Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Wasilewski
Miejsce urodzenia: GOWOROWO
Data urodzenia: 01-01-1944
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 35/15 zarządzenie z dn. 1.06.2015 dot. Józefa Wasilewskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa J. Wasilewski był podejrzewany o to, że „od końca stycznia 1982 r. sporządzał, gromadził, przechowywał i rozpowszechniał pisma o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Śledztwo zostało umorzone z powodu braku dostatecznych dowodów popełnionego przestępstwa. Postępowanie nadzorowała Wojskowa Prokuratura Garnizonowa, sygn. Pgśl II-134/82. IPN Sz 0013/300 (14576/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła powstania nielegalnej organizacji pn. „Komitet Oporu Społecznego” drukującej i kolportującej ulotki na terenie większych zakładów przemysłowych Szczecina, głównie stoczni im. A. Warskiego. Józef Wasilewski jest wymieniony w sprawie jako podejrzewany o kolportaż nielegalnych czasopism na terenie stoczni im. A. Warskiego, lecz nie został zarejestrowany do sprawy jako figurant. Sprawę przemianowano w SOR w dn. 07.04.1982. IPN Sz 0053/124 (16489/2 mf)
Akta sądowe W dniu 12.03.1983 J. Wasilewski złożył do Terenowej Komisji Odwoławczej ds Pracy przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie wniosek o przywrócenie go do pracy w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, która wypowiedziała J. Wasilewskiemu umowę o pracę z powodu „posiadania w szafce narzędziowej publikacji o charakterze antypaństwowym”, co stanowiło „rażące naruszenie” przepisów o stanie wojennym. W dn. 26.08.1983 Terenowa Komisja Odwoławcza wydała orzeczenie o przywróceniu J. Wasilewskiego do pracy. W dn. 13.09.1983 Stocznia Szczecińska złożyła odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wyrokiem z dn. 17.11.1983 Sąd zmienił orzeczenie Terenowej Komisji Odwoławczej i tym samym oddalił wniosek J. Wasilewskiego o przywrócenie do pracy przychylając się do argumentacji Stoczni Szczecińskiej. IPN Sz 134/20 (P-562/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] J. Wasilewski był figurantem sprawy dotyczącej druku i kolportażu „ulotek o treści antypaństwowej”. Sprawę przemianowano w SOR w dn. 16.11.1982. Mat. o sygn. 14965/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności Regionalnego Komitetu Strajkowego – Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. J. Wasilewski występował w sprawie jako osoba kolportująca nielegalną literaturę sygnowaną przez „Solidarność”. Zamierzano go pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Mat. o sygn. 15001/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa J. Wasilewski był podejrzewany o to, że „w czasie obowiązywania stanu wojennego, od lutego 1982 sporządzał, gromadził i przenosił w celu rozpowszechniania ulotki o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. W dn. 29.10.1982 wobec J. Wasilewskiego zastosowano tymczasowe aresztowanie. IPN Sz 0013/357 (14646/III)
Akta prokuratorskie Sprawa była prowadzona przeciwko grupie osób podejrzanych o kolportaż nielegalnej literatury, w tym przeciwko J. Wasilewskiemu. W dn. 02.08.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz rozesłano listy gończe. W dn. 29.10.1982 J. Wasilewski został aresztowany. W dn. 18.01.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia m. in. przeciwko J. Wasilewskiemu. Do powyższej sprawy włączono uprzednio umorzoną sprawę Pgśl II 134/82. IPN Sz 372/238 (Pgśl II 327/82)
Akta sądowe W dn. 18.01.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia m. in. przeciwko J. Wasilewskiemu zarzucając mu kolportaż nielegalnej literatury. W dn. 17.03.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie wydał wyrok skazujący J. Wasilewskiego na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W dn. 28.07.1983 WSG w Szczecinie wydał postanowienie, w którym na zasadzie ustawy o amnestii darował resztę kary J. Wasilewskiemu. IPN Sz 502/6 t. 1-4 (SgW 5/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła zorganizowania zbiórki pieniężnej w Zakładach Remontowo Budowlanych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie na rzecz Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”, którą zorganizował J. Wasilewski. Był on jednocześnie założycielem „nieformalnej grupy NSZZ >S< na terenie ZRB WSZ”. J. Wasilewski został zarejestrowany jako figurant sprawy pod numerem Sz 40301 w dn. 21.11.1988. IPN Sz 0053/617 (17426/2 mf)
.