Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Marek
Nazwisko: Jadłowski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 20-05-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta dotyczą listu napisanego w dn.18.01.1977 do Bronisława Neslera zamieszkałego w Belgii. W. Jadłowski napisał iż solidaryzuje się z poglądami głoszonymi przez rozgłośnię i jest jej wiernym słuchaczem. Z figurantem przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. IPN Sz 011/914 (12161/II)
Meldunki operacyjne Materiały zawierają meldunki Wydz. III KWMO w Szczecinie dotyczące propagowania wrogich poglądów i działalności prowadzonej przeciwko PZPR na terenie Elektrowni „Dolna Odra” k/ Gryfina. Waldemar Jadłowski (Sz 016721) wymieniony jest w meldunkach z 10.04.1978 i 20.07.1978. IPN Sz 0012/17, t. 4 (140/IV)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie dotyczyło wykonania i rozpowszechniania na terenie Szczecina pism, druków o "wrogiej" wobec PRL treści. W aktach znajduje się pięć protokołów przeszukania mieszkania W. Jadłowskiego z lat 1979-1980. W dniu19.01.1982 Wiceprokurator Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie w tej sprawie na mocy amnestii. IPN Sz 0013/324, t. 1-2 (14628/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Jadłowski zarejestrowany do sprawy dnia 2.06.1978 pod numerem 16721 w związku z "podejrzeniem o propagowanie wrogich poglądów". Materiałów archiwalnych 14530/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy rozpracowania struktur i członków NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego. Waldemar Jadłowski występuje w wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania, z dnia 27.12.1981. IPN Gd 003/176
Akta administracyjne W aktach znajduje się decyzja nr 121/82 z dnia 12.12.1981 o internowaniu Waldemara Jadłowskiego. Powodem internowania była możliwość podjęcia przez niego „działalności przeciwko interesom politycznym PRL”. Aresztowanie i doprowadzenie W. Jadłowskiego nastąpiło w dniu 9.02.1982. Został umieszczony w ośrodku odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, a następnie przeniesiony do ośrodka w Strzebielinku. Zwolniony w dniu 17.11.1982 roku. IPN Sz 0012/367, t. 1 (848/IV)
Akta internowanego Akta osobowe Waldemara Jadłowskiego, który został zatrzymany, doprowadzony i osadzony w dniu 09.02.1982 na podstawie decyzji nr 121/82 z dnia 25.01.1982 początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, następnie 2.08.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony dnia 11.11.1982 na mocy decyzji nr 211/82. IPN Gd 159/376
Materiały operacyjne W doniesieniach TW pseudonim "Aga" Waldemar Jadłowski pojawia się jako osoba w mieszkaniu której znajdował się punkt informacyjny jak również zajmującą się rozpowszechnianiem wydawnictwa oficyna „Nowa”. TW „Aga” wymienia Waldemara Jadłowskiego jako redaktora pierwszych 6 numerów „Solidarność” Wiejska” wydawanego przez NSZZ RI. Jadłowski udostępnił tekst o Katyniu, który był powielany i kolportowany. Brał także udział w tworzeniu organizacji pod nazwą „Młoda Polska”. Organizował spotkania z uczniami szkół średnich i namawiał ich do wstąpienia do wspomnianej organizacji. IPN Sz 0010/35, t. 1-3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z powołaniem w dniu 15.11.1987 na terenie Szczecina Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej. Działalność Szczecińskiej PPS przejawiała się poparciem dla działań opozycji antyrządowej, zakłócaniem porządku publicznego. PPS w Szczecinie zamierzała również wprowadzić swoich przedstawicieli do samorządu terytorialnego, zyskać jak największą liczbę zwolenników i członków. Sprawę zakończono 18.01.1990 po ustaleniu iż działalność OK PPS w Szczecinie nie stanowi istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku konstytucjonalnego państwa. Waldemar Jadłowski występuje w aktach na karcie z dnia 01.02.1989 z zapytaniem WUSW Szczecin do WSA UM Szczecin o wskazanie miejsca pobytu. IPN Sz 0011/1971 (17621/II)
Ankiety z okresu stanu wojennego Ankiety tworzone w Biskupim Komitecie Charytatywno-Społecznym w Szczecinie zawierają odręcznie zapisane dane osób internowanych, takie jak miejsce zamieszkania, miejsce pracy, stan rodzinny, stan zdrowia, potrzeby oraz inne dane np. wysokość wyroku itp. Na liście znajduje się również Waldemar Jadłowski. IPN Sz 512/4
.