Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Oleg
Nazwisko: Łatyszonek
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 27-05-1957
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęto w celu ustalenia drogi kolportażu „nielegalnych” wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, zarekwirowanych podczas przeszukania w akademiku Politechniki Białostockiej. O. Łatyszonka oskarżono m.in o organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach członków NSZZ "Solidarność" oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przechowywanie mienia służącego do drukowania oraz udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ „S” Region Białystok zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju oraz ulotek o takiej treści mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 28.07.1982. IPN Bi 07/147/1-4 (392/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. Po dokonaniu przeszukania u O. Łatyszonka, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku 28.04.1982 wydała postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Ww. został oskarżony o to, że „w okresie od 13.12.1981 do kwietnia 1982 w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania, uczestnicząc w strukturze konspiracyjnej, ukryciu mienia służącego do druku, które następnie było wykorzystywane do wydawania nielegalnych wydawnictw związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także brał udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ „Solidarność”, zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Dn. 23.08.1982 odstąpiono od prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym. IPN Bi 173/96-100 (Pg Śl II-25/82).
Kwestoinariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany w ramach KE krypt. "Wykonawca" z powodu udziału w technicznym przygotowaniu "Biuletynu Informacyjnego" Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Akta o sygn. 2818/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany w dn. 28.04.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku, w związku z tym, że w okresie od 13.12.1981 do chwili zatrzymania w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona nie odstąpił od kontynuowania tej działalności, albowiem organizował i uczestniczył w spotkaniach i zebraniach członków tego związku, gromadził i przechowywał materiały związkowe oraz działając w opisanym wyżej miejscy i czasie działając wraz z innymi osobami, brał udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ „S” Region Białystok zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Zwolniony z aresztu dn. 23.12.1982 na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku. IPN Bi 156/432
Akta sądowe Akta sprawy O. Łatyszonka wraz z aktem oskarżenia zostały 28.07.1982 przekazane do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Dn. 11.08.1982 Sąd WOW w Warszawie zwrócił akta sprawy prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. Dn. 14.03.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku uniewinnił O. Łatyszonka od postawionych mu zarzutów. W dn. 31.05.1983 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Garnizonowego w Białymstoku i przekazał sprawę Sądowi WOW w Warszawie do prowadzenia, a ten w dn. 20.06.1983 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku. Dn. 04.08.1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Materiały dotyczące wyrokowania odnośnie O. Łatyszonka zachowały się częściowo w aktach prokuratorskich. Materiałów o sygn. II K 57/83 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Rewizja nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w dn. 19.03.1993. Rewizja dotyczy zaskarżenia prawomocnych postanowień Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku wydanych w sprawie II K 57/83 w dniach 4, 29.08.1983 oraz 3.07.1989. Wśród osób na rzecz których wnoszono rewizję znajdują się dane O. Łatyszonka. W związku z prowadzoną działalnością przeciw w/w Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku prowadził postępowanie karne. W dn. 04.08.1983 Sąd Wojew. w Białymstoku na podstawie amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne. Następnie w dn. 03.07.1989 Sąd Wojew. w Białymstoku zastosował wobec w/w abolicję. Powyższe postanowienia o aktach łaski wobec w/w Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny w swojej rewizji z dn. 19.03.1993 uznał na podstawie obowiązującego stanu prawnego za "niesłuszne" bowiem "były one związane ze stwierdzeniem winy (...), mimo braku podstaw do jej przyjęcia". IPN BU 725/14 (RN 630/8/93)
.