Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Klata
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-08-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teodora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego w sprawie drukowania i kolportowania ulotek nawołujących do organizowania akcji strajkowych na terenie Iłży w grudniu 1982 r. Jerzy Klata został zatrzymany w dniu 14.04.1983 na 48 godzin. Dokonano przeszukania jego mieszkania, podczas którego znaleziono ulotki i broszury sygnowane przez NSZZ "Solidarność". Postępowanie zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 22.07.1983. Materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 357/III. IPN Ra 04/355 (357/III).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko Jerzemu Klacie i innym osobom podejrzanym o "przechowywania w celu rozpowszechniania materiałów nielegalnych o treści antypaństwowej". Postępowanie wszczęto po dokonaniu w dniu 05.03.1984 sześćdziesięciu czterech przeszukań na terenie Radomia i woj. radomskiego (w ramach akcji "Świt"), m. in. w gospodarstwie należącym do Jerzego Klaty w Kolonii Ossa, gm. Odrzywół, gdzie znaleziono 450 szt. ulotek, biuletynów, medali z wizerunkiem Lecha Wałęsy oraz materiały drukarskie. Jerzego Klatę poszukiwano listem gończym. Został zatrzymany, a od 17.03.1984 tymczasowo aresztowany (osadzono go w Areszcie Śledczym w Radomiu). Tego samego dnia J. Klacie przedstawiono zarzuty. Sprawę skierowano do Prokuratury Rejonowej w Radomiu (nr repertorium: Ds-988/84/S). W dniu 24.07.1984 uchylono areszt tymczasowy wobec Jerzego Klaty, zaś 30.07.1984 postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii. Materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 240/III. IPN Ra 04/239 (240/III).
Akta Prokuratury Rejonowej w Radomiu dotyczące "przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawierających treści wyszydzające ustrój i organy naczelne PRL", tj. o przestępstwo z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i 271 § 1 kk, przeciwko grupie osób, w tym przeciwko Jerzemu Klacie, u którego w dniu 05.03.1984 dokonano przeszukania; za J. Klatą wysłano list gończy. Został on zatrzymany 15.03.1984, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Przedstawiono mu zarzut "gromadzenia i przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ >Solidarność< oraz innych druków, które w swej treści wyszydzały naczelne organy PRL i zawierały fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W dniu 24.07.1984 uchylono wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego, a 30.07.1984 śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Ra 3/5.
Akta penitencjarne tymczasowo aresztowanego Jerzego Klaty, wobec którego zastosowano areszt tymczasowy na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Radomiu z dnia 15.03.1984, w związku z podejrzeniem o "przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ >Solidarność<". W areszcie kilkakrotnie karany dyscyplinarnie. Zwolniony w dniu 24.07.1984. IPN Ra 16/32.
Jerzy Klata został zarejestrowany w dniu 20.03.1984 przez SB RUSW Przysucha, do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Kolporter" nr rej. 9625, ze względu na przechowywanie i kolportowanie literatury bezdebitowej. Był on wówczas objęty postępowaniem przygotowawczym w Wydz. Śledczym WUSW Radom, a następnie postępowaniem prokuratorskim (tymczasowo aresztowany nakazem Prokuratury Rejonowej w Radomiu). Po opuszczeniu aresztu w lipcu 1984 miał nadal utrzymywać kontakty z "b. działaczami >Solidarności<". Sprawę zakończono 14.11.1984 w związku umorzeniem postępowania wobec J. Klaty przez prokuraturę (na mocy amnestii). W dniu 12.04.1985 materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 599/II. Akt o sygn. 599/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W "Rejestrze zastrzeżeń wyjazdów" figuruje informacja o "zastrzeżeniu" Jerzemu Klacie wyjazdów za granicę na okres od 17.03.1984 do 17.03.1986. IPN Ra 017/2 (134/Ad).
Wobec Jerzego Klaty zastosowano "zastrzeżenie" wyjazdów do wszystkich krajów świata na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu (do dnia 17.03.1986). Jak wynika z zapisów w kartotekach paszportowych MSW i SUSW, "zastrzeżenie" wyjazdów stosowano wobec J. Klaty także w późniejszym okresie - odnotowano, że anulowano je dnia 01.10.1987 i ponownie dnia 05.10.1989 (co wskazuje na wznowienie lub dalsze przedłużenie "zastrzeżenia"). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W latach 1987-1989 Jerzy Klata został objęty kontrolą operacyjną przez SB RUSW Przysucha w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Działacz" nr rej. 11819, ze względu na wcześniejszą, aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych oraz częste przyjazdy do wsi Kolonia Ossa w gminie Odrzywół, gdzie posiadał warsztat rzemieślniczy - podejrzewano, że może nawiązywać kontakty z innymi byłymi działaczami "Solidarności" RI woj. radomskiego. Działania operacyjne SB doprowadziły do tego, że Jerzy Klata zlikwidował swój warsztat i ograniczył przyjazdy do Kolonii Ossa. W związku z tym, w dniu 23.03.1989 zakończono prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego, a materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 1069/II. IPN Ra 05/922 (1069/II).
.