Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dzido
Miejsce urodzenia: Trzcińsko-Zdrój
Data urodzenia: 26-03-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Witryt” nr rej. 1801, prowadzona od 23.06.1975 do 01.1990, kolejno przez Wydz. III „A” Piotrków Trybunalski, Wydz. V KW MO Piotrków Trybunalski ,Wydz. V WUSW Piotrków Trybunalski oraz Sekcję V RUSW Bełchatów, dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) „Bełchatów”. Jan Dzido podlegał kontroli operacyjnej w ramach sprawy z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” KWB „Bełchatów” oraz udziału w „nielegalnych strukturach związkowych”. W stosunku do ww. prowadzono działania profilaktyczne oraz szereg rozmów ostrzegawczych. SO krypt. „Witryt” zakończono w styczniu 1990. IPN Ld 0050/12 t. 1, 2, 4, 5 (25/1/91).
J. Dzido został zarejestrowany w dn. 20.05.1982 pod nr rej. 6053 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Biuletyn” nr rej. 5930, prowadzonej od 04.03.1982 przez Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski na osoby podejrzane o wykonywanie i kolportaż ulotek antypaństwowych. Po zebraniu materiału dowodowego sprawa została przekazana do Wydz. Śledczego KWMO Piotrków Tryb. SOR „Biuletyn” zakończono 29.10.1982. Materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum w dn. 09.02.1983 do nr arch. 667/II. Następnie materiały zmikrofilmowano do nr 667/2 i zniszczono. Materiałów brak 667/2. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych i akt: IPN Ld 0050/12 t.1.
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo nr RSD 15/82 wszczęte w dn.17.04.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO Piotrków Tryb. w trybie doraźnym. W aktach znajduje się plan przeszukań osób przechodzących w sprawach krypt. "Biuletyn" i krypt. "Drukarz". Śledztwo prowadzone na grupę osób, w tym J. Dzido, podejrzanych o kontynuowanie działalności zawieszonego NSZZ „Solidarność”, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek o treści antypaństwowej oraz biuletynu "Solidarność Wojenna". Działalność grupy obejmowała obszar Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego „Bełchatów". J. Dzido został aresztowany w dn. 04.05.1982. Postępowanie przygotowawcze zakończono 21.05.1982. Akt oskarżenia z dn. 18.06.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi (nr sprawy Pg-Śl-II-122/82) wniosła do Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Wyrokiem z dn. 03.08.1982 (nr II K. 161/82), J. Dzido został skazany na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania wyroku na okres 4 lat oraz 1800 zł opłaty sądowej. Akta śledztwa złożono do archiwum 06.01.1983 do nr arch. 82/III. Następnie został wykonany mikrofilm do nr 82/3. IPN Ld PF 68/82/J (82/3).
Akta sądowe. Akta Izby Karnej w sprawie innej osoby składającej zażalenie na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie z dnia 20.08.1982 w przedmiocie zmiany aresztu tymczasowego na łagodniejszy środek zapobiegawczy. J. Dzido występuje w odpisie aktu oskarżenia z dn. 18.06.1982 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (nr sprawy Pg-Śl-II-122/82) oraz w odpisie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. z dn. 03.08.1982 (nr II K. 161/82). IPN BU 754/308 (V KZ 79/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania, krypt. „Bibuła”, nr rej. 6653 prowadzona od 17.03.1983 przez Wydz. V KWMO Piotrków Trybunalski oraz Specjalną Grupę Operacyjno-Śledczą WUSW Piotrków Tryb. Sprawa założona na inne osoby, dokonujące kolportażu „nielegalnych czasopism” na terenie Elektrowni „Bełchatów-I” z siedzibą w Rogowcu, które próbowały nawiązać współpracę z innymi działaczami „Solidarności.”, w tym z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. J. Dzido występuje w sprawie jako jeden z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” w KWB „Bełchatów”, zajmujący się „transportem nielegalnych czasopism z terenu Łodzi na teren Bełchatowa”. Pojawia się jako osoba podlegająca stałej obserwacji przez SB oraz jest rozpracowywana w ramach SOR „Doręczyciel”. SOR „Bibuła” zakończono 18.08.1984. IPN Ld 067/477/J (865/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Doręczyciel” nr rej. PT-7263 założona w dn. 22.12.1983 przez Wydz. III WUSW Piotrków Trybunalski na grupę osób, w tym J. Dzido, podejrzanych o „kolportaż nielegalnych czasopism na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego”. W dn. 05.11.1986 SOR „Doręczyciel” został zakończony i zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum do nr. 1207/II . W dn. 05.06.1987 wykonano mikrofilm do nr. 1207/2. Następnie materiały nr arch. 1207/II wybrakowano 18.07.1988, prot. nr 28, poz. 938, a mikrofilm zniszczono. Materiałów o sygn. brak (1207/II). Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych i akt: IPN Ld 0050/12 t. 1 (25/1/91), IPN Ld 067/477/J (865/2), IPN Ld 069/29/J (36/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Urna” nr rej. 7563 prowadzona od 05.03.1984 przez Wydział III WUSW w Piotrkowie Tryb. Sprawa dotyczyła zabezpieczenia operacyjnego kampanii wyborczej i wyborów do rad narodowych na terenie woj. piotrkowskiego w roku 1984. J. Dzido występuje w materiałach sprawy jako figurant SOR krypt. „Doręczyciel”, z którym SB przeprowadzała liczne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Wraz z innymi działaczami „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się produkcją biuletynów pt. „Solidarność wojenna”. Ponadto prowadził wymianę „nielegalnych wydawnictw” z innych regionów kraju. SO krypt. „Urna” została zakończona 12.03.1986. IPN Ld 069/34/J (43/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solbop” nr rej. 5158 prowadzona od 17.11.1980 przez Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW Piotrków Trybunalski oraz Sek. V RUSW Bełchatów, na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność" z siedzibą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W uzupełnieniu analiz dot. materiałów spraw obiektowych krypt. „Solbop” i krypt. „Budosol”, sporządzonej 06.09.1985 (już po zakończeniu prowadzenia sprawy), J. Dzido występuje jako osoba, wobec której prowadzono działania operacyjno-śledcze z powodu podejrzenia o inspirowanie i prowadzenie działalności podziemnej na terenie Elektrowni Bełchatów. Należał on do grupy, która zajmowała się wytwarzaniem i kolportowaniem biuletynu „Solidarność Wojenna” na terenie bełchatowskich zakładów pracy, miasta Bełchatowa oraz w Piotrkowie Tryb. SO „Solbop” została zakończona w dn. 30.05.1985. IPN Ld 069/29/J (36/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Budosol” nr rej. 5157 prowadzona od 19.11.1980 przez Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW Piotrków Trybunalski, Sek. V RUSW Bełchatów. Założona w celu kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" skupiającego przedsiębiorstwa budowlane Zespołu Górniczo-Energetycznego "Bełchatów". J. Dzido występuje w uzupełnieniu analiz dot. materiałów spraw obiektowych krypt. „Solbop” i krypt. „Budosol”, sporządzonej 06.09.1985 (już po zakończeniu prowadzenia sprawy). SO „Budosol” została zakończona w dn. 30.05.1985. IPN Ld 069/28/J (35/4).
Materiały operacyjne z lat 1983-1985, zawierające notatki służbowe, wyciągi z doniesień tajnych współpracowników i korespondencja dot. pracowników KWB Bełchatów wyjeżdżających prywatnie do krajów kapitalistycznych oraz działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu Bełchatowa. J. Dzido występuje w planie kierunkowym tajnego współpracownika z dn. 15.12.1983. Figuruje w notatce służbowej z dn. 24.01.1985, zawierającej listę osób wytypowanych do inwigilacji i przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych ze względu na podejrzenie o działalność w „nielegalnych strukturach”. IPN Ld 0050/16 (25/5/91).
Materiały operacyjne z lat 1985-1987 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, zawierające wyciągi z doniesień tajnych współpracowników dot. związków zawodowych oraz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność" na terenie Bełchatowa. J. Dzido występuje w odpisie donosu tajnego współpracownika z dn. 06.02.1987. IPN Ld 0050/17 (25/6/91).
Materiały operacyjne KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1980-1987, zawierające notatki służbowe dot. NSZZ Pracowników Górnictwa w KWB Bełchatów oraz działaczy podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" z terenu Bełchatowa. J. Dzido występuje w notatkach służbowych z 15.12.1986 i 16.02.1987, jako działacz NSZZ „Solidarność”, podlegający kontroli tajnych współpracowników. IPN Ld 0050/18 (25/7/91).
Materiały operacyjne z lat 1982-1987, zawierające plany, korespondencję i informacje dot. "zabezpieczenia operacyjnego" związków zawodowych w KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. J. Dzido wymieniany jest w planach "zabezpieczenia operacyjnego" związków zawodowych w KWB Bełchatów z dn. 06.10.1982 i 30.06.1986 jako osoba wobec, której należy prowadzić kontrolę operacyjną i „działania neutralizujące”. IPN Ld 0050/19 (25/8/91).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Gród” nr rej. 9785, prowadzonego od dn. 23.02.1987 przez Sek. V RUSW w Bełchatowie. Założony z powodu aktywnej działalności opozycyjnej J. Dzido w przeszłości oraz „negatywnej postawy do ustroju socjalistycznego”. Prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego zakończono 03.12.1987. Materiałów nie odnaleziono. Szczątkowe informacje o KE „Gród” zostały umieszczone w SOR „Gwarek” nr rej. 9846. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt: IPN Ld 067/1082/J (1586/2), IPN Ld 067/1102/J (1607/2).
J.Dzido został zarejestrowany w dn. 04.12.1987 pod nr rej. 9785 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt. „Gwarek” nr. rej. 9846, prowadzonej od 27.04.1987 przez Sek. V RUSW Bełchatów. Sprawę założono w związku z kolportażem ulotek na terenie Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) „Bełchatów”, sygnowanych przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, nawołujących do głosowania na przedstawicieli związku w wyborach do rady pracowniczej. Kontroli podlegał także sam przebieg wyborów oraz członkowie Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów” i Rady Pracowniczej Gwarectwa. J. Dzido rozpracowywany był w ramach sprawy jako przewodniczący Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów”. W materiałach przedstawiany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, który po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki i pomagał w produkcji biuletynów - za co został skazany. SOR „Gwarek” zakończono w dn. 10.08.1989. Materiały złożono do archiwum pod nr 1586/II, następnie wykonano mikrofilm do nr 1586/2. IPN Ld 067/1082/J (1586/2).
Teczka kontrolna Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt. „Gwarek” nr rej. 9846. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna - Wydz. V WUSW Piotrków Trybunalski, nadając jej nr rej. 9959. J. Dzido rozpracowywany był w ramach sprawy jako osoba, która weszła w skład zarówno Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów”, jak i Rady Pracowniczej Gwarectwa. 19.05.1987 J. Dzido został przewodniczącym Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów”. W materiałach przedstawiany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy na terenie Bełchatowa. Teczkę kontrolną SOR „Gwarek” nr rej. 9959 zakończono 18.08.1989. Materiały przekazano do archiwum do nr 1607/II, następnie wykonano mikrofilm do nr 1607/2. IPN Ld 067/1102/J (1607/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Optymiści” nr rej. 10084, prowadzona od 27.10.1987 przez Sek. V RUSW Bełchatów na członków Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) w Bełchatowie. Sprawa zawiera materiały dot. próby rejestracji związku NSZZ „Solidarność” Górników z KWB w Sądzie Wojewódzkim, w październiku 1987 r. oraz po wznowieniu jego działalności w kwietniu 1989 r. J. Dzido występuje w materiałach jako Przewodniczący Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów”, który popierał założenia Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w KWB „Bełchatów”. SOR „Optymiści” została zakończona 11.08.1989. Materiały złożono do nr arch. 1587/II, następnie wykonano mikrofilm do nr 1587/2. IPN Ld 067/1083/J (1587/2).
Teczka kontrolna Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt. „Optymiści” nr rej. 10084. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna - Wydz. V WUSW Piotrków Tryb., nadając jej nr rej. 10094. J. Dzido występuje w materiałach jako Przewodniczący Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów”, który popierał założenia Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w KWB „Bełchatów”. SOR „Optymiści” została zakończona 11.08.1989. Materiały złożono do nr arch. 1599/II, następnie wykonano mikrofilm do nr 1599/2. IPN Ld 067/1095/J (1599/2).
Dn. 24.03.1989 ponownie zmieniono kategorię rejestracji Jana Dzido pod nr rej. 9785. Tym razem został zarejestrowany przez Wydz. V RUSW Bełchatów jako kandydat na tajnego współpracownika. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Rejestrację zdjęto z ewidencji w dn. 16.01.1990. Materiały nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Felek” nr rej. 4992 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/390 (1647/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Franek” nr rej. 1682 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się donos, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/328 t. 2 (1552/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Mały” nr rej. 5994 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/62 (1105/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Tokarz” nr rej. 6046 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/391 (1648/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Rita” nr rej. 5908 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/207 (1350/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Andrzej” nr rej. 5433 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/353 (1584/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Artur” nr rej. 3236 prowadzonej przez Sekcje V RUSW w Bełchatowie znajduje się doniesienie, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/35 (1063/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Historyk” nr rej. 7847 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajduje się informacja, w której występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/223 t. 2 (1379/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Iza” nr rej. 7749 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/352 (1583/I).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Tolek” nr rej. 6184 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje i donosy dot. J. Dzido. IPN Ld 0031/374 t. 1-2 (1624/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Róża” nr rej. 7852 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/470 (1748/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Filip” nr rej. 7788 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/719 (2065/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Wiesław” nr rej. 7093 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajduje się informacja, w której występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/471 (1751/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Marek” nr rej. 8210 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/513 (1815/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „J-2” nr rej. 3043 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/389 t. 2 (1646/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Witek” nr rej. 6189 znajduje się informacja funkcjonariusza SB, w której występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/498 (1791/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Narcyz” nr rej. 5469 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/569 (1878/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Ziutek” nr rej. 9097 prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia, w których występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/468 (1744/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Wkład” nr rej. 8055 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/605 (1914/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika TW ps. „Andrzej” nr rej. 7333 prowadzonej przez Sekcję II RUSW w Bełchatowie znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Dzido. IPN Ld 0031/703 (2045/I).
Zastrzeżenie wyjazdu nr ZUR-1-1982/664/EALG-37165 z dn. 09.11.1982 wniesione z powodu wyjazdu emigracyjnego członka rodziny i odmowy jego powrotu do kraju. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.