Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Bogumiła
Nazwisko: Rutkowska
Nazwisko rodowe: Wnuk
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 12-01-1965
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR została założona w związku z informacją operacyjną dotyczącą „nielegalnej organizacji” pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej”, która powstała w lutym 1982 na terenie Bytomia. Członkowie ruchu-uczniowie szkół średnich, postawili sobie za cel pomoc internowanym i ich rodzinom, obronę praw człowieka, dążenie do zniesienia stanu wojennego oraz obronę „kultury polskiej przed zniewoleniem, upadkiem i sowietyzacją”, brali również udział w „prawdziwych lekcjach historii”. Głównym celem rozpracowania było „wszechstronne rozpoznanie motywów i okoliczności politycznie wrogiej działalności” uczniów, ustalenie motywów działania oraz powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność”. Ww., została zarejestrowana do SOR „Desantowcy” 08.03.1982 pod nr 48813. Rozpracowanie zakończono 12.01.1983, a w dn. 26.02.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39886/II. IPN Ka 043/816 t. 2 (39886/II)
Akta internowania Internowana na podstawie decyzji nr III/183 z uwagi na fakt, iż była członkiem „nielegalnej grupy” mającej na celu kolportaż ulotek. W dn. 11.03.1982 tymczasowo aresztowana. W dn. 22.05.1982 akta internowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” pod sygn. 38542/II. IPN Ka 036/2323 t. 2 (38542/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., która od 15.03.1982 do 18.05.1982 przebywała w Areszcie Śledczym w Katowicach podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981. IPN Ka 34/125 t. 1-2 (13/82)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-11/82 dotyczące „kolportowania na terenie Bytomia ulotek o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”, nadzorowane przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. akt Pg-Śl-II-63/82), zostało wszczęte 27.02.1982. W związku z prowadzonym śledztwem, ww. została przesłuchana, oskarżona o to, że w okresie od 6 do 25 lutego 1982 w Bytomiu brała udział w związku „Ruch Młodzieży Niepodległej”, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych PRL tj. z art. 278 § 1 kk oraz o to, że w lutym 1982 w Bytomiu gromadziła, przenosiła, a następnie rozpowszechniała Biuletyn Informacyjny TKK NSZZ „Solidarność”, zawierający fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny tj. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym i tymczasowo aresztowana. Śledztwo zakończono 25.03.1982. W dn. 11.04.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9306/III. IPN Ka 029/691 (9306/III)
Akta sądowe W dn. 17.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 422/82), uznał ww. za winną tego, że w dniach 12 i 19 lutego 1982 używając druku, rozpowszechniała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny w ten sposób, że na klatkach schodowych budynków mieszkalnych w Bytomiu rozrzucała „Biuletyny Informacyjne” sygnowane przez TKK NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski oraz inne pisma zawierające w swej treści informacje fałszywe tj. popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 (sąd uniewinnił ww. od zarzutu uczestniczenia w związku „RMN”) i za to skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i oddał pod dozór kuratora. Ww. została zwolniona z aresztu. Postanowieniem z dn. 06.12.1984 zwolniono ww. od dozoru kuratora, a 25.11.1985 nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa. IPN Wr 101/542-546 (SoW 422/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ww. została objęta kontrolą operacyjną w ramach KE „Mała” z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego, brała udział w kolportowaniu ulotek i biuletynów oraz należała do „nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej”. Celem rozpracowania było „pełne i wszechstronne rozpoznanie” ww. W związku z prowadzonym kwestionariuszem przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 26.04.1984 rozmowa dotyczyła „zbliżających się obchodów 1-majowych”. Sprawę zakończono, ponieważ nie stwierdzono, by ww. „przejawiała skłonności do prezentowania negatywnych poglądów politycznych”. W dn. 10.08.1985 materiały sprawy zostały przekazane do Wydziału „C” WUSW Katowice i zarchiwizowane pod sygn. 38542/II. IPN Ka 036/2323 t. 1 (38542/II)
Materiały administracyjne W aktach znajdują się meldunki operacyjne przesyłane przez poszczególne WUSW z terenu kraju, w celu stworzenia „Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Ww. występuje w materiałach w związku z omówieniem działalności „Ruchu Młodzieży Niepodległej”, młodzieżowej organizacji działającej w 1982 na terenie Bytomia. IPN BU 0326/558 t. 1
Materiały ewidencyjne Ww. posiadała zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata (Z-I-917/BT), które zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 01.04.1982 pod numerem KA-48813. Zastrzeżenie anulowano 15.10.1985. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe W dn. 18.06.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 48/93), z powodu rewizji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 17.05.1982 (sygn. akt SoW 422/82), zaskarżony wyrok zmienił i uniewinnił ww. od przypisywanego jej przestępstwa z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 dekretu z 12.12.1981. IPN Wr 101/546
.