Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Skoneczny
Miejsce urodzenia: Brzeziny
Data urodzenia: 30-09-1959
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Skoneczny był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Introligator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 02.09.1982 pod nr. rej. KA 50701 i prowadzonej przez Wydział V-2 KW MO/WUSW Katowice. Sprawa została założona 31.08.1982 na podstawie informacji operacyjnej z której wynikało, że na terenie Żor działa „nielegalna struktura” zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o „treści antypaństwowej”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, motywów i form działania, powiązań z innymi organizacjami, a w konsekwencji likwidacja grupy. Edward Skoneczny, który brał udział w drukowaniu i kolportażu na terenie Jastrzębia-Zdroju ulotek zatytułowanych „Wiadomości Wojenne”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR krypt. „Introligator” 09.12.1982 pod nr. rej. KA 51588. Rozpracowanie zakończono 24.02.1984. W trakcie prowadzenia sprawy zlikwidowano 3 punkty poligraficzne, zakwestionowano m.in. dwa powielacze, dwie maszyny do pisania i mat. poligraficzne, a do odpowiedzialności karnej pociągnięto 39 osób. W dniu 26.03.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40779II. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Akta internowania Edwarda Skonecznego, który został zatrzymany 26.11.1982, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego „nawiązał kontakt z nielegalną grupą” oraz „brał udział w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw”. Internowany na podstawie decyzji nr 688/V-2, z uwagi na fakt, że „nie przestrzega przepisów dekretu o stanie wojennym, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W dniu 09.12.1982 Edward Skoneczny został tymczasowo aresztowany. IPN Ka 043/531 (39563/II).
Edward Skoneczny figuruje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 59/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl. II-292/82) początkowo w trybie doraźnym, a od 04.12.1982 w trybie zwyczajnym. Postępowanie zostało wszczęte w sprawie niezaprzestania działalności związkowej oraz kolportowania ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości” o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W ramach prowadzonych czynności Edward Skoneczny został 09.12.1982 przesłuchany, obwiniony o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające „fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” i tymczasowo aresztowany. W dniu 14.02.1983 materiały dot. ww. i 15 innych osób, wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa sygn. akt Pg.Śl. II-7/83 (RSD 6/83). Postępowanie zakończono 28.02.1983 aktem oskarżenia - zarzuty przedstawiono 16 osobom. W trakcie prowadzenia śledztwa przesłuchano 38 świadków, dokonano 48 przeszukań i 8 oględzin. W dniu 06.07.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9344/III. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
Akta sądowe Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W 80/83), który 21.04.1983 na sesji wyjazdowej w Katowicach, uznał ww. za winnego tego, że w okresie od kwietnia do października 1982, kontynuował działalność prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność”, redagował, wydawał drukiem, a następnie rozpowszechniał ulotki pt. „Kurier Wojenny” zawierające m.in. „hasła nawołujące do prowadzenia działalności związkowej w warunkach konspiracji”, a ponadto brał czynny udział w kolportażu ulotek pt. „Wiadomości Wojenne” tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Edward Skoneczny został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat oraz karę grzywny. Na mocy wyroku zwolniony z aresztu. W dniu 29.10.1987 nastąpiło „zatarcie skazania z mocy prawa”. IPN Wr 101/1174-1183 (So.W 80/83).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z osadzeniem Edwarda Skonecznego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 09.12.1982 (sygn. akt. Pg.Śl. II 292/82) jako podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających „fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” tj. przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3, i 4 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony 31.03.1983 na podstawie decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (So.W 80/83), który uchylił zastosowany przez WPG środek zapobiegawczy. Ponownie aresztowany 11.04.1983 w związku z decyzją Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej (sygn. akt Z 70/83) z 08.04.1983, który po rozpatrzeniu zażalenia WPG w Gliwicach na decyzję Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu utrzymał w mocy zastosowany przez prokuraturę środek zapobiegawczy-areszt tymczasowy. W dniu 21.04.1983 Edward Skoneczny został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1 roku i 3 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat i 22.04.1983 zwolniony z więzienia. IPN Ka 865/108.
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dn. 05.02.1993 (sygn. akt WRN 131/92), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na korzyść skazanego Edwarda Skonecznego od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 21.04.983 (sygn. akt So.W 80/83) i uniewinnił ww. od popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dn. 12.12.1981. IPN Wr 101/1183 t. 1.
.