Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Madej
Miejsce urodzenia: Dobre
Data urodzenia: 26-09-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Madej (wówczas uczeń VIII klasy) występuje w aktach operacyjnych SB z KP MO Opole Lubelskie z roku 1968 w sprawie "wywieszenia trzech ulotek o wrogiej treści w Szkole Podstawowej w Dobrem" w okresie marcowych protestów studenckich. W wyniku "czynności operacyjno-dochodzeniowych" ustalono, że 15-letni Jan Madej był jednym z autorów i kolporterów ulotek o treści „Precz z Gomułką i jego komunizmem. Idziemy śladami studentów”. Dnia 5.04.1968 w lokalu Komendy Powiatowej MO w Opolu Lubelskim, w obecności rodziców uczniów, z autorami i kolporterami ulotek zostały przeprowadzone „rozmowy ostrzegawczo-pouczające”. Dnia 21.02.1969 materiały te przekazano do archiwum Wydz. „C” KW MO w Lublinie. IPN Lu 010/20 (1647/II).
W dniu 29.08.1980 Jan Madej - wówczas pracownik Zakładów Górniczych „Polkowice” - został zarejestrowany przez SB z Wydz. III”A” KW MO Legnica do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Sierpień" (nr rej. 2603). Materiały te dot. obserwacji strajku pracowników i inwigilacji 6 pracowników Zakładów Górniczych "Polkowice" w Polkowicach (w tym Jana Madeja) - wspierających postulaty robotników Wybrzeża i organizujących pierwsze działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". IPN Wr 022/429 (461/II).
Dn. 24.04.1981 Jan Madej - wówczas pracownik Zakładów Górniczych „Polkowice” - został zarejestrowany przez SB z Wydz. III”A”/ V KW MO Legnica w kategorii "osoba zabezpieczona" do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Poziomy” (nr rej. 367). Sprawa ta została założona w celu operacyjnej kontroli Zakładów Górniczych „Polkowice” oraz Stacji Wysokich Napięć w Polkowicach („prowadzenie rozpoznania, zapobieganie i wykrywanie wrogiej i szkodliwej działalności prowadzonej przez wrogi element zatrudniony w Zakładach Górniczych >Polkowice<”). Jan Madej figuruje m.in. w meldunku operacyjnym z dn. 20.08.1981 jako osoba wybrana na funkcję skarbnika Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność”. Sprawę tę zakończono dn. 31.01.1990 „w związku z likwidacją jednostki prowadzącej operacyjną ochronę obiektu”. Następnie jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Legnicy pod sygn. 79/IV. IPN Wr 037/72 (79/IV).
Dn. 18.04.1983 Jan Madej został zarejestrowany pod numerem 4780 przez SB z Wydz. V KW MO Legnica w kategorii "osoba zabezpieczona" do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Powielacz” (nr rej. 4193). Sprawa ta była prowadzona w okresie od 19.08.1982 do 12.03.1986 w celu „wyjaśnienia wrogiej konspiracyjnej działalności w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >S< w ZG Lubin i Polkowice". Zanotowano, iż "w wyniku działań operacyjnych ustalono składy osobowe TKZ NSZZ >S< w kopalniach KGHM oraz rozpoznano formy i metody nielegalnej działalności”. W lipcu 1986 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Legnicy pod sygn. 998/II. IPN Wr 022/825 (998/II).
Akta prokuratorskie Prokuratury Rejonowej w Lubinie z lat 1982-1983: Jan Madej został oskarżony o to, że: „w dniach 31 sierpnia oraz 4 i 5 września 1982 r. w Lubinie wbrew (…) zakazowi prowadzenia działalności związkowej, będąc wiceprzewodniczącym zawieszonego NSZZ >Solidarność<, kontynuował działalność tego związku w ten sposób, że wziął udział w manifestacji ulicznej prowadzonej przez nielegalnie funkcjonujące struktury tego związku, a także przenosił biuletyny >Solidarność Zagłębia Miedziowego< w celu ich rozpowszechniania”. Sąd Rejonowy w Lubinie wyrokiem z dnia 17.01.1983 uniewinnił jednak oskarżonego J. Madeja od popełnienia zarzucanego mu czynu. IPN Wr 37/38 (1 Ds 777/82/S).
Akta Sądu Rejonowego w Lubinie: wyrokiem z dnia 17.01.1983 Sąd uniewinnił oskarżonego Jana Madeja od popełnienia zarzucanego mu czynu - prowadzenia działalności związkowej oraz udziału w manifestacjach ulicznych, tj. "przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym". Dnia 8.04.1983 Sąd Wojewódzki w Legnicy po wniesionej rewizji (II Kr 78/83) zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. IPN Wr 232/4 (II K 783/82).
Dnia 30.07.1985 Jan Madej został zarejestrowany pod numerem 5892 przez SB z Wydz. V WUSW Legnica do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wykonawcy” (nr rej. 3049) założonej w celu „rozpoznania działalności nielegalnej struktury pod nazwą Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza NSZZ >S< [na terenie obiektów przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego], procesowego jej udokumentowania i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej”. W arkuszu informacyjnym dot. J. Madeja, jako powód wszczęcia sprawy podano, iż „16.06.1984 r. uzyskano informację świadczącą o tym, że figurant prowadzi niezgodną z prawem działalność w ramach tzw. MKW NSZZ >S< Zagłębia Miedziowego. Działalność ta polegała na druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw”. Rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Dnia 12.02.1986 J. Madej został skazany przez Sąd Rejonowy w Legnicy na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat oraz na grzywnę w wysokości 100 tys. zł. Materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Legnicy pod sygn. 1103/II. IPN Wr 022/913 (1103/II).
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego WUSW Legnica z roku 1985 stwierdzają m.in., iż Jan Madej został zatrzymany dn. 9.03.1985 „w czasie inspirowanej przez Wydz. V WUSW [w Legnicy] kontroli drogowej”, podczas której ujawniono „większe ilości wydawnictw sygnowanych przez b. NSZZ >Solidarność< oraz matryce do światłodrukarki z tekstem wydawnictwa pt. >Z dnia na dzień<”. W związku z tym dnia 11.03.1985 Jan Madej został "tymczasowo aresztowany", dn. 29.06.1985 postępowanie zakończono i przesłano akta do Prokuratury Rejonowej w Legnicy z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Zapisano, iż w dniu 27.11.1985 "areszt ww. uchylono zmieniając środek zapobiegawczy na poręczenie społeczne". Materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Legnicy pod sygn. 153/III. IPN Wr 030/62 (153/III).
W dniu 21.03.1985 Jan Madej został osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu - wydanym 11.03.1985 przez Prokuraturę Rejonową w Legnicy (3 Ds. 215/85). Dnia 25.10.1985 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Strzelinie. Zwolniony dn. 2.12.1985. IPN Wr 149/312 (402/XII/85).
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Legnicy: wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 14.08.1985 (II K 619/85) Jan Madej został uznany winnym tego, że w okresie od października 1984 do 9.03.1985 w Lubinie i Legnicy "uczestnicząc w działalności rozwiązanego b. NSZZ >S< działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu wywołania niepokoju publicznego bez wymaganego zezwolenia gromadził, przechowywał i kolportował wydawnictwa, czasopisma, ulotki i inne przedmioty sygnowane przez b. NSZZ >S< o treściach tendencyjnie przedstawiających sytuacje polityczno-społeczną PRL”. Został skazany na 2 lata pozbawienia wolności i przepadek dowodów rzeczowych. Sąd Wojewódzki w Legnicy po wniesionej rewizji dn. 6.12.1985 (II Kr 734/85) uchylił ten wyrok i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 12.02.1986 (II K 1364/85) Jan Madej został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz na grzywnę w wysokości 100 tys. zł. IPN Wr 52/5 (II K 1364/85).
Akta Wydz. Paszportów WUSW w Legnicy z lat 1985-1989: w marcu 1985 Jan Madej otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów za granicę do Wszystkich Krajów Świata ze względu na postępowanie w sprawach karnych”. Ten zakaz wydawania paszportu ww. został wniesiony przez Wydz. Śledczy WUSW w Legnicy na okres od 11.03.1985 do 11.06.1989 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o paszportach z 17.06.1959. Zastrzeżenie anulowano dn. 17.04.1989. IPN Wr 502/160482 (EALG 160482).
.