Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Pintera
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-07-1954
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Działalność” nr rej. 44892, prowadzona w okresie 17.07.1981 - 25.01.1982 przez Wydział III „A”/V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w związku z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” w Łodzi, którą SB uważało za inicjatywę wykraczającą poza działalność statutową związków zawodowych. Andrzej Pintera wystąpił jako członek Komisji Interwencyjnej KZ NSZZ „Solidarność” oraz rozpracowywany w ramach sprawy „Olimp”. W dniu 25.01.1982 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 5776/II. Materiałów nie odnaleziono. Częściowe informacje zachowały się w aktach administracyjnych, zawierających meldunki operacyjne Wydziału V KW MO w Łodzi. Materiałów o sygn. 5776/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN Ld Pf 88/1 t. 2 (2889/XA), IPN Ld Pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „As”, nr rej. 45305 prowadzony w okresie 05.01.1982 - 16.04.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w celu inwigilacji Andrzeja Pintery. W materiałach sprawy wystąpił jako członek Komisji Interwencyjnej NSZZ „Solidarność” w ZPDz „Olimpia” w Łodzi oraz jako jeden z współorganizatorów strajku z dnia 14.12.1981. Andrzej Pintera został wymieniony jako podejrzany o kolportaż prasy bezdebitowej na terenie zakładu pracy. W dniu 16.12.1981 funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. Prowadzenie KE zostało zakończono przerejestrowaniem Andrzeja Pintery w dniu 16.04.1982 pod tym samym numerem do SOR krypt. „Olimp”. Materiały zebrane w trakcie prowadzenia sprawy zostały włączone do rozpracowania „Olimp”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld Pf 88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld Pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Olimp” nr rej. 45347, prowadzona w okresie 11.01.1982 - 14.12.1984 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w związku ze strajkiem okupacyjnym zorganizowanym w dniu 14.12.1981 w Zakładzie „B” ZPDz „Olimpia” w Łodzi przez działaczy związkowych. Andrzej Pintera został zarejestrowany 16.04.1982 pod nr. 45305 przez Wydział V KW MO w Łodzi jako osoba do sprawy. W materiałach pojawił się jako członek Komisji Interwencyjnej KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie „B” ZPDz „Olimpia” w Łodzi oraz jako osoba internowana. Wymieniony został jako podejrzany o udział w tworzeniu petycji do Sejmu PRL krytykującej nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania wyborów do Samorządu Pracowniczego w zakładzie oraz kolporter prasy bezdebitowej na terenie zakładu. Materiały zdjęto z ewidencji w dniu 14.01.1985 i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 6345/II, został wykonany mikrofilm o sygn. 6345/2. Materiały 6345/II zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 1022/90. IPN Ld 047/546/J (6345/2) mikrofilm, IPN Ld Pf 88/2 t. 1-6 (2890/XA), IPN Ld Pf 88/3 t. 2-4 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr rej. 13713 (nr arch. 7713/II), pod krypt. „Ekstrema” prowadzona w okresie 11.03.1982 - 19.06.1989 przez Wydział III KW MO/WUSW w Łodzi, następnie przez Wydział Studiów i Analiz WUSW w Łodzi. Sprawa założona w celu rozpracowania nieformalnej grupy antysocjalistycznej działającej na terenie Łodzi. Według zapisów kartotecznych Andrzej Pintera był inwigilowany w tej sprawie. Materiały o nr. arch. 7713/II, liczące 17 tomów zniszczono za protokółem brakowania nr 1024 z dn. 26.01.1990. W mikrofilmie pozostałym po sprawie brak bezpośrednich informacji dotyczących samego Andrzeja Pintery. Materiały nr 7713/II zniszczono. Wpis ma podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania. Andrzej Pintera został internowany na wniosek Wydziału V KW MO w Łodzi na mocy decyzji nr 205 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 07.05.1982. Podstawą do zatrzymania Andrzeja Pintery było kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszenie stanu wojennego. W materiałach został wymieniony jako podejrzany o kolportaż prasy bezdebitowej na terenie zakładu pracy oraz uczestnik nielegalnych demonstracji w dniach 1 i 3 maja. Kontrolowany operacyjnie w ramach SOR „Olimp”. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 99 z dn. 11.06.1982. Andrzej Pintera został wymieniony w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/21 t. 9 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 6452.
Akta osobowe internowanego. Internowany w okresie 07.05.1982 - 11.06.1982. W dniu 08.05.1982 Andrzej Pintera został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/145 (20/82).
Materiały administracyjne Wydziału „C” WUSW w Łodzi zawierające korespondencja dotyczącą udostępniania akt osób pozostających w zainteresowaniu jednostek SB. W materiałach znajduje się pismo z dnia 13.08.1985 przesłane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Łodzi z prośbą o wypożyczenie materiałów archiwalnych dotyczących Andrzeja Pintery. IPN Ld 092/71 t. 2 (2910/XA).
W teczce personalnej oraz teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Myszka”, nr rej. 46913, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/ WUSW w Łodzi znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z lat 1983-1987 na osobę Andrzeja Pintery. IPN Ld 0040/1608 t. 1-2 (46040/I), IPN Ld 0046/1449/J (46040/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Daniel”, nr rej. 48182, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z lat 1983-1986 na osobę Andrzeja Pintery. IPN Ld 0040/2356 (46865/I).
.