Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Tyszka
Miejsce urodzenia: Lachowo
Data urodzenia: 23-06-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Marian Tyszko

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
"Drugostronnie wymieniony brał aktywny udział w okresie strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Aktualnie jest członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta operacyjne dotyczące przygotowań i przeprowadzenia internowania działaczy NSZZ „Solidarność” w ramach akcji krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Marian Tyszka występuje w aktach jako osoba przeznaczona do internowania przed 13.12.1981, w wykazie członków Komitetu Strajkowego i inspiratorów akcji strajkowej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, zatrzymany 19.01.1982. W „Arkuszu ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu” z 11.12.1981 scharakteryzowano go jako osobę występującą „aktywnie i wrogo” przeciwko ustrojowi socjalistycznemu za pośrednictwem zakładowego radiowęzła w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni od 1980. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3, IPN Gd 340/2 t. 1-2 (911/2).
Rozpracowywany jako organizator strajku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zima” nr rej. 41644 prowadzonej przez przez Wydz. III „A”/V KWMO w Gdańsku. 14.06.1983 sprawę zakończono złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. 1839/II. Materiały o sygn. 1839/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdyni (1 Ds. 53/82) prowadzone od 11.01.1982 do 15.12.1982 w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Marianowi Tyszce i innej osobie. 11.01.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdyni postanowiła wszcząć śledztwo w trybie doraźnym w sprawie zorganizowania 14.12.1981 strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Marian Tyszka został zatrzymany 19.01.1982. W dn. 20.01.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni został tymczasowo aresztowany. Tego samego dnia Prokuratura Rejonowa w Gdyni wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Marianowi Tyszce. 10.02.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni śledztwo zostało zamknięte sporządzeniem aktu oskarżenia, w którym Marian Tyszka został oskarżony o to, że „w dniu 14 grudnia 1981 r. w Gdyni, działając wspólnie [z inną osobą], jako członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« wiedząc, że działalność związku została zawieszona, kontynuowali jego pracę organizując strajk pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej poprzez nawoływanie pracowników do przerwania pracy i agitowanie ich podczas wiecu do akcji protestacyjnej, a następnie jako członkowie Komitetu Strajkowego kierowali strajkiem okupacyjnym przez to, że Marian Tyszka pełniąc w nim początkowo rolę przewodniczącego, kierował i koordynował całością akcji strajkowej (...), a ponadto obaj jako członkowie tegoż komitetu strajkowego brali bezpośrednio udział w rozmowach z kierownictwem zakładu pracy przedstawiając żądania strajkujących”. IPN Gd 85/2.
Akta Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K 41/82 „dor”) prowadzone od 08.01.1982 do 23.06.1989 w sprawie strajku 14.12.1981 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni zorganizowanego przez Mariana Tyszkę i inną osobę. Skazany wyrokiem tegoż sądu z 29.06.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 10.01.1982 do 29.06.1982. W dn. 03.07.1982 adwokat Mariana Tyszki złożył do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku zażalenie na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.06.1982 w przedmiocie odmowy uchylenia aresztu tymczasowego wnosząc o odstąpienie wobec niego od tego środka zapobiegawczego i zamianę na poręczenie majątkowe lub dozór milicyjny. 30.07.1982 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie postanowił (V KZ 72/82) utrzymać w mocy tymczasowe aresztowanie, uzasadniając je „wysokim stopniem społecznego niebezpieczeństwa czynu zarzucanego oskarżonemu”. Ponowny wniosek w tym samym przedmiocie został złożony 20.09.1982. Adwokat Mariana Tyszki uzasadniał zmianę środka zapobiegawczego tym, że odbył on już 2/3 wymierzonej kary i warunkami rodzinnymi. 25.09.1982 Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił uchylić środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. 27.09.1982 Marian Tyszka zwolniony z Zakładu Karnego w Potulicach. 14.10.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdyni wniosła rewizję do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie wyroku wobec Mariana Tyszki w związku z uznaniem, że wyrok „w części orzeczenia o karze jest niesłuszny”, ponieważ „prawidłowe uwzględnienie całokształtu okoliczności towarzyszących popełnieniu przez oskarżonych przypisanego im czynu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że wymierzona kara jest rażąco nieproporcjonalnie niska”. 19.10.1982 adwokat Mariana Tyszki zgłosił rewizję wyroku z 29.06.1982 wnosząc o zmianę wyroku przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub złagodzenie jej wymiaru. 15.12.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Karna wydał wyrok (V KR 154/82) zmieniający karę pozbawienia wolności dla Mariana Tyszki na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 26.01.1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku zarządził wezwanie Mariana Tyszki do stawienia się w celu odbycia reszty kary. 22.12.1982 adwokat Mariana Tyszki złożył do Rady Państwa w Warszawie za pośrednictwem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku prośbę o ułaskawienie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.01.1982 (III. Ko. 485/820-uł„S”) akta sprawy Mariana Tyszki zostały przekazane w związku z prośbą o ułaskawienie do Prokuratury Generalnej- Biura Ułaskawień w Warszawie za pośrednictwem Sądu Najwyższego w Warszawie. 28.04.1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił zastosować wobec Mariana Tyszki prawo łaski na mocy Uchwały Rady Państwa z 19.04.1983 i warunkowo zwolnić go z reszty kary pozbawienia wolności z okresem próbnym wynoszącym 2 lata. 26.08.1985 Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił darować Marianowi Tyszce karę pozbawienia wolności, pozostawiając do uiszczenia opłaty i koszty postępowania. 23.06.1989 Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K 41/72 „dor”) postanowił „przebaczyć i puścić w niepamięć przestępstwo” popełnione przez Mariana Tyszkę. IPN Gd 465/20 t. 1-3.
Marian Tyszka został tymczasowo aresztowany 20.01.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni w związku z toczącym się postępowaniem 1Ds. 53/82. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.06.1982 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 10.01.1982 do 29.06.1982. W dn. 16.07.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. 25.09.1982 Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W związku z powyższym postanowieniem ww. 27.09.1982 został zwolniony z aresztu. IPN By 839/45 (38/1247).
Materiały administracyjne zawierające meldunki o wszczęciu i zakończeniu lub umorzeniu śledztw prowadzonych przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Gdańsku od 20.03.1980 do 25.02.1985. Marian Tyszka figuruje w następujących meldunkach Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku do Biura Śledczego MSW w Warszawie: 1) meldunek z 14.01.1982 o rozpoczęciu śledztwa 11.01.1982 (RSD 6/82); 2) meldunek z 29.01.1982 o przedstawieniu Marianowi Tyszce zarzutów kontynuowania pracy NSZZ „Solidarność” przez zorganizowanie strajku 14.12.1981 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; 3) meldunek z 19.02.1982 o zakończeniu postępowania w sprawie strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w wyniku którego ustalono organizatorów, w tym m.in. Mariana Tyszkę; 4) meldunek z 29.06.1982 o wyroku I Instancji, w którym Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K41/82 „dor”) skazał Mariana Tyszkę na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN Gd 0046/804 t. 7 (1458/7).
Marian Tyszka figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” prowadzonej od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”/V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła „operacyjnego rozpracowania” struktur i członków NSZZ „Solidarność”. W materiałach znajdują się m.in. wykazy osób internowanych i wytypowanych do internowania. Marian Tyszka znajduje się w wykazie spraw karnych KWMO w Gdańsku jako aresztowany. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Marian Tyszka figuruje w aktach administracyjnych KWMO w Gdańsku na liście aresztowanych działaczy z województwa gdańskiego na dzień 08.07.1982. Akta zawierają wykazy osób internowanych, aresztowanych i skazanych za działalność związkową w latach 1982-1983. IPN Gd 649/202.
.