Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Piotr
Nazwisko: Słomski
Miejsce urodzenia: Żurowa
Data urodzenia: 22-06-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Waldemar Słomski, współzałożyciel i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Siersza” w Trzebini, został internowany na podstawie decyzji nr Tr-15, ponieważ „szkaluje ustrój socjalistyczny, władze partyjne i państwowe i jest antysocjalistycznie nastawiony do obecnej rzeczywistości”. Zwolniony w dn. 08.02.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 416/82. W dn. 27.04.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 38407/II. IPN Ka 036/2192 t. 2 (38407/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od dn. 13.12.1981 do 09.02.1982 przebywał w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. IPN Wr 30/1577 (7/81)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ww. jako b. przewodniczący NSZZ „Solidarność” w KWK „Siersza” został poddany kontroli operacyjnej w ramach KE „Kombajnista” z uwagi na fakt, że „w minionym okresie znany był z wrogiej działalności, polegającej na organizowaniu akcji protestacyjnych i strajków”. Kwestionariusz został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 09.05.1983 pod sygn. KA-52991. Celem sprawy było rozpoznanie i stała kontrola figuranta, ustalenie jego kontaktów, powiązań i motywów działania, a także „neutralizacja wrogich poczynań”. W trakcie prowadzenia kwestionariusza, ww. był inwigilowany w miejscu pracy i zamieszkania przez 3 tajnych współpracowników i 2 kontakty operacyjne, a w związku z „ważnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi” był wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono w dn. 13.10.1986 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dn. 18.10.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 38407/II. IPN Ka 036/2192 t. 1 (38407/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W aktach znajduje się informacja, że ww., jako aktywny działacz „Solidarności”, został objęty w dn. 23.04.1982 inwigilacją szczególną nr 0158/82 prowadzoną przez KMMO Trzebinia. Celem inwigilacji szczególne było „niedopuszczenie do prowadzenia działalności związkowej zawieszonego NSZZ >Solidarność<”. W dn. 02.05.1983 teczkę inwigilacji szczególnej nr 10/82, w związku z założeniem KE „Kombajnista” przekazano do KMMO Chrzanów. IPN Ka 036/2192 t.1 (38407/II)
Materiały ewidencyjne Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 20.01.1981 pod numerem KA-46167 w kategorii „zainteresowanie operacyjne”. W dn. 20.09.1982 zgromadzone materiały zostały przekazane do Wydziału V-2 KWMO Katowice. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kwestionariusz założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą działacza NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Siersza” w Trzebini, który wśród pracowników kopalni i mieszkańców Trzebini „negatywnie wypowiada się o układach polsko-radzieckich, krytykuje politykę Partii i jej przywódców”. Celem sprawy było rozpoznanie motywów postępowania, kontrola „wypowiedzi i zachowania” oraz rozpoznanie utrzymywanych kontaktów. W związku z potwierdzeniem „wrogiej działalności” KE został przerejestrowany na SOS. Sprawdzenie zakończono z powodu wyjazdu figuranta za granicę na pobyt stały. Waldemar Słomski występuje w aktach KE/SOS „Dozorca” ze względu na kontakt jaki utrzymywał z figurantem sprawy. IPN Ka 043/1173 t. 1 (40308/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z ujawnieniem w dn. 18.06.1984 na pomniku „Ofiar Faszyzmu” w Myślachowicach napisu „precz ze zdrajcami”. Celem rozpracowania było wykrycie osoby która wykonała napis oraz ustalenie „motywów i pobudek” działania autora „wrogiego hasła”. Pomimo podjętych czynności operacyjnych i zaangażowania 3 tajnych współpracowników, sprawca „zbezczeszczenia pomnika” nie został wykryty. SOR zakończono w dn. 4.12.1987, a w dn. 23.02.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42700/II. Waldemar Słomski występuje w aktach sprawy w informacji operacyjnej z dn. 22.06.1987. IPN Ka 048/460 (42700/II)