Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Wiesława
Nazwisko: Lechowska
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 17-01-1936
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne szefa PUBP w Piotrkowie Trybunalskim oraz roczne i miesięczne Sekcji Śledczej PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 1952. Teresa Lechowska występuje w raporcie za okres 02.10.1952 - 02.11.1952 jako jedna z aresztowanych uczennic gimnazjum żeńskiego w Piotrkowie Trybunalskim, które „rozsiewały wrogą propagandę i malowały na tablicy hasła antyrządowe i antyradzieckie”. Wedle ustaleń dokonanych w ramach sprawy agencyjno-śledczej (brak bliższych danych dot. sprawy) „działalność grupy opierała się na słuchaniu radia przez Lechowską, która z kolei oddziaływała na pozostałe dziewczęta”. IPN Ld pf 10/201 (208/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne szefa WUBP w Łodzi za okres od grudnia 1951 do grudnia 1952. Teresa Lechowska występuje w raporcie za październik 1952 jako jedna z aresztowanych uczennic gimnazjum żeńskiego w Piotrkowie Trybunalskim, które „uprawiały wrogą działalność”, w związku z czym zamierzano skierować przeciwko niej sprawę do sądu. IPN Ld pf 10/2 (2/X).
Akta śledztwa nr 80/P/52 prowadzonego w okresie 15–25.10.1952 przez PUBP w Piotrkowie Trybunalskim przeciwko uczennicom podejrzanym o rozpowszechnianie na terenie gimnazjum żeńskiego w Piotrkowie Trybunalskim informacji „szkalujących władze ludowe i ZSRR”. Teresa Lechowska została aresztowana 14.10.1952. Śledztwo zakończono 25.10.1952 i przekazano sprawę do Prokuratury Powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim. Komisja Specjalna ds. Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi 20.12.1952 skazała T. Lechowską na 12 miesięcy obozu pracy. IPN Ld pf 12/1655 (5396/III).
Materiały administracyjne zawierające m.in. meldunki WUBP w Łodzi dot. akcji wyborczej w 1952 roku oraz meldunki KM MO w Zduńskiej Woli z lat 1957-1960. Teresa Lechowska występuje w wykazie osób aresztowanych w 1952 roku za „wrogą działalność przedwyborczą”. IPN Ld pf 10/368 (389/X).
Materiały ewidencyjne: "Skorowidz sygnatury II ST KM MO w Łodzi za lipiec 1958-listopad 1965" (prawidłowa nazwa jednostki KMO m. Łodzi). Teresa Lechowska występuje w skorowidzu pod poz. 30210 jako osoba zatrzymana z powodu „wrogiej propagandy”. IPN Ld 0313/39 (26/44/91).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”/ „Związek”, nr rej. 37004, prowadzona przez Wydział III „A”/ V KW MO w Gdańsku i Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w okresie 14.11.1980 - 10.11.1983 w celu operacyjnej kontroli NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Teresa Lechowska występuje w szyfrogramie z 30.09.1981 zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w Gdańsku do naczelnika Wydziału XIV Departamentu II MSW, jako uczestniczka konferencji prasowej NSZZ „Solidarność” w dn. 29.09.1981, w trakcie II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 25 (185/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Edytor”, nr rej. 5345, prowadzony od 30.03.1981, następnie w dn. 17.11.1983 zamieniony na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), przez Wydział II KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim i Wydział III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Teresy Lechowskiej, podejrzewanej o „wykonawstwo i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej” i zaangażowanej m.in. w budowę pomnika gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę zakończono 28.01.1987, zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum 30.01.1987. Materiały o sygn. 1258/II zniszczono 18.07.1988 za protokołem brakowania nr 28 poz. 989; mikrofilm o sygn. 1258/2 zniszczono 27.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Ld 067/957/J (1444/2), IPN Ld pf 68/116 (117/3).
Analizy sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. piotrkowskim za okres 01.1980 – 01.1983, sporządzane przez KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Teresa Lechowska wymieniana jest w analizach z lat 1981-1982 jako rzecznik prasowy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, należąca do grupy działaczy „o postawach wrogich”, którzy zostali internowani w grudniu 1981, a po zwolnieniu z ośrodków odosobnienia „nadal uważają się za przywódców tego związku i swą postawą oraz zachowaniem starają się negatywnie oddziaływać na innych członków »Solidarności«”. IPN BU 1585/16799 (17/IX/231/36).
Akta internowania. Na wniosek Wydziału II KW MO w Piotrkowie Trybunalskim Teresa Lechowska została 14.12.1981 internowana na mocy decyzji nr 37662/81 z 12.12.1981 komendanta wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim pod zarzutem: „aktywizuje się po stronie wrogich sił ekstremistycznych”. Na podstawie decyzji nr 29 komendanta wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim z 15.04.1982 została zwolniona. T. Lechowska figuruje w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Bi 50/27, IPN Po 161/1, IPN Po 561/1.
Akta internowanej Teresy Lechowskiej, osadzonej 15.12.1981 w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie, 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, zwolnionej 15.04.1982. IPN Bi 50/27.
Materiały administracyjne Centralnego Zarządu Zakładów Karnych MSW, zawierające skargi i wnioski z 1982 roku dotyczące osób internowanych. Teresa Lechowska występuje w korespondencji wymienianej pomiędzy dyrektorem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych MSW a dyrektorem Biura Śledczego MSW dot. stanu zdrowia osób internowanych. IPN BU 529/24 (98/5).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z lat 1981-1982. Teresa Lechowska figuruje w wykazach internowanych w woj. piotrkowskim oraz w diecezji łódzkiej, sporządzanych w latach 1981-1982 na polecenie Biura Śledczego MSW. IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z 1982 roku. Teresa Lechowska pojawia się w szyfrogramach naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim do Biura Śledczego MSW jako jedna z osób zwolnionych z internowania, występujących w charakterze podejrzanych w przeprowadzonych postępowaniach przygotowawczych. IPN Ld 271/15 (15, 2/5, 14).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Ibis”, nr rej. 5336, prowadzona w okresie 25.03.1981 – 1990 przez Wydział II KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział III/WOKPP WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli środowiska dziennikarskiego w woj. piotrkowskim. Teresa Lechowska występuje w materiałach sprawy jako była redaktorka „Tygodnika Piotrkowskiego”, działaczka i rzecznik prasowy regionu piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, internowana w okresie stanu wojennego. SO została zakończona w 1990 roku „na polecenie uprawnionego przełożonego”. IPN Ld 018/36 (92/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Pastuch”, nr rej. 5821, prowadzone w okresie 15.06.1982 - 07.09.1988 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli innego działacza NSZZ „Solidarność", podejrzanego o kontynuowanie działalności związkowej na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako były rzecznik prasowy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej i uczestniczka spotkań byłych działaczy związku. Sprawę zakończono 07.09.1988 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. IPN Ld 067/957/J (1444/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Julia”, nr rej. 5740, prowadzony w okresie 23.12.1981 - 10.12.1986 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli na innej osoby, pracownika biura informacyjno-prasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako były pracownik Zarządu Regionu i jedna z osób należących do „Solidarności”, z którymi ww. utrzymywała w 1983 roku kontakty. KE zakończono po przeprowadzeniu rozmowy „ostrzegawczej”. IPN Ld 067/930/J (1414/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Technik”, nr rej. 5763, prowadzony w okresie 04.01.1982 - 25.09.1986 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli innej osoby, przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Bełchatowie. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako działaczka NSZZ „Solidarność”, którą ww. „zna z widzenia”. KE zakończono „rozmową ostrzegawczą”. IPN Ld 067/741/J (1199/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 5328, prowadzona w okresie 28.01.1981 - 29.05.1985 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako działaczka NSZZ „Solidarność”, należąca do „nieformalnej grupy” z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wobec której planowano podjęcie rozmaitych przedsięwzięć operacyjnych, takich jak nękanie anonimowymi telefonami, działania mające na celu „skompromitowanie” jej w środowisku solidarnościowym, jawna i tajna inwigilacja, rewizje w miejscu pracy i zamieszkania, okresowe rozmowy „profilaktyczno-wychowawcze” itp., co miało za zadanie „wywołanie zniechęcenia do prowadzenia negatywnej działalności”. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. IPN Ld 069/26/J (33/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wdowa”/ „Powielacz”, nr rej. 3838, prowadzona od 13.01.1981 przez Wydział III KW MO w Skierniewicach, nast. Wydział V KW MO/WUSW w Skierniewicach przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach. Z informacji uzyskanych 20.11.1983 i 23.01.1984 przy pomocy podsłuchu pokojowego (PP) wynika, że Teresa Lechowska dwukrotnie odwiedziła w Skierniewicach Annę Urbanowicz, z którą w 1982 roku była internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 19.08.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 1049/II. Zniszczono za protokółem brakowania nr 2/89. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Urna”, nr rej. 7563, prowadzona w okresie 05.03.1984 - 12.03.1986 przez Wydział III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnego „zabezpieczenia” kampanii wyborczej i wyborów do rad narodowych na terenie woj. piotrkowskiego w roku 1984. Teresa Lechowska występuje w materiałach sprawy jako były rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej i osoba przewodnicząca „nieformalnej grupie” na terenie woj. piotrkowskiego, odpowiedzialnej za gromadzenie i udostępnianie wydawnictw bezdebitowych, przywożonych z terenu Łodzi i Warszawy. IPN Ld 069/34/J (43/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Grupa”, nr rej. 7978, prowadzona w okresie 07.08.1984 - 16.12.1986 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim wobec osób podejrzanych o „utworzenie grupy nieformalnej złożonej z ekstremalnych działaczy byłej »Solidarności«”, spotykających się w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim oraz mieszkaniach prywatnych. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako emerytowana nauczycielka, były rzecznik prasowy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, organizatorka i uczestniczka spotkań byłych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz członkini Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę zakończono, ponieważ wobec uczestników spotkań oraz „opozycję skupioną wokół klasztoru Jezuitów” prowadzono odrębne sprawy operacyjne. IPN Ld 067/788/J (1255/2) mikrofilm.
Akta kontrolne dochodzenia nr RSD 20/84, prowadzonego w okresie 24.11.1984 - 07.02.1985 przez Wydział Śledczy WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie „posiadania przez Teresę Lechowską literatury bezdebitowej i innych nielegalnych opracowań” oraz utworzenia wraz z grupą byłych działaczy NSZZ „Solidarność” „nielegalnej organizacji pn. Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela” w Piotrkowie Trybunalskim. 23.11.1984 T. Lechowska została zatrzymana, a jej mieszkanie przeszukane. Dochodzenie wobec T. Lechowskiej umorzono, ponieważ „kolportaż nielegalnych wydawnictw miał stosunkowo ograniczony zakres i nie spowodował on poważniejszych ujemnych skutków społecznych”, a istnienia KOPCiO nie dowiedziono. IPN Ld pf 68/116/J (117/3) mikrofilm.
Akta prokuratorskie dotyczące postępowania przygotowawczego Ds. 34/84, prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Piotrkowie Trybunalskim, nadzorującą dochodzenie nr RSD 20/84 (24.11.1984 - 07.02.1985) Wydziału Śledczego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie „rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia publikacji o charakterze prasowym” na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Teresa Lechowska była główną osobą objętą postępowaniem, które zostało umorzone z uwagi na „znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu”. IPN Ld 49/25 (Ds. 34/84).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Maja”, nr rej. 5726, prowadzony w okresie 23.12.1981 - 14.07.1987 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim i Grupę II RUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli innej osoby, członka prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie Trybunalskim. Teresa Lechowska występuje w materiałach sprawy z lat 1985-1986 jako były etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, redaktorka tygodnika „Solidarność Ziemi Piotrkowskiej” oraz jedna z osób, z którymi ww. po wyjeździe za granicę utrzymywała kontakty. IPN Ld 067/858/J (1337/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koncepcja”, nr rej. 8455, prowadzona w okresie 08.02.1985 - 11.06.1987 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podejrzeniami dot. tworzenia przez działaczy NSZZ „Solidarność” podziemnych struktur związku na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako jedna z działaczek NSZZ „Solidarność” z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, uczestnicząca 24.01.1985 we mszy w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę zakończono „na polecenie upoważnionego przełożonego”, a część osób w niej występujących objęto innymi sprawami operacyjnymi. IPN Ld 067/852/J (1330/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Lady”, nr rej. 9135, prowadzona w okresie 23.11.1985 - 29.03.1987 przez Wydział II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim wobec innej osoby, nauczycielki z Piotrkowa Trybunalskiego. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako działaczka NSZZ „Solidarność”, z którą ww. utrzymuje bliskie kontakty. IPN Ld 067/870/J (1350/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Artykuł”, nr rej. 9177, prowadzona w okresie 19.12.1985 - 09.02.1987 przez Referat V RUSW w Radomsku w stosunku do innej osoby, pracownicy Fabryki Maszyn w Radomsku podejrzanej o kolportaż bezdebitowego „Biuletynu Łódzkiego". Teresa Lechowska występuje w materiałach jako „znana działaczka podziemia z Piotrkowa Trybunalskiego”. IPN Ld 067/815/J (1289/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Antena”, nr rej. 9259, prowadzona w okresie 03.03.1986 - 16.10.1986 przez Wydział II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z planowaną przez działaczy podziemnej „Solidarności” emisją „wrogiej audycji” radiowej o „treściach prosolidarnościowych”. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako działaczka „Solidarności” podejrzewana o utrzymywanie kontaktów z ambasadą szwedzką w Warszawie. Sprawę zakończono, ponieważ „nie stwierdzono wrogiej działalności”. IPN Ld 067/745/J (1206/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wykonawcy”, nr rej. 9271, prowadzona w okresie 05.03.1986 - 12.02.1987 przez Wydział III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z utworzeniem na terenie Bełchatowa Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako osoba utrzymująca kontakty ze współtwórcami OKW Zbigniewem Mrozińskim i Jerzym Markiewiczem. SOR krypt. „Wykonawcy” zakończono z uwagi na fakt, że główni inicjatorzy powołania OKW byli rozpracowywani w ramach innych spraw operacyjnych. IPN Ld 067/808/J (1279/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wytrwali”, nr rej. 9377, prowadzona w okresie 09.05.1986 - 09.10.1986 przez Referat V RUSW w Piotrkowie Trybunalskim na grupę działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” z terenu Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa, podejrzanych o kontynuowanie działalności związkowej w ramach struktury pod nazwą Okręgowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” województwa piotrkowskiego. Teresa Lechowska występuje w materiałach jako osoba utrzymująca kontakty ze współtwórcami OKW Zbigniewem Mrozińskim i Jerzym Markiewiczem. SOS krypt. „Wytrwali” zakończono 09.10.1986 po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z członkami OKW. IPN Ld 067/743/J (1202/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Geodeta”, nr rej. 9696, prowadzony w okresie 04.02.1987 - 07.09.1988 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli innej osoby, byłego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. W KE krypt. „Geodeta” znajdują się materiały dot. SOR krypt. „Grupa”, w których występuje Teresa Lechowska. IPN Ld 067/956/J (1443/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Tokarz”, nr rej. 9695, prowadzony w okresie 04.02.1987 - 02.08.1989 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli innej osoby, byłego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, pracownika Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma" w Piotrkowie Trybunalskim. W KE krypt. „Tokarz” znajdują się materiały dot. SOR krypt. „Grupa”, w których występuje Teresa Lechowska. IPN Ld 067/1097/J (1601/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Teresa Lechowska występuje w „Wykazie osób internowanych w czasie stanu wojennego”, stanowiącym załącznik do pisma zastępcy szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim z 27.06.1987 do dyrektora Biura „C” MSW i sporządzonym na potrzeby „Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, opracowanego przez Biuro „C” MSW w 1987 roku. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S. 87/2 t. 4).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Rzecznik”, nr rej. 9752, prowadzony w okresie 09.03.1987 - 15.01.1990 przez Wydział III/WOKPP WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli Teresy Lechowskiej, która prowadziła „nielegalną propagandę polityczną”. KE zakończono 15.01.1990, a materiały sprawy zniszczono w jednostce operacyjnej bez archiwizacji. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz admin. akt IPN Ld 00295/2, IPN Ld 00295/5.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Justas”, nr rej. 5207, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/ WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/329 t. 1-2 (1553/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Wacław”, nr rej. 2219, prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 24.08.1981 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/261 t. 2 (1447/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kowalski”/„Wiktor”, nr rej. 5559, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z roku 1981 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/141 t. 2 (1231/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Danuta”, nr rej. 3091, prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 7.10.1981 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/266 t. 2 (1452/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Katarzyna”, nr rej. 5781, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 15.01.1982 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/302 (1508/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Michał”, nr rej. 5879, prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja z 1982 roku dotycząca Teresy Lechowskiej. W teczce pracy TW znajdują się doniesienia dotyczące T. Lechowskiej. IPN Ld 0031/520 (1822/I), 0059/1215/J (1822/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Łucja”, nr rej. 5679, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1982-1983 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/635 (1963/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Jola”, nr rej. 6656, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z roku 1983 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/144 (1235/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 6973, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje z lat 1984-1986 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0059/874/J (1405/1-k).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Olaf”/ „Adam Potocki”/ „ Potocki”, nr rej. 6951, prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1984-1986 dotyczące Teresy Lechowskiej IPN Ld 0031/273 (1461/I), PN Ld 0059/925/J (1461/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marek”, nr rej. 4647, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1984-1985 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/400 (1663/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Adam”, nr rej. 8090, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się notatka funkcjonariusza SB z rozmowy przeprowadzonej z inną osobą, w której wymieniona jest Teresa Lechowska. W teczce pracy TW znajduje się doniesienie z lat 1984-1985 dotyczące T. Lechowskiej. IPN Ld 0031/346 (1572/I), IPN Ld 0059/1004/J (1572/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Joan”, nr rej. 5218, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB w latach 1984-1985 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/142 (1232/I).
W teczce pracy i teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Andrzej”, nr rej. 8568, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB w roku 1985 dotyczące Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/255 (1433/I), IPN Ld 0059/899/J (1433/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marek”, nr rej. 9346, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja sporządzona w roku 1987 przez funkcjonariusza SB dotycząca Teresy Lechowskiej. IPN Ld 0031/455 (1727/I).
.