Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Bartoszewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-02-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Beata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Departamentu Śledczego MBP dotyczące Władysława Bartoszewskiego. W dniu 15.11. 1946 zatrzymany jako „podejrzany o prowadzenie antypaństwowej działalności w nielegalnej organizacji "WIN", "londyńskiej delegatury Rządu na kraj" i działalność w PSL. Śledztwo zostało umorzone z powodu „braku dowodów winy”. W dniu 21.6.1947 materiały o nr 468/46 dotyczące postępowania przygotowawczego Biuro Śledcze MBP złożyło do archiwum pod sygn. 1687/III. Akta sfilmowano w dniu 02.11.1977 nr mkf. 1059/3. IPN BU 0141/1 (1687/III ) t. 1-10, mkf. IPN BU 01236/592 (1059/3).
Zatrzymany w dniu 14.12.1949 przez Wydz. II Dep. V MBP pod „zarzutem szpiegostwa” – sprawa nr 755/49. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn.29.05.1952 skazany z art. 8 dekretu z 16.11.1945 na karę 8 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw. 16.08.1954 zwolniony na przerwę w odbywaniu kary do 16.08.1955. W lutym 1955 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu złagodziło wyrok do wysokości „odcierpianej” kary (2 lata) i utratę praw do lat 2. Postanowienie Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 02.03.1955 umorzyło postępowanie karne. W 1959 r. Władysław Bartoszewski został zrehabilitowany i postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10.01. i 23.03.1959 otrzymał odszkodowanie za straty moralne. W dniu 7.6.1957 Wydz. I Dep. III złożył materiały do archiwum pod sygn. 31501/b, natomiast 16.1.1966 akta włączono do materiałów o sygn. 1687/IIl. IPN BU01236/592 (1059/3), IPN BU 0584/1, IPN 399/4, IPN BU 0192/621, IPNBU 942/2724, IPN BU 944/320.
Od 12.08.1955 W. Bartoszewski był inwigilowany przez Wydz. II Dep. III KdsBP z powodu kontaktów ze środowiskiem „mikołajczykowskim” i „klerykalnym”. Sprawa otrzymała krypt. „Bonza” nr rej. 1039. W dniu 12.12.1957 materiały przekazano do Wydz. I Dep III MSW. W. Bartoszewski objęty rozpracowaniem jako „polityczny kontakt reakcyjnej emigracji”. Następnie w dniu 14.03.1963 sprawę przejął Wydz. II Dep. IV i przekwalifikował na SOR o nr rej. 5523 i tym samym kryptonimie. Materiały uzyskały sygn. 1687/III. W dniu 11.02.1988 akta zostały sfilmowane – sygn. 12776/2. Sygn. IPB BU 0141/8 (44346/II), t. 13, IPN BU 01224/1827 (MSW 12776/2).
W. Bartoszewski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Olcha” nr rej. 16448 prowadzonej przez Wydz. II Dep. III założonej na W. Lisa-Olszewskiego. W. Bartoszewski rozpracowywany był jako podejrzany o „przekazywanie do >Radia Wolna Europa< materiałów o wrogiej treści”. Akta dotyczące W. Bartoszewskiego przekazano do Wydz. IV Dep. III i przekwalifikowano na SOR „Bartek”. IPN BU 0141/8 ( 44346/II), IPN BU 01224/1827 (MSW 12776/2).
Od 25 II 1978 objęty rozpracowaniem przez Wydz. IV Dep. III w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bartek" z powodu "prowadzenia wrogiej działalności politycznej". Sprawa została zawieszona z uwagi na pobyt poza granicami PRL. 17.12.1987 materiały złożono do archiwum Biura „C” MSW pod nr 44346/II, następnie 11.02.1988 sfilmowano – nr mkf. 12776/2. IPN BU 0141/8 (44346/II), IPN BU 01224/1827 (MSW 12776/2).
Występuje w Sprawie Obiektowej o krypt. „Alfa”/” Misiek” nr rej. 34343 prowadzonej przez Wydz. V Departamentu II MSW w latach 1962-1963. Sprawa dotyczyła działalności wywiadowczej pracowników ambasady Izraela w Wiedniu na Polskę oraz osób ułatwiających wyjazd repatriantom z ZSRR do Izraela. Akta zarchiwizowano 26.06.1963 pod sygn. 1095/d. W dn. 01.03.1965 materiały przerejestrowano do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Celina” nr 118/2. Część materiału aktowego (14 teczek) wybrakowano protokołem brakowania nr 31 z 28.01.1973, pozostałe materiały sfilmowano pod sygn. 1095. IPN BU 0140/2 (MSW 1095/IV).
Prokuratura Wojewódzka dla Miasta Stołecznego Warszawy wszczęła śledztwo (sprawa nr II Ds.-34/71) przeciwko W. Bartoszewskiemu i innym z art. 132 k.k. w związku z przekazywaniem informacji szkalujących PRL do „Radia Wolna Europa”. W dniu 29 09. 1971 śledztwo umorzono na podstawie art. 27 k.k. z "uwagi na znikome społeczne niebezpieczeństwo". Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KSMO w dniu 27.09.1972 pod sygn. SUSW 2169/II. Sygn. IPN BU 0141/5 (2169/II) mkf. IPN BU 01325/25 (SUSW 2169)
W latach 1972-73 toczyło się śledztwo Wydziału Śledczego KSMO po doniesieniu W. Bartoszewskiego do Prokuratury Generalnej (sprawa nr D-59/72) w związku ze sfałszowaniem jego podpisu. Fałszerstwo było elementem kombinacji operacyjnej SB mającej na celu, za pomocą spreparowanych materiałów, skompromitowanie W. Bartoszewskiego w środowisku dziennikarskim i inteligenckim jako agenta SB i przedstawienie go jako informatora „Radia Wolna Europa”. 27. 03. 1973 Wydz. Śledczy KSMO umorzył dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy. 20.05.1975 akta zarchiwizowano pod nr 2312/III. IPN BU 0141/6 (SUSW 2312/III).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Agresja" nr rej. 7612 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w latach 1966-1973. Sprawa dotyczyła operacyjnego rozpracowania osób narodowości żydowskiej zamieszkałych na terenie woj. gdańskiego. IPN Gd 003/187 (IV-214/2a/1a) t. 2.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pegaz" nr rej. 51556 prowadzonej w latach 1978-1985 przez Wydz. III Departamentu III MSW. Sprawa dotyczyła Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN) powstałego 22.01.1978 z inicjatywy KSS KOR. IPN BU 0222/193 t. 1-6 (53050/II).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ostrożny" nr rej. 6778 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Krakowie w latach 1967-1986, dotyczącej inwigilacji adwokata Kazimierza Ostrowskiego byłego członka Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej podejrzanego o przekazywanie materiałów do Radia Wolna Europa . Materiały zarchiwizowano pod sygn. 9523/II w Wydz. „C” WUSW Kraków. IPN Kr 010/9357 (9523/II).
Występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" nr rej. 37004 prowadzonej przez Wydz. III-A/Inspektorat 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w latach 1980-1983, założonej w celu kontrolowania NSZZ "Solidarność" w województwie gdańskim. IPN Gd 003/166(185/IV) t. 2, k. 297.
Akta internowania Władysława Bartoszewskiego. Internowany w okresie 13.12.1981-03.05.1982 w ośrodkach odosobnienia Warszawa-Białołęka i Jaworzu. IPN BU 0141/8 (44346/II), IPN Sz264/91.
Występuje w sprawie obiektowej prowadzonej przez Wydz. IV Dep. II MSW z uwagi na stałe kontakty z ambasadą Izraela w czasie konfliktu izraelsko-arabskiego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1158/IV w Biurze „C” MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Cezar" dotyczącej Stefana Kisielewskiego. IPN BU 0712/25 (LVII/C/42).
Meldunki operacyjne z lat 1979-1982 dotyczące działalności opozycyjnej W. Bartoszewskiego i jego wykładów na temat historii Polski. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zarejestrowany 17.12.1987 pod nr 104921 w kategorii "zabezpieczenie" przez Wydz. IV Dep. III MSW. Rezygnacja 02.08.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wielokrotne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1966-1975 wniesione przez Wydz. II Departamentu IV MSW. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.