Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Franciszek
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 03-05-1960
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona na podstawie informacji przekazanej przez KMMO w Mikołowie, z której wynikało, że 31.03.1982 zatrzymano w trakcie kolportażu „ulotek o wrogiej treści” Adama Sikorę, ucznia Studium Fotograficznego w Katowicach. Podczas przeszukania ww. ujawniono 20 ulotek zatytułowanych „Do Generała” oraz klej. W tym samym dniu przeszukano miejsce zamieszkania ww. i ujawniono m.in. 70 egz. projektów plakatów przedstawiających „zakratowane kontury Polski z symbolicznymi komentarzami ‘Wolność Odzyskamy’, ‘Demokracja’, ,DTV Kłamie’” oraz maszynę do pisania. Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Najemca” 15.04.1982. Rozpracowanie zakończono 21.05.1982, ponieważ ww. oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie drukiem ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny został 03.05.1982 skazany na 3 lata więzienia. W dn. 23.06.1982 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO pod sygn. 38537/II. IPN Ka 036/2318 t. 1 (38537/II)
Akta internowania Ww. został internowany na podstawie decyzji nr III/204 z 31.03.1982, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działalność mogącą wywołać niepokój społeczny”. IPN Ka 036/2318 t. 2 (38537/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg Śl. II 110/82), zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Mikołowa sporządzano i rozpowszechniano drukiem „ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został oskarżony o to, że od grudnia 1981 do 31.03.1982 w Mikołowie, sporządzał drukiem i odręcznie ulotki oraz plakaty zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz rozpowszechniał je przez naklejanie w miejscach publicznych i pozostawianie pod drzwiami niektórych mieszkańców miasta tj. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym i w dn. 05.04.1982 tymczasowo aresztowany. W trakcie prowadzonego w trybie doraźnym śledztwa, które zamknięto 19.04.1982, przesłuchano 3 osoby, dokonano 2 przeszukań, 1 oględzin, zarzuty przedstawiono 1 osobie. IPN Ka 029/664 (9270/III)
Akta sądowe W dn. 3.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 382/82), uznał ww. za winnego tego, że w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 31.03.1982 w Mikołowie, publicznie wyszydzał i poniżał Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz osobę premiera w ten sposób, że sporządził ulotki i plakaty zawierające informacje i symbole godzące w ich dobre imię, a następnie kilkadziesiąt tychże ulotek i plakatów rozwiesił na klatkach schodowych budynków mieszkalnych oraz podkładał pod wycieraczkami mieszkańcom tj. popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 kk (zmiana kwalifikacji prawnej) i za to skazał na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia praw publicznych. IPN Wr 101/6449 (SoW 382/82)
Akta sądowe W dn. 5.01.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w związku z postępowaniem ułaskawiającym (SoW 382/82 Uł. 11/83), wstrzymał wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności i zarządził niezwłoczne zwolnienie ww. z zakładu karnego. W dn. 14.03.1983 Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-25-83 ww. został zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. W dn. 04.08.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 darował orzeczoną 03.05.1982 karę pozbawienia wolności i karę dodatkową 1 roku pozbawienia praw publicznych, a postanowieniem z 16.10.1989 skazanie zostało zatarte. IPN Wr 101/6449 (SoW 382/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który od 9.04.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym. W dn. 03.05.1982 ww. został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 3 lat pozbawienia wolności. W dn. 05.07.1982 ww. przewieziono do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, a 28.09.1982 do Zakładu Karnego w Kłodzku. Zwolniony 7.01.1983 w związku z postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, który zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej 03.05.1982. IPN Wr 135/186 (116/82)
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę Z-I-1055/BT obowiązujące w okresie od 05.04.1982 do odwołania. Zastrzeżenie zostało wydane na wniosek Wydziału III KWMO Katowice, z uwagi na fakt, iż ww. „jest autorem i kolporterem wrogich ulotek rozkolportowanych w dn. 31.03.1982 na terenie Mikołowa”. Zastrzeżenie wyjazdu zarejestrowano w ewidencji operacyjnej 03.05.1982 pod sygn. KA-49142 (wycofane 15.04.1986). IPN Ka 617/11924 (EAMK 011924)
Akta sądowe W aktach znajduje się informacja, że Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 118/94), po rozpoznaniu 08.07.1994 sprawy Andrzeja Sikory oskarżonego z art. 270 § 1 kk, z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 03.05.1982 (sygn. SoW 382/82), zmienił zaskarżony wyrok i uniewinnił ww. od popełnienia przypisywanego mu czynu. IPN Wr 101/6449
.