Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wieńczysław Jacek
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Śrem
Data urodzenia: 02-10-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wieńczysław Nowacki został zarejestrowany 07.08.1984 przez Dep. IV MSW pod nr 87594 do SOR krypt. "Gryzonie" nr 76799. Sprawę założono w związku z utworzeniem w drugiej połowie 1982 i działalnością Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników- «Solidarność». W. Nowacki był członkiem kierownictwa OKOR-«Solidarność». Wszczęto oficjalne śledztwo, a W. Nowacki został tymczasowo aresztowany 13.12.1983. Sprawę zakończono i materiały złożono 31.12.1984 w Archiwum Biura "C" MSW w Warszawie pod sygn. 52959/II. IPN BU 0222/143 t. 1-8 (52959/II/1-8)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działacz podziemnych struktur "Solidarności" RI Wieńczysław Nowacki był kontrolowany operacyjnie przez Dep. VI MSW w ramach KE krypt. "Niezłomny". Został zarejestrowany 02.04.1984 pod nr 91103. KE przekształcono w SOR 23.01.1987. Sprawę przekazano do Wydz. VI WUSW w Poznaniu 18.05.1987. W Poznaniu zarejestrowany do nr Po 42943 w ramach SOR krypt. "Niezłomny" nr Po 42827. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Poznaniu 27.12.1989. Materiały zniszczono 28.12.1989. Akta o sygn. 12885/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W. Nowacki występuje w SOS krypt. "Marzyciele" nr KS 9989, w której SB w Lesku i Krośnie rozpracowywała osoby zmierzające do ochrony krajobrazu i zabytków bieszczadzkich, piętnujące zaniedbania władz lokalnych i centralnych w tym zakresie. IPN Rz 060/29 t. 1-6 (39/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Nowacki występuje w materiałach SOR krypt. "Alternatywa" dotyczącej "Ruchu Wolność i Pokój" oraz "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego" na terenie Gdańska. IPN GD 0027/3842 t. 2 (19960/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze Wydz. II Biura Śledczego MSW w Warszawie, dotyczące członków Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Wieńczysław Nowacki był współzałożycielem i jednym z przywódców OKOR. W ramach swojej działalności w OKOR opracowywał i kolportował bezdebitowe wydawnictwo "Żywią i bronią". Z tych powodów został tymczasowo aresztowany 13.12.1983. Zwolniony 20.01.1984. Z powodu toczącego się śledztwa Biuro Śledcze MSW wniosło dla W. Nowackiego zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr 201411/ZS/84 na okres od 10.07.1984 do 10.07.1987. Zastrzeżenie odwołano 20.04.1988. Śledztwo przeciwko W. Nowackiemu zostało umorzone 26.07.1984 na podstawie amnestii z 21.07.1984. Akta zamknięto i złożono w Archiwum Biura "C" MSW w Warszawie 14.07.1986 pod sygn. 7546/III. IPN BU 0582/212/1-5 (7546/III)
Akta kontrolno-śledcze W. Nowacki został 13.10.1985 tymczasowo aresztowany z powodu kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Areszt uchylono 21.11.1985. Sprawa została skierowana do sądu. Sąd Rejonowy w Przeworsku umorzył postępowanie 16.10.1986 na podstawie amnestii z dn. 17.07.1986. Sprawę zamknięto 06.05.1986. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Przemyślu 07.01.1987 do nr 66/III. IPN Rz 035/65 (66/III)
Akta sądowe W. Nowacki został oskarżony o to, że 11.10.1985 w Zarzeczu i Przeworsku kolportował ulotki i druki wzywające do bojkotu wyborów. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dn. 16.10.1986 postępowanie zostało umorzone na podstawie amnestii z dn. 17.07.1986. IPN Rz 92/1 (II K 335/86)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Wieńczysław Nowacki występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowania Akta internowanego W. Nowackiego. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 332/81 z powodu kolportażu materiałów bezdebitowych; organizowania NSZZ "Solidarność" RI, przechowywania poszukiwanych przez SB osób związanych z opozycją oraz tworzenia struktur KPN. Zwolniony decyzją KWMO w Krośnie nr 69/82 17.07.1982. IPN Rz 060/365 (844/II)
Akta internowanego Akta internowanego W. Nowackiego. Akta operacyjne internowanego W. Nowackiego. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 332/81 i umieszczony w ZK Wiśnicz Nowy. Przeniesiony do OO w Rzeszowie-Załężu 29.12.1981. Zwolniony decyzją KWMO w Krośnie nr 69/82 17.07.1982. Akta zamknięto i złożono w archiwum 13.08.1982. IPN Rz 52/481
Akta penitencjarne Wieńczysław Nowacki został tymczasowo aresztowany w dn. 13.12.1983 z powodu kierowania antykomunistyczną organizacją „Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników” oraz opracowywania i kolportowania wydawnictwa „Żywią i bronią”. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Odmówił przyjmowania więziennego wyżywienia. Przymusowo dokarmiany. Zwolniony 20.01.1984. IPN BU 483/56//1
Akta administracyjne Akta administracyjne WUSW w Poznaniu w sprawie dot. przechowywania przez Wieńczysława Nowackiego znacznej ilości wydawnictw bezdebitowych. IPN Po 06/286/5 (366/2/42)
.