Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Stefan
Nazwisko: Erchard
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 02-04-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aurelia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Erchard 22.12.1980 został zarejestrowany pod nr rej. 5216 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Chardy” przez Wydział III „A” KW MO Piotrków Trybunalski. Podejrzewany o to, że był działaczem antysocjalistycznym, członkiem Ruchu Młodej Polski. W dn. 09.06.1985 materiały bez archiwizacji przesłano do Wydz. „C” WUSW w Jeleniej Górze. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Delegatura” nr rej. 5329, prowadzona w okresie 26.01.1981-10.06.1985 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa została założona w celu rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. M. Erchard występuje w sprawie jako sekretarz MKZ NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie Tryb., pracujący w Fabryce Maszyn Szklarskich „Vitroma” w Piotrkowie Tryb. IPN Ld 069/25/J (32/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele” nr rej. 5328, prowadzona od 28.01.1981 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Tryb. oraz Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie (w połowie 1981 r. przeniesionej do Piotrkowa Trybunalskiego) celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. M. Erchard występuje we wniosku założenia sprawy z dn. 28.01.1981, jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Szklarskich „Vitroma” w Piotrkowie Trybunalskim. SO krypt. „Odnowiciele” zakończono 29.05.1985. IPN Ld 069/26/J (33/4).
Akta internowania KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji o kryptonimach „Lato-80", "Klon" i „Jodła". M. Erchard występuje na listach z 30.01.1981, z 06.02.1981, z 30.06.1981, z 10.09.1981, z 26.11.1981, z 03.12.1981 osób przewidzianych do internowania, sporządzonych przez Wydział III „A” KW MO Piotrków Tryb. Decyzją nr 37662 MSW, sygnowaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Tryb., M. Erchard został internowany w dn. 13.12.1981. Jako powód podano, że: „jest działaczem antysocjalistycznym”. Decyzją nr 37 Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Tryb. z dn. 21.08.1982 uchylono internowanie. M. Erchard występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego – poz. 1635. IPN Ld 271/6 (6, 2/10, 14), IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14), IPN Ld 271/12 (12, 2/5, 14), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Osadzony 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. Od dn. 06.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, od 10.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po uchyleniu internowania 21.08.1982, został zwolniony w dn. 24.08.1982. IPN Gd 162/120 (118/8/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel” nr rej. 6092 prowadzona od 03.06.1982 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w związku z faktem dokonania na wydziale montażu w Fabryce Maszyn Szklarskich „Vitroma" w Piotrkowie Tryb. w czerwcu i lipcu 1982 kolportażu ulotek „antypaństwowych" wykonanych za pomocą techniki fotograficznej. M. Erchard był podejrzewany o przekazanie z ośrodka internowania, poprzez żonę, ręcznie pisanych ulotek do dalszego druku i kolportażu. SOR krypt. „Apel” nr rej. 6092 zakończono w dn. 07.02.1984 po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z osobami podejrzanymi. IPN Ld 067/431/J (802/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pastuch” nr rej 5821 prowadzona w okresie 15.06.1982-07.09.1988. Dnia 14.10.1986 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Sprawę prowadził Wydz. V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim na inną osobę. M. Erchard występuje w materiałach z powodu utrzymywania kontaktów z córką gen. dyw. Stefana „Grota” Roweckiego, kontaktujący się z nią w sprawie budowy pomnika generała, który to pomnik w 1983 roku próbowała wybudować grupa działaczy „Solidarności” z Piotrkowa Trybunalskiego. IPN Ld 067/957/J (1444/2) mikrofilm.
Akta kontrolne dochodzenia nr RSD 20/84 prowadzonego od 24.11.1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Piotrkowie Tryb. Dochodzenie formalnie wszczęte przeciwko innej osobie, w sprawie rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia czasopism i druków o charakterze prasowym, faktycznie dot. powstania w 1984 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założonego przez działaczy NSZZ „Solidarność". M. Erchard występuje w materiałach sprawy jako świadek oraz osoba wchodząca w skład grupy założycielskiej Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnych przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z nakazem zaprzestania wszelkich form działalności. Na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Piotrkowie Tryb. Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Tryb. w dniu 07.02.1985 umorzył dochodzenie. IPN Ld PF 68/116/J (117/3) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Chardy” nr rej. 6432 zarejestrowany 18.07.1985 przez Wydział III WUSW Jelenia Góra na Mariana Ercharda „z powodu prowadzenia działalności antypaństwowej”. Sprawę zdjęto z ewidencji 19.01.1987. Materiały zmikrofilmowano i złożono w Sekcji „C” WZO WUSW Jelenia Góra pod sygn. arch. 1294/2. Materiały i mikrofilm zniszczono 26.01.1990. Materiały o sygn. arch. 1294/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne Biura „C” MSW, zawierające „Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. M. Erchard występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. piotrkowskiego oraz jako działacz „Solidarności” i „Ruchu Młodej Polski” w Piotrkowie Trybunalskim. IPN BU 0326/558 t. 4 (11/IX/70 t. 4).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marek” nr rej. 4647 prowadzonego przez Wydz. III-A/ V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1980-1983 dotyczące osoby Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/400 (1663/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Robert” nr rej. 5314 prowadzonego przez Wydz. V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim i Ref. V RUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje dotyczące osoby Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/87 (1144/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW) założonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje z roku 1981 dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0059/247/J (524/I-k).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marek” nr rej. 6068 prowadzonego przez Wydz. III/ V KWMO/ WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/420 (1686/I).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Chirurg” nr rej. 5772 prowadzonego przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/419 (1685/I), IPN Ld 0059/1093/J (1685/1) mikrofilm.
W teczce teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „F-26” nr rej. 6242 znajdują się doniesienia dotyczące osoby M. Ercharda. IPN Ld 0031/297 (1503/I), IPN Ld 0059/957/J (1503/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Teresa” nr rej. 5474 prowadzonego przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/681 (2022/I).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Zbyszek” nr rej. 5836 prowadzonego przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim i Ref. V RUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje oraz doniesienia dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/48 (1085/I), IPN Ld 0059/632/J (1085/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Sławek”/ „Jola” nr rej. 6656 prowadzonego przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim, znajdują się doniesienia z roku 1983 dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/144 (1235/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Róża” nr rej. 6727 prowadzonego przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0059/862/J (1393/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kowalski” nr rej. 9808 prowadzonego przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, znajduje się doniesienie z 1987 roku dotyczące Mariana Ercharda. IPN Ld 0031/718 (2064/I).
.