Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Perlak
Miejsce urodzenia: Wola Zarczycka
Data urodzenia: 15-01-1927
Imię ojca: Sebastian
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Informacje dot. F. Perlaka znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951. IPN-Rz-65/7, IPN-Rz-65/22
Akta administracyjne F. Perlak wymieniony jest w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949 oraz w Wykazie osób aresztowanych w 1950. IPN-Rz-65/55, IPN-Rz-65/56
Akta administracyjne Zapisy dot. w/w znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku za lata 1946-1954 oraz w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954. IPN-Rz-50/41, IPN-Rz-50/42
Akta administracyjne Zapisy dot. F. Perlaka znajdują się w Księdze głównej więźniów CW w Rawiczu, w Skorowidzach do księgi głównej więźniów CW w Rawiczu za lata 1946-1951 i lata 1951-1952 oraz w Skorowidzu więźniów CW w Rawiczu za lata 1949-1951. IPN-Po-3/38, IPN-Po-3/46, IPN-Po-3/48, IPN-Po-3/96
Akta kontrolno-śledcze Akta śledcze prowadzone w sprawie przeciwko m.in. F. Perlakowi oskarżonemu o kontakty z członkami "nielegalnej" organizacji i przekazywanie im informacji o ruchach WP i organów bezpieczeństwa oraz pomoc materialną (żywość, odzież). Materiały złożono początkowo do nr 17237/52 (28.10.1952), a następnie do nr 5011/III (30.12.1968). IPN-Rz-050/1723 (5011/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone m.in. na osobę F. Perlaka oskarżonego o udzielanie pomocy "nielegalnej" organizacji polegającej na informowaniu jej członków o przemieszczaniu się funkcjonariuszy MO i UB oraz zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby (żywność, odzież). Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 09.11.1950 skazany na 5 lat pozbawienia wolności. IPN-Rz-108/5302
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 03.06.1980) w ramach SOR krypt. "Kartki" dotyczącej kolportażu "nielegalnych" ulotek w ramach Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku. F. Perlak był podejrzany o współudział w ich rozpowszechnianiu oraz o zachęcanie do włączenia się w działalność KOR-u. W dniu 25.05.1980 został zatrzymany przez MO. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z w/w rozmowy ostrzegawczej. IPN-Rz-043/1039 (16721/II)
Akta internowania F. Perlak został internowany z powodu obawy, iż "może sporządzać i kolportować pisma (...) mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN-Rz-053/782 (7725/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załęże, a następnie w dniu 10.01.1982 przetransportowany do OO w Darłówku. IPN-Sz-264/74
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon" jako jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" RI w Woli Zarczyckiej (przewodniczący koła wiejskiego), działacz KOR (w latach 1980-1981), w ramach którego zajmował się kolportażem "nielegalnej" literatury. Był współorganizatorem duszpasterstwa Rolników Indywidualnych przy Klasztorze OO Bernardynów w Leżajsku. Kontrolę zakończono z powodu śmierci F. Perlaka (05.12.1987). IPN-Rz-044/678 (17907/II)
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 6 dot. Narodowej Organizacji Wojskowej działającej w południowo-środkowej części woj. rzeszowskiego i w północnych rejonach woj. lubelskiego w latach 1944-1959. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy F. Perlaka - pomocnika wymienionej organizacji. Udzielał on informacji o ruchach WP i UB oraz dostarczał żywności członkom NOW. IPN-Rz-0172/3
.