Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Jungiewicz
Miejsce urodzenia: Połaniec
Data urodzenia: 07-02-1936
Imię ojca: Karol
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Józef Jungiewicz działacz b. KK NSZZ "Solidarność". W dn. 12.05.1982 przerejestrowany z SO "Związkowcy" do Kwestionariusza ewidencyjnego nr NS 4934 przez Wydział V KWMO w Nowym Sączu. Sprawę następnie przekazano 03.02.1983 do Wydziału IV KWMO w Nowym Sączu. Materiały KE nr NS 4934 włączono w styczniu 1986 do KE krypt. "Fanatyk" nr NS 14044 prowadzonego przez Pion V SB RUSW w Nowym Sączu. Całość materiałów zniszczono w 1989. Akta NS 4934 właczono do KE "Fanatyk" NS-14044
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Józef Jungiewicz był rozpracowywany przez SB w ramach KE krypt. "Fanatyk" nr NS 16041 jako członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", w której zajmował się rolnictwem indywidualnym. Zarejestrowany 31.01.1986 przez p. V RUSW w Nowym Sączu do nr NS 14044. Przesygnowany do nr NS 16041 i przekazany 30.04.1986 do Inspektoratu 2 WUSW w Nowym Sączu. Następnie został przekazany do Wydz. III WUSW w Nowym Sączu. W dn. 15.09.1989 prowadzenie KE zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2566/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta o sygn. 2566/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartot.
Sprawa Obiektowa [SO] Józef Jungiewicz był rozpracowywany przez SB w ramach SO krypt. "Związkowcy" nr rej NS 4890. Został zarejestrowany przez Wydz. III-A KWMO w Nowym Sączu 31.10.1980 do nr NS 4934. W ramach tej sprawy SB prowadziła kontrolę operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Materiały zawierają meldunki z działalności struktur związkowych w zakładach pracy, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie, wykazy osób internowanych. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Józef Jungiewicz występuje w SO krypt. „Klan”/„Związek”, jako członek Komisji Uchwał i Wniosków podczas I KZD NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel Regionu Małopolska, przewodniczący KK. Sprawa Obiektowa krypt. „Klan” dotyczyła kontroli działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przez SB. Przemianowana 24.08.1982 na SO „Związek”. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Józef Jungiewicz występuje w SO krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" jako członek Komisji Uchwał i Wniosków podczas I KZD NSZZ "Solidarność", przedstawiciel Regionu Małopolska, przewodniczący KK. SO "Renesans"/ "Mrowisko" dot. rozpracowania operacyjnego struktur i członków NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta internowanego Akta internowanego Józefa Jungiewicza. Internowany 14.12.1981 decyzją KWMO w Nowym Sączu nr 150/81. Zwolniony 27.02.1982 decyzją KWMO w Nowym Sączu nr 26/82. IPN Rz 52/156
Akta paszportowe Akta paszportowe Józefa Jungiewicza. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-2950/82, anulowano 04.05.1984. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-2277/85 do KK na okres od 01.05.1985 do 01.05.1987. Anulowano 27.10.1988. IPN Kr 39/44079 (EANS 44079)
.