Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Blechewicz
Miejsce urodzenia: Przechlewo
Data urodzenia: 19-05-1947
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania "Postój". Podejrzany o inspirowanie do przerwy w pracy w 1980 r. Po poinformowaniu władz politycznych i administracyjnych, sprawę zdjęto z ewidencji 26.06.1981. Materiały zarchiwizowano pod nr 392/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Obiektowa [SO] Akta zawierają dokumentację powstałą w związku z działaniami podjętymi przez słupską Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. W ramach akcji o kryptonimie „Jodła” internowano wytypowane uprzednio osoby. Akcja „Klon” polegała na przeprowadzeniu z wybranymi wcześniej osobami rozmów ostrzegawczych. Jan Blechewicz występuje w „Wykazie osób przewidzianych do rozmów w [ramach] akcji >Klon<” sporządzonym 16.11.1981. IPN Gd 002/35 t. 1 (50/IV)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982. Dnia 8.11.1982 przydzielony do 6 kompanii pontonowej, następnie przeniesiony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 2.02.1983. IPN By 674/7
.