Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Andrzej
Nazwisko: Kurtyka
Miejsce urodzenia: Ołdrzychowice
Data urodzenia: 10-01-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. W dniu 12.06.1982 Jan Kurtyka, wówczas pracownik Zakładu Tworzyw Sztucznych „Erg” w Oławie i członek „nielegalnego” NSZZ „Solidarność”, został internowany na wniosek Wydz. Śledczego KW MO we Wrocławiu. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia (Areszcie Śledczym) w Głogowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Internowanie Jana Kurtyki uchylono dnia 29.09.1982. IPN Wr 040/1050 (3751/922/IV), IPN Wr 30/447.
W dniu 14.06.1982 Jan Kurtyka został zarejestrowany przez SB z Wydz. V KW MO we Wrocławiu w kategorii Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pisarz” (nr 44598). J. Kurtyka był podejrzewany o „kolportaż nielegalnych wydawnictw w miejscu pracy”. Dnia 18.10.1983 prowadzenie tej sprawy i inwigilacji ww. zakończono i zdjęto z ewidencji z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW we Wrocławiu do numeru II-102172, a w okresie późniejszym zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Z akt śledczych SB z WUSW we Wrocławiu (nr RSD 21/85) z lat 1985-1986 wynika, że Jan Kurtyka - wówczas pracownik Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Dekar” - dnia 29.6.1985 został "tymczasowo aresztowany" przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu. Zarzucono mu „działalność zmierzającą do wywołania niepokoju publicznego” poprzez „gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw” na terenie zakładu pracy. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia i skierowaniem sprawy na drogę sądową. Decyzją prokuratora, Jan Kurtyka został zwolniony z aresztu dn. 18.11.1985. Po zakończeniu sprawy sądowej, materiały śledztwa złożono i sfilmowano w archiwum Wydz. „C” WUSW we Wrocławiu - do numeru 24771/III. IPN Wr 28/158 (24771/III), IPN Wr 039/11490 (21/85, 2 Ds. 37/85).
Wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki z dnia 24.02.1986 Jan Kurtyka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Sąd Rejonowy zarzucił ww., iż w okresie „od stycznia 1984 do czerwca 1985 gromadził i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez rozwiązany związek >Solidarność<” (art. 282a §1 kk). IPN Wr 33/179.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW Wrocław z lat 1985-1987 zawierają m.in. zapisy, iż w lipcu 1985 Jan Kurtyka otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ [Wszystkich Krajów Świata]" na okres dwóch lat. To zastrzeżenie wyjazdów (nr Z-10361/85) zostało wniesione przez SB z Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu i następnie uchylone we wrześniu 1987. IPN Wr 524/260611 (EAWR 260611).
.