Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Michał
Nazwisko: Goławski
Miejsce urodzenia: Gołaszyn
Data urodzenia: 11-12-1924
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 22.09.1962 Zygmunt Goławski był inwigilowany przez SB z KP MO w Siedlcach w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Hazard” (nr rej. 356). Powód tej inwigilacji: ”w okresie okupacji członek grupy PAS w organizacji NSZ, wrogo ustosunkowany do PRL”. Dnia 12.12.1964 akta tej Sprawy złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Warszawie pod sygnaturą 63757/II, następnie dn. 24.09.1976 przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 121/II. IPN Lu 0421/79 (121/II).
Dnia 25.02.1967 Zygmunt Goławski został aresztowany przez Wydział Śledczy KW MO w Warszawie. Był bowiem podejrzany o „nielegalny handel broszurami o treści religijnej”. W dniu 18.03.1967 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie uchyliła jego "areszt tymczasowy". Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie pod sygnaturą 23843/S, w okresie późniejszym dołączono je do materiałów o sygn. 23935/III. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych, IPN BU 0252/7 (23935/III).
Dnia 27.07.1967 Zygmunt Goławski został objęty operacyjną kontrolą SB z KP MO w Siedlcach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Hazard”. Powód tej kontroli: „prowadził wrogą antysocjalistyczną działalność wobec polityki Rządu”. W dniu 12.08.1975 materiały KE przekazano do Wydziału III KW MO w Siedlcach. Dnia 14.04.1978 przekwalifikowano je na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a dn. 2.04.1979 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gracz”, która dn. 5.04.1979 otrzymała krypt. „Wirus”. Materiały te dn. 2.01.1990 przekazano do Wydziału OKPP WUSW w Siedlcach. Prowadzenie tych spraw i wieloletniej inwigilacji Zygmunta Goławskiego zakończono w maju 1990 r. w związku z zarządzeniem MSW nr 043/90 z dnia 10.05.1990. Materiały przekazano następnie do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 853/II, następnie je zmikrofilmowano – sygn. 853/2. IPN Lu 0421/569 (853/II).
W dniu 21.07.1969 Zygmunt Goławski został objęty śledztwem przez Wydział Śledczy KW MO w Warszawie (nr 3/69) „za nielegalny handel literaturą religijną” (z art. 11 ustawy z dnia 1.07.1958). To śledztwo zostało umorzone w dniu 15.10.1969 przez Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie na mocy amnestii. IPN BU 0252/7 (23935/III), IPN BU 01568/1745 (23970/III).
Figuruje w aktach śledczych Biura Śledczego MSW z lat 1972-1974. Odnotowano w nich m.in., iż w roku 1972, podając się za pracownika prokuratury, „wyłudzał” pisemne i ustne oświadczenia od mieszkańców Łęgu (powiat płocki) o działalności dwóch funkcjonariuszy Posterunku MO w Łęgu, przeciwko którym wszczął dochodzenie o spowodowanie śmierci trzech braci Gujskich i innych osób. W toku śledztwa Zygmunt Goławski nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa z art. 238 kk. Postanowieniem Prokuratury Generalnej PRL w W-wie z dnia 18.09.1974 śledztwo to zostało umorzone na mocy amnestii. Dnia 6.01.1981 jego materiały zostały złożone do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 7191/III, następnie zmikrofilmowane – sygn. 4019/3. Materiały nr 7191/III zniszczono. IPN BU 01917/87 (4019/3) mikrofilm.
Figuruje wraz z innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Urna" nr rejestr. 4774 prowadzonej przez SB z Wydz. III KW MO w Siedlcach w roku 1980. Sprawa dotyczyła działań antypaństwowych przed wyborami do Sejmu i Rad Narodowych. IPN Lu 0421/270 (468/II).
W aktach kontrolnych śledztwa nr 27/80 - prowadzonego w latach 1980-1981 w Wydz. II Biura Śledczego MSW przeciwko 9 przywódcom i działaczom KPN, w tym Zygmuntowi Goławskiemu jako "podejrzanemu" - zanotowano m.in., iż Zygmunt Goławski to "współzałożyciel nielegalnego związku pod nazwą KPN. Tymczasowo aresztowany w okresie od 14.11.1980 do 12.05.1981. Postępowanie karne umorzono na podstawie dekretu z dnia 12.12.1981 o abolicji". Śledztwo prowadzono w sprawie "o publiczne poniżanie organów PRL, prowadzenie w latach 1978-1980 w kraju i za granicą czynności zmierzających do utworzenia nielegalnego związku pod nazwą Konfederacja Polski Niepodległej, finansowanego i wspieranego przez wrogie PRL zagraniczne ośrodki dywersji oraz o agitowanie i organizowanie członków i sympatyków do wrogiej działalności godzącej w podstawowe interesy PRL, rozbijanie jedności narodu polskiego, osłabianie państwa i wywoływanie napięć społecznych zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu i inne, prowadzonej przeciwko: Robert Leszek Moczulski (...)". Materiały te dnia 9.09.1987 złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 7597/III, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 7597/3. IPN BU 0141/3 t. 1-16 (7597/III).
Figuruje jako "podejrzany", wraz z innymi osobami, w aktach prokuratorskich z lat 1981-1983 zatytułowanych "Akta śledztwa przeciwko członkom Konfederacji Polski Niepodległej zmierzającym do obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL, podejrzanym z art. 276 par.1 w zw.z art. 273 par.1 w zw.z art. 270 par.1 oraz art. 278 par.3 KK". IPN BU 975/751-766 (Po.Śl. II 1/82 t. I-XVI).
Zygmunt Goławski, od roku 1979 działacz KPN, występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” - dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku od 14.11.1980 do 10.11.1983. Dnia 24.08.1982 SO krypt. „Klan” przemianowano na SO krypt. „Związek”. SB zanotowała, iż w dniu 1.10.1981 Zygmunt Goławski brał udział w zebraniu członków KPN, które odbyło się w budynku Uniwersytetu Gdańskiego. Był on też m.in. współautorem ulotki pt. „Rodacy” - wydanej dn. 17.09.1981 w Siedlcach. Ulotka ta "zawierała społecznie wysoce szkodliwe treści o zdecydowanej wymowie antyradzieckiej". W materiałach tych znajduje się fragment listu studentów z NZS UG skierowanego do Przewodniczącego Rady Państwa, w którym domagano się uwolnienia więźniów politycznych, w tym Z. Goławskiego. IPN Gd 003/166 t. 3, 21, 23, 27, 28 (185/IV).
Akta internowania Zygmunta Goławskiego. internowany dnia 15.04.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KW MO w Siedlcach i osadzony w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Darłówku. Zwolniony z internowania w dniu 23.12.1982. Zygmunt Goławski "przechodzi" też w aktach KW MO w Słupsku (sygn. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV) - jako osoba internowana i przebywająca w OO w Darłówku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i akt IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV).
Akta osobowe internowanego Zygmunta Goławskiego. Internowany z powodu naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym. W dniu 18.04.1982 przewieziony do ośrodka odosobnienia w Darłówku na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Siedlcach nr 3/82 z dnia 16.04.1982, zwolniony w dniu 23.12.1982. IPN Sz 264/333.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans” (następnie ”Mrowisko”) - prowadzonej w latach 1982-1985 przez SB z Wydz. V i Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Sprawa dotyczyła "taktyki działań w stosunku do NSZZ >Solidarność< na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych". Dnia 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Inspektoratowi 2 KW MO w Gdańsku. Zygmunt Goławski figuruje tam w „wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania” - sporządzonym dn. 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1977-1984 zawierają m.in. zapisy informujące, iż Zygmunt Goławski otrzymał "zastrzeżenie na wyjazd do KK i KDL w okresie od 23.02.1977 do 23.02.1979". Ten zakaz wydawania paszportu (zastrzeżenie nr Z-I/157-EAWW/76) został wniesiony przez SB z Wydziału III KW MO w Siedlcach. Został on następnie przedłużony na okres od 25.04.1979 do 25.04.1981 (nr Z-I/73-EASE/79/81). W dniu 1 maja 1984 Zygmunt Goławski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ [wszystkich krajów świata] od dnia 12.04.1984 do 12.10.1984". Zostało ono wniesione przez SB z Wydziału III WUSW w Siedlcach. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.