okresie prowadzenia kontroli operacyjnej przeprowadzono kolejne rozmowy ostrzegawcze. Sprawę zdjęto z ewidencji 04.05.1984, a materiały dołączono do sygn. arch. 5993/II. Zniszczono za protokółem brak. nr 998/89 poz. 38. Materiały zniszcz. Wpis na podst.zapisów kart.-ewid. i akt adm.IPN Ld pf 88/3 t. 2-4 (2891/XA)
.