Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Andrzej
Nazwisko: Pawełczyk
Miejsce urodzenia: Szczawno-Zdrój
Data urodzenia: 02-12-1950
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 6.07.1981 inżynier elektryk Grzegorz Pawełczyk został objęty operacyjną kontrolą SB z Pionu V-2 MUSW w Jaworznie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Działacz” (nr 46878). Tę inwigilację podjęto z uwagi na jego "działania o cechach dywersji ideologicznej”. Czynności operacyjne potwierdziły działalność G. Pawełczyka, dnia 20.12.1981 został on więc zatrzymany i internowany na okres 7 miesięcy. Po jego wyjściu z więzienia SB odnotowała (27 lipca 1982), iż „zaniechał prowadzenia działalności antypaństwowej oraz zaprzestał utrzymywania kontaktów z byłym aktywem >S<. Ustalono jednak, że nie zmienił swoich poglądów politycznych i nadal wykazuje wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego". Ponadto "zachodziło podejrzenie, że w okolicznościach sprzyjających mógłby podjąć działania zakłócające sytuację w Zespole Elektrowni >Jaworzno<”. W związku z tym od dnia 11.07.1983 Grzegorz Pawełczyk był ponownie operacyjnie kontrolowany - w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Działacz” (nr 46878), głównie poprzez posiadane przez SB osobowe źródła informacji. W dniu 5.03.1984 SB dokonała przeszukania mieszkania Grzegorza Pawełczyka "w związku z podejrzeniem posiadania literatury antypaństwowej". Dnia 26.11.1985 prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Działacz” zakończono, jednak G. Pawełczyk miał być nadal kontrolowany - w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „J-II” (nr 30012), dotyczącej systematycznego "zabezpieczenia" Zespołu Elektrowni "Jaworzno". IPN Ka 043/855 t. 2 (39930/II).
Akta internowanego Grzegorza Pawełczyka - wytworzone w Zakładzie Karnym Strzelce Opolskie, a następnie w Zakładzie Karnym Uherce informują, że ww. został internowany na wniosek Wydz. III „A” KW MO w Katowicach z dnia 20.12.1981 (wówczas G. Pawełczyk był zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Wydz. Elektrycznego w Zespole Elektrowni „Jaworzno”). Zapisany powód internowania ww. pracownika: „jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ >Solidarność< w Zespole Elektrowni >Jaworzno<, podważa zasady ustrojowe PRL oraz sojusz z ZSRR, krytykuje politykę partii, szkaluje MO i SB. Mimo przeprowadzonej z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej w dalszym ciągu prowadzi destrukcyjną działalność w zakładzie”. Na podstawie art. 42 dekretu z 12.12.1981 postanowiono go internować i osadzić w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Dnia 19.03.1982 G. Pawełczyk został przetransportowany do Zakładu Karnego Uherce (figuruje w kartotece ewidencyjnej osób internowanych w ZK Uherce). W dniu 15.07.1982 uchylono internowanie ww. działacza "S". IPN Ka 043/855 t. 1 (39930/II), IPN Rz 57/252, IPN Rz 57/496 t. 8.
Dnia 8.05.1989 w Wydz. „C” WUSW w Katowicach zarejestrowano Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Powrót” i numerze rej. 68427. Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli członków Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zespole Elektrowni "Jaworzno" w Jaworznie, w tym Grzegorza Pawełczyka. We wniosku SB z Pionu V-2 MUSW Jaworzno o wszczęcie sprawy krypt. „Powrót” podano m.in. następujący opis zdarzenia: „w dn. 17.04.1989 do dyrektora naczelnego Zespołu Elektrowni >Jaworzno< w Jaworznie zgłosiła się 14-osobowa grupa, w skład której wchodzili m.in. (...) Pawełczyk Grzegorz. Wymieniona grupa pracowników oświadczyła, że założyła Tymczasowy Zarząd >Solidarności< i zażądała udostępnienia pomieszczenia z telefonem i możliwości korzystania z zakładowego radiowęzła (…)”. Cel, jaki planowała osiągnąć SB w toku prowadzenia tej sprawy, to m.in. dokumentowanie dla potrzeb Wydziału Śledczego "wszelkich przejawów działalności" ww. grupy pracowników - działalności "niezgodnej z obowiązującym w PRL porządkiem konstytucyjno-prawnym". W analizie z 26.07.1989 odnotowano jednak, że: „w związku z legalizacją NSZZ >S< oraz nie prowadzeniem przez ten związek działalności wrogiej, postanowiono zakończyć SOS krypt. >Powrót<”. Następnie materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 43423/II. IPN Ka 230/6918 (43423/II).