Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Krupski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 09-05-1951
Imię ojca: Marian
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 27.09.1977 Janusz Krupski - wówczas absolwent KUL, historyk i działacz antykomunistycznej opozycji - był operacyjnie rozpracowywany przez SB z Wydziału IV KW MO w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Redaktorzy” (nr rej. 22245). Powód: „prowadzenie działalności antypaństwowej i kolportaż nielegalnych materiałów, wydawanie nielegalnego czasopisma pt. >Spotkania<”. Dnia 14.03.1985 materiały te przekazano do archiwum Wydziału „C" WUSW w Lublinie pod sygnaturę 10595/II, następnie je zmikrofilmowano (sygn. 10595/2). IPN Lu 020/746 (10595/II).
Janusz Krupski występuje w aktach Sprawy Obiektowej kryptonim "Oaza" prowadzonej przez KSMO w Warszawie - dot. inwigilacji środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1978-1981. IPN BU 0712/29 t. 1 (LVII/C/46).
W latach 1980-83 Janusz Krupski był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Związek” - zarejestrowanej dn. 2.10.1980 przez Wydział IIIA KW MO w Lublinie pod numerem 25985. Powód rozpoczęcia tej inwigilacji: „ochrona przed oddziaływaniem i przenikaniem do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ >S< w Lublinie osób o poglądach antysocjalistycznych”. Dnia 31.05.1983 materiały SO krypt. „Związek" przekazano do archiwum Wydziału „C” KW MO w Lublinie - pod sygnaturę 249/IV. IPN Lu 018/162 (249/ IV).
Janusz Krupski figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan"/"Związek” (nr rej. 37004) dot. rozpracowania działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Janusz Krupski był członkiem zarządu tego Regionu i kierownikiem sekcji historycznej MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku od dnia 14.11.1980 do 10.11.1983. IPN Gd 003/166 (185/IV).
Od dnia 19.01.1981 Janusz Krupski występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans”. Sprawa ta była prowadzona przez SB z KW MO w Gdańsku w latach 1981-1982 i dotyczyła realizacji planu SB - dywersyjnych działań wobec NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego. IPN Gd 003/176 (IV-200).
Akta internowania. W dniu 21.10.1982 Janusz Krupski został internowany na wniosek SB z Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie z powodu swej "działalności w Komisji Krajowej NSZZ >Solidarność< w Gdańsku”. Zwolniony z internowania dn. 7.12.1982. IPN Lu 020/638 (10190/II).
Akta osobowe internowanego Janusza Krupskiego były przechowywane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie. Zapisy tych akt stwierdzają m.in., iż ww. został "osadzony pod zarzutem prowadzenia czynnej działalności w ugrupowaniach antysocjalistycznych, publicznego nawoływania do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym". Janusz Krupski został internowany w dniu 21.10.1982 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Lublinie na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie nr 225/82. Zwolniony z internowania dn. 7.12.1982. IPN Lu 23/166 (65/XII/82).
Janusz Krupski figuruje w aktach sprawy karnej - prowadzonej w roku 1990 i 1991 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przeciwko Grzegorzowi Piotrowskiemu i innym funkcjonariuszom Wydziału VI Departamentu IV MSW i Wydziału IV SB w KW MO w Lublinie. Ci funkcjonariusze byli podejrzani o bezprawne porwanie Janusza Krupskiego i pozbawienie go wolności, połączone ze szczególnym jego udręczeniem (w dniu 21 stycznia 1983 w Warszawie), tj. o przestępstwo z art. 16 kk w zw. z art. 165 § 2 i inne. IPN Lu 639/1 t. 1-5 (IV K 626/93).
Od dnia 12.03.1985 Janusz Krupski był operacyjnie kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kret” (nr rej. 32588). Ten Kwestionariusz Ewidencyjny został założony przez SB z Wydziału IV WUSW w Lublinie. Powód: był „podejrzany o prowadzenie działalności antysocjalistycznej”. Sprawę tę zdjęto z ewidencji ze względu na „zmianę miejsca zamieszkania” ww., w dniu 4.12.1986 jej materiały złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Lublinie pod sygnaturą 10955/II, następnie zmikrofilmowano (sygn. 10955/2). W roku 1990 akta te i mikrofilm "wybrakowano". Materiałów 10955/II i 10955/2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 1.02.1987 Janusz Krupski został zarejestrowany do nr 17342 jako "zabezpieczenie operacyjne" przez Wydział XIV Departamentu I MSW do "podteczki sprawy tematycznej" krypt. „Roneo”. W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie tej rejestracji i zainteresowania Dep. I MSW osobą ww. Materiały te zniszczono w dniu 19.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 27.03.1987 Janusz Krupski został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydział XIV Departamentu I MSW pod numerem 100989. W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie i charakterze zainteresowania SB z Dep. I MSW osobą ww. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO w Lublinie z lat 1974-1976 informują m.in., że dnia 19.07.1974 Janusz Krupski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdu zagranicę PRL" (nr 17888) na wniosek SB z Wydziału IV KW MO w Lublinie. Ten zakaz wydawania paszportu anulowano w dniu 28.07.1976. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO w Lublinie z lat 1977-1981 informują m.in., że dnia 25.10.1977 Janusz Krupski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów" (nr 22329) na wniosek SB z Wydziału IV KW MO w Lublinie. Ten zakaz wydawania paszportu anulowano w dniu 6.08.1981. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO/ WUSW w Lublinie z lat 1982-1984 zawierają m.in. zapis informujący, iż w sierpniu 1982 Janusz Krupski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ [Wszystkich Krajów Świata]" o numerze Z-I-3051/82/A na okres od dnia 4.08.1982 do 10.05.1984 - na wniosek SB z Wydziału IV KW MO w Lublinie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Janusz Krupski występuje w aktach zatytułowanych: podteczka personalna pracownika kadrowego ,,N" kryptonim "Dzierżoń" - czyli tajnego pracownika wywiadu SB (nazwisko legalizacyjne: Tomasz Dzierżoń). Akta te, prowadzone w latach 1972-1990 przez Wydz. II i Wydz. XIV Dep. I MSW, zawierają m.in. "wykaz osób znających sprawę", postanowienie o założeniu podteczki personalnej, karty E-15, komunikaty z przeprowadzonych obserwacji, notatki, fotografie, rozkazy, raporty, ankiety, korespondencję. IPN BU 1653/4.
.