Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Andrzejczak
Miejsce urodzenia: Gorzyczki
Data urodzenia: 25-02-1960
Imię ojca: Łucjan
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Introligator” prowadzona przez Wydział V-2 KWMO/WUSW Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 02.08.1982 pod numerem KA-50701. Sprawę założono w celu wykrycia "nielegalnej" organizacji działającej na terenie Żor. Jedną z głównych osób rozpracowywanych był Andrzej Andrzejczak, zarejestrowany pod nr. KA-50823 dnia 10.09.1982. W okresie działalności NSZZ „Solidarność” należał do Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, zajmował stanowisko przewodniczącego na KWK „Manifest Lipcowy”. Był organizatorem grupy KPN, która swą działalność na terenie Żor rozpoczęła we wrześniu 1981 i prowadziła akcje plakatowania miast oraz kolportowania ulotek. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizacja zradykalizowała swoje działania. Grupa w skład której wchodził Andrzej Andrzejczak, planowała uszkodzić kilka budynków przy użyciu materiału wybuchowego. Andrzejczak za aktywną działalność został zatrzymany i internowany 04.09.1982. Sprawę zakończono 24.02.1984. W dn. 26.03.1984 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 40779/II. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Akta internowania. Andrzej Andrzejczak został zatrzymany 04.09.1982 na podstawie decyzji nr 609/V-2 KWMO w Katowicach. Zwolniony decyzją nr 1614/82 z dnia 09.09.1982. Ponowne internowanie ww. miało miejsce 27.10.1982 na podstawie decyzji nr 643/V-2, a od 06.11.1982 przebywał w areszcie tymczasowym. IPN Ka 043/488 t. 1-2 (39515/II).
Materiały administracyjne. Akta zawierają zapisy dotyczące dotyczące skarg i próśb osób internowanych, a także informację o ich zwolnieniu. Andrzej Andrzejczak znajduje się pod pozycją nr. 1253 z datą zwolnienia 10.09.1982. IPN Ka 063/155 t. 20 (234/C).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pniówek” prowadzona przez Wydział V-2 KWMO Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 04.11.1982 pod numerem KA-51316. Przedmiotem zainteresowania sprawy była nieformalna grupa składająca się z pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „XXX-Lecia PRL”. Jednym z jej uczestników był Andrzej Andrzejczak. Po odbyciu kilku spotkań, grupa nie wypracowała kompromisu dotyczącego charakteru swojej działalności. Brak dalszych kontaktów członków grupy spowodował zakończenie sprawy 05.07.1983. W dn. 18.07.1983 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 40491/II. IPN Ka 043/1327 (40491/II).
Akta kontrolno–śledcze. Śledztwo RSD-59/82 prowadzono m.in. przeciwko Andrzejowi Andrzejczakowi, któremu Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-292/82) przedstawiła zarzuty z art. 276 § 1 i 2 kk w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 11.05.1983 skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Relacja z procesu oraz zachowanie oskarżonego było przedmiotem notatek służbowych sporządzonych przez funkcjonariuszy MO. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
Akta sądowe. Andrzej Andrzejczak był oskarżony o to, że w okresie od 13.12.1981 do października 1982 w Żorach i Jastrzębiu Zdroju brał udział w związku mającym na celu niszczenie różnego rodzaju obiektów oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe informacje, tj. o przestępstwo z art. 276 §1 i 2 kk w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z 11.05.1983 ww. został skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary sąd zaliczył areszt tymczasowy od 06.11.1982 do 29.03.1983 oraz od 14.03. do 22.03.1983. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa dnia 16.09.1983 uchylił wyrok wobec Andrzejczaka. IPN Wr 101/1198-1209 (So.W. 98/83).
W aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Emisariusz” (nr rej. KA-35922) występuje informacja o spotkaniu Andrzeja Andrzejczaka z odbywającym kilkudniową głodówkę, współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska. Rozmowa dotyczyła założeń programowych Katolickich Związków Zawodowych. Sprawa prowadzona przez Wydz. III i IV KWMO/WUSW w Katowicach w latach 1980-1988. IPN Ka 048/916 t. 3 (44073/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konserwator” prowadzona przez grupę III RUSW w Żorach. Andrzej Andrzejczak został zarejestrowany pod nr KA-57847 dnia 28.01.1985. Był podejrzany o założenie "nielegalnej" organizacji „Komitet Obrony Praw Człowieka”. Zarzutów nie potwierdzono. Dn. 02.11.1987 SOS zakończono. Materiały zniszczono. Materiały o sygn. 42618/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Andrzejczak był rozpracowywany przez grupę III RUSW w Żorach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Konserwator”. Został zarejestrowany 18.12.1987 pod numerem KA-65568. W dn. 20.12.1988 KE przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Ww. był przewodniczącym KPN na Okręg Żorski, delegatem regionu na Zjazd Krajowy oraz zastępcą szefa Rady Politycznej KPN. Wchodził w skład władz NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był organizatorem licznych akcji strajkowych na KWK „Morcinek” (w latach 1988-1989). Jako działacz KPN w dn. 20.10.1989 zorganizował strajk okupacyjny pomieszczeń RM PRON. SOR zakończono 18.01.1990, a 23.09.1991 zdjęto z ewidencji operacyjnej. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 44161/II. IPN Ka 048/975 t. 1-2 (44161/II).
Materiały ewidencyjne. Andrzej Andrzejczak, członek Komitetu Strajkowego na KWK „Morcinek”, został zatrzymany 24.08.1988 w Jastrzębiu Zdroju w celu przedstawienia zarzutu z art. 54 ustawy o związkach zawodowych. Zwolniony 25.08.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne w sprawie o wykroczenie. Andrzej Andrzejczak został obwiniony o rozpowszechnianie bez wymaganego zezwolenia "nielegalnych" wydawnictw. W ramach sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Katowicach 07.10.1988 dokonano przeszukania osoby ww., a 08.10.1988 rewizji. IPN Ka 029/1077 (10032/III).
Akta postępowania przeciwko Andrzejowi Andrzejczakowi prowadzonego przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jastrzębie Zdrój. Ww był obwiniony o przynależność do KPN (11.09-07.10.1988) oraz rozpowszechnianie bez wymaganego zezwolenia "nielegalnych" wydawnictw - „Tygodnik Mazowsze” oraz „Opinia Krakowska”. Do zarzutu dołączono wystawienie na widok publiczny plakietki o treści: „Solidarność Komisja ds. Interwencji i Praworządności” z dopiskiem „Andrzej Andrzejczak – Przewodniczący TKZ KWK >MORCINEK<”. Sprawę umorzono 05.07.1989. IPN Ka 148/16 (1288/88).
Akta sądowe. Wyrokiem Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 12.01.1996 Andrzej Andrzejczak został uniewinniony od popełnionego przestępstwa z art. 276 kk z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. IPN Wr 101/1207 t. 2 (So.W. 98/83).
.