Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Koprowski
Miejsce urodzenia: Jaciążek
Data urodzenia: 18-01-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym most pontonowy na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Koprowski 28.06.1976 został zarejestrowany pod numerem 8805 przez SB z Wydz. III KW MO w Olsztynie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Młyn". Ta sprawa dotyczyła "próby unieruchomienia produkcji w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych poprzez wrzucenie do pieca w elektrociepłowni elementu metalowego, który spowodowałby przerwę w pracy". W toku prowadzonych działań operacyjnych ustalono, że Włodzimierz Koprowski - pracownik ww. Zakładów - "jedynie wspominał w rozmowie z innymi pracownikami o możliwościach technicznych wykonania takiego działania". W związku z tym z w/w "przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą", a dnia 27.11.1976 sprawę tę zakończono. Jej materiały złożono do archiwum pod sygn. II-11485. Dnia 3.11.1986 wykonano ich mikrofilm pod sygn. 1806/2. Akta papierowe zniszczono dn. 4.12.1987 za protokołem brakowania nr 33/87. IPN Bi 0089/1754/J (1806/2) mikrofilm oraz materiały ewidencyjno-kartoteczne i ZSKO.
W dniu 30 grudnia 1980 Włodzimierz Koprowski został zarejestrowany pod nr. 12601 przez SB z Wydz. V KW MO w Olsztynie jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Włodzimierz”. Ta operacyjna kontrola została wszczęta w związku z jego "aktywną działalnością w Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< przy OZOS >Stomil< w Olsztynie". Dnia 17.12.1981 z w/w "przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Jesienią 1982 spowodowano skierowanie go "na przeszkolenie wojskowe". Materiały tej sprawy włączono później do akt SOR „Odezwa”. Informacja o przebiegu tej sprawy znajduje się w meldunkach operacyjnych Wydziału III”A”/ V KW MO w Olsztynie (nr 1114/X t. 2). IPN Bi 064/139 t. 2 (1114/X t. 2) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Od stycznia 1982 Włodzimierz Koprowski był inwigilowany przez SB z Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Odezwa" - dotyczącej działaczy NSZZ „Solidarność” na terenie zakładów OZOS "Stomil" w Olsztynie. Do tych akt włączono wcześniejsze materiały KE krypt. „Włodzimierz”. Sprawę tę zakończono w marcu 1985, część materiałów włączono do SOR krypt. „Sas” (prowadzonej w latach 1985-1989). Pozostałe złożono do archiwum pod sygn. II-12662. Dnia 23.04.1985 wykonano ich mikrofilm (sygn. 12662/2). Zostały one zniszczone za protokołami brakowania nr 35/89 z dn. 20.09.1989 oraz 37/90. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 28 czerwca 1982 Włodzimierz Koprowski został zarejestrowany przez SB z Wydz. V KW MO w Olsztynie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Głowa" (nr rej. 13835). Sprawa ta była prowadzona w latach 1982-1984 i dotyczyła rozpracowania działalności "nielegalnego" Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” na terenie Olsztyna i zakładów "Stomil". Inwigilowana grupa działaczy "S", w tym Włodzimierz Koprowski, rozprowadzała ulotki oraz biuletyny na terenie olsztyńskich zakładów pracy. Materiały tej sprawy zostały złożone w archiwum w lutym 1984 pod sygn. II-12478. Dnia 15.01.1987 wykonano ich mikrofilm - sygn. 2594/2. Akta zniszczono dn. 4.12.1987 na podstawie protokołu brakowania nr 33/87. Mikrofilm zniszczono za protokołem brakowania nr 37/90. Informacje o przebiegu sprawy zawierają meldunki operacyjne Wydziału III”A”/ V KW MO/WUSW w Olsztynie (nr 1114/X t. 3). IPN Bi 064/139 t. 3 (1114/X t.3) oraz materiały ewidencyjno-kartoteczne.
Włodzimierz Koprowski od 3.12.1982 był inwigilowany przez SB z Wydz. V KW MO w Olsztynie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Sas" (nr rej. 14345) - dotyczącej grupy działaczy "nielegalnego" NSZZ „Solidarność” na terenie Olsztyna. Do sprawy tej włączono materiały dotyczące w/w z SOR krypt. „Odezwa”. Akta złożono do archiwum pod sygn. II-13581. Dnia 19.12.1989 wykonano ich mikrofilm. Materiały te zniszczono dn. 30.01.1990 za protokołem brakowania nr 36/90. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Włodzimierz Koprowski figuruje w "Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy" - powołanych jesienią 1982 r. "na ćwiczenia" do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Został powołany tam dnia 5.11.1982, przydzielony do 7 kompanii pontonowej i zwolniony "po odbyciu ćwiczeń" dn. 3.02.1983. IPN By 674/7.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Olsztynie z lat 1984-1990 zawierają m.in. zapisy informujące, iż Włodzimierz Koprowski był czterokrotnie sprawdzany w kartotekach operacyjnych przed wydaniem mu paszportu umożliwiającego służbowe wyjazdy zagraniczne. IPN Bi 454/119625 (EAOL 119625).
.