Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Kazimierz
Nazwisko: Piechocki
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 05-12-1952
Imię ojca: January
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „CDN” prowadzona przez Wydz. V KWMO/WUSW w Częstochowie od 26.04.1982 pod nr Cz-6254, w związku z utworzeniem i działalnością związku uznanego przez władze PRL za „nielegalny”. Dn. 06.01.1983 Krzysztof Piechocki został zarejestrowany pod nr Cz-6724, jako jedna z osób rozpracowywanych w ramach SOR. Wymieniony został zarejestrowany do SOR „CDN” jako osoba zaangażowana w działalność Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie w latach 1982-1983 oraz zajmująca się powielaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw „CDN”, „Nadzieja” i in., krytycznych wobec sytuacji społeczno-politycznej kraju. Sprawę prowadzono do 1984 roku, a następnie złożono w archiwum pod sygn. 1224/II. Akta nie zachowały się, zostały zniszczone w styczniu 1990. Akta 1224/II nie zachowały się, zostały zniszczone w styczniu 1990.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Częstochowie (nr RSD-4/83) pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds. 5/83). W ramach prowadzonych czynności Krzysztof Piechocki został tymczasowo aresztowany 30.04.1983, przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania. Podczas przesłuchania ww. odmówił składania wyjaśnień. Czynności w sprawie zakończono sformułowaniem aktu oskarżenia dn. 16.07.1983. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z 18.08.1983 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii (sygn. akt III K 1026/83). IPN Ka 09/112 (120/III) t. 1-7.
Materiały administracyjne zawierające kserokopię aktu oskarżenia Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie z dn. 16.07.1983 (sygn. akt II Ds. 5/83) w sprawie Krzysztofa Piechockiego i 25 innych osób. Ww. został oskarżony o to, że od marca 1982 do 17.04.1983 w Częstochowie kontynuował działalność zawieszonego ZZ NSZZ „Solidarność” poprzez działalność w ramach Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, a następnie Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w powstawaniu oraz kolportowaniu biuletynów „Nadzieja” oraz „CDN” w których m.in. „wyszydzano naczelne organy władzy i administracji państwowej, znieważano działaczy partyjnych i związkowych (…) oraz w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów nawoływano do nieposłuszeństwa, strajków protestacyjnych i zbiorowych manifestacji (…) przy czym manifestacje takie zakończone manifestacjami ulicznymi miały miejsce w dn. 31.08. i 01.09.1982”. IPN Ka 021/6 t. 8 (CZ/C-6).
Akta penitencjarne Krzysztofa Piechockiego, tymczasowo aresztowanego postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie z dn. 30.04.1983 (sygn. akt II Ds. 5/83), osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie (nr ewid 68/83). Zwolniony z miejsca odosobnienia na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z 18.08.1983 o umorzeniu postępowania na mocy amnestii (sygn. akt III K 1026/83). IPN Ka 111/49 (23/49).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Petycja”, zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod numerem Cz-7299 dn. 09.09.1983, prowadzona przez Wydz. III WUSW w Częstochowie. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie autora petycji skierowanej do władz Politechniki Częstochowskiej dot. powtórnego przyjęcia do pracy b. pracownika technicznego uczelni - Krzysztofa Piechockiego - zwolnionego dn. 30.07.1983. Petycję podpisało 29 pracowników Politechniki. Sprawę zakończono 20.12.1983 po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z pomysłodawcą petycji. Akta złożono w archiwum pod sygn. 1213/II. IPN Ka 027/618 (1213/II).
Akta IPN Ka 473/10 zawierają kopię oskarżenia z dn. 16.07.1983 (sygn. akt II Ds. 5/83) i należą do kolekcji materiałów archiwalnych NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego przekazanych do IPN przez Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 473/10.
.