Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Blajerski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 31-01-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Feliksa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. został zarejestrowany 17.08.1981 r. w kategorii „meldunek operacyjny 03”, który 20.09.1982 r. został przekwalifikowany na SOR krypt. „Blekot”. Sprawa dot. działalności w NSZZ „Solidarność” na terenie Lublina. Sygn. IPN Lu 0264/14 (II/11661), mkf sygn. IPN Lu 0229/1243 (11661/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach SO krypt. "Renesans". Sprawa dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego. W. Blajerski figuruje na wykazie z dnia 27.12.1981 r. zawierającym listę osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania. Akta sygn. IPN Gd 003/176 (arch. 200/IV) t.1, k. 60.
Akta kontrolne śledztwa W dn. 03.05.1983 r. „zatrzymany w czasie nielegalnego zgromadzenia w Lublinie za to, że odmówił funkcjonariuszowi MO okazania Dowodu Osobistego. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 20 tys. zł.” Z tego powodu objęty postępowaniem przygotowawczym (125/K) Wydziału Śledczego WUSW Lublin. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów ewid.-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o zorganizowanie i kierowanie „nielegalnym” związkiem Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie w okresie od wiosny do września 1983 r. Postępowanie Prokuratury Rejonowej w Lublinie 1 Ds.-1289/83 PR; SK II k-79/84. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie karne na zasadzie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. Materiały (akta kontrolne śledztwa) złożono w Wydz. "C" WUSW Lublin pod nr III/14891, następnie 15.02.1988 r. sfilmowano – mkf. 14981/3. Materiały zniszczono protokołem brakowania akt nr 057/90 z dnia 11.01.1990 r.; mikrofilm wybrakowano 25.01.1990 r. Materiały (akta o nr III/14891 i mkf o nr 14981/3) zniszczono w styczniu 1990 r.
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego i osadzonego w Areszcie Śledczym w Lublinie, podejrzanego o zorganizowanie i kierowanie Tymczasowym Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Sygn. IPN Lu 23/36.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o współudział w zredagowaniu i opublikowaniu "Listu otwartego" skierowanego do Sejmu PRL i Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, dot. uprowadzenia i zabójstwa ks. J. Popiełuszki. Wobec niewykrycia sprawców „przestępstwa” śledztwo umorzono. W dn. 21.05.1985 r. materiały zarchiwizowano pod sygn. 14889/III, następnie sfilmowano – mkf. 14889/3. Akta zniszczono w 1989 r. Akta sygn.14889/III zniszcz. w 1989 r., zachował się mkf sygn. IPN Lu 0220/278 (14889/3).
Sprawa Obiektowa [SO] Figurant sprawy dot. działalności członków i współpracowników Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". Sygn. IPN Lu 018/162 (sygn. arch. IV/249).
Akta śledcze W piśmie z dnia 06.10.1986 r. skierowanym do wojewody lubelskiego, próbował zalegalizować Tymczasową Radę NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie i zadeklarował w niej swój udział. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie legalności założenia ww. rady i przesłuchaniu W. Blajerskiego w charakterze strony Urząd Wojewódzki w Lublinie w dniu 09.10.1986 r. wydał i wręczył mu decyzję zakazującą jej założenia. Materiały dot. TR NSZZ ”Solidarność” w dn. 16.10.1986 r. zostały zarejestrowane pod nr G-0212/86 przez Wydział Śledczy WUSW Lublin. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe W dniu 04.02.1987 r. ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina w sprawie nr 111/87 grzywną 50 tys. zł za zorganizowanie i udział w dn. 12.10.1986 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta sądowe W dniu 06.03.1987 r. ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina w sprawie nr 1358/87 grzywną 50 tys. zł za zorganizowanie i udział w dn. 05.03.1987 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw – wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 1 i 5 KW. W dn. 27.03.1987 r. Kolegium II instancji utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR (następnie przekwalifikowanej na sprawę profilaktyki operacyjnej) krypt. "Działacz", dot. działalności w "pozaparlamentarnych strukturach opozycyjnych" w Lublinie. Materiały zniszczono „we własnym zakresie z uwagi na ich nieistotne znaczenie". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.