Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Franciszek
Nazwisko: Niemczyk
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-06-1962
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Niemczyk wraz z 5 innymi osobami został objęty śledztwem prowadzonym od 20.07.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW w Ostrołęce (nr RSD-9/83) w sprawie druku i kolportażu „nielegalnych” publikacji. Zatrzymany 20.07.1983 w domku letniskowym w Młynarach koło Wyszkowa podczas drukowania bezdebitowych czasopism: miesięcznika „Vacat” i „Tygodnika Mazowsze”. Przeszukaniu poddano następnego dnia jego mieszkanie w Warszawie. Śledztwo zakończone 13.09.1983 wnioskiem o umorzenie sprawy z mocy amnestii. IPN BU 01093/30 (34/III).
Piotr Niemczyk 29.03.1984 został zarejestrowany przez Wydz. III SUSW pod nr. 40168 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pionek”. Objęty inwigilacją z powodu „kolportażu wydawnictw i materiałów bezdebitowych”. Sprawę przekwalifikowano 29.01.1986 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Rozpracowanie rozpoczęto z racji prowadzenia „nielegalnej agitacji politycznej” w środowisku młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 27.10.1987 sprawę przejął Wydz. III-2 SUSW włączając ją do SOR krypt. „WiP” prowadzonej od 23.01.1986 pod nr. 44048. Celem tego rozpracowania była działalność Ruchu „Wolność i Pokój” w Warszawie. Materiały sprawy bez składania do archiwum zostały zniszczone 3.01.1990 „z uwagi na brak przydatności operacyjnej”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Wymieniony w aktach w SOR krypt. „Alternatywa” prowadzonej w latach 1984–1990 przez Wydz. III/Wydz. OKPP WUSW w Gdańsku pod nr. 48429. Rozpracowanie dotyczyło działalności w Gdańsku Ruchu „Wolność i Pokój”, Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Międzymiastówki Anarchistycznej. W piśmie z 3.04.1986 zastępcy naczelnika Wydz. III WUSW w Szczecinie odnotowano, że w nocy z 24 na 25.03.1986 kolportowano w Szczecinie ulotki-plakaty Ruchu „Wolność i Pokój” z informacją o aresztowaniu Piotra Niemczyka. IPN Gd 0027/3842 (19960/II) t. 3, k. 119, t. 6. k. 70, 100, 285.
Piotr Niemczyk od 23.01.1986 był ścigany listem gończym i objęty śledztwem nr S-7/86 Wydz. Śledczego SUSW z powodu udziału w „nielegalnym” Ruchu „Wolność i Pokój” oraz działalności „na szkodę interesów PRL w celu wywołania niepokoju społecznego”. Zatrzymany w Warszawie 19.02.1986 i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Oskarżony o to, że od maja do listopada 1985 w Warszawie, a do 4.01.1986 w Szwecji i Wielkiej Brytanii „rozpowszechniał fałszywe wiadomości dotyczące służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim”. Jako dowód odnotowano jego 5 wywiadów dla prasy szwedzkiej, niemieckiej, holenderskiej i dla sekcji polskiej Radia BBC. Podczas przesłuchań 20.02. i 18.04.1986 odmówił składania wyjaśnień. Jego mieszkanie zostało poddane przeszukaniom 19.02, a następnie 6.05.1986. Postępowanie zostało przekazane 9.06.1986 do dalszego prowadzenia Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, która 19.06.1986 uzupełniła zarzuty o pełnienie „kierowniczej roli” w Ruchu „Wolność i Pokój”, propagowanie założeń ruchu pacyfistycznego, wzywanie do odmowy służby wojskowej i składania przysięgi wojskowej, a przez to godzenie „w obronność kraju i jedność sojuszniczą państw Układu Warszawskiego”. Postępowanie umorzone 12.09.1986 na mocy amnestii i tego dnia Piotr Niemczyk został zwolniony z aresztu. W aktach sprawy znajduje się podanie jego matki z 10.05.1989 do ministra spraw wewnętrznych o zwrot skonfiskowanej podczas rewizji 6.05.1986 maszyny do pisania marki Olimpia, jako cennej pamiątki po pisarzu i publicyście Stanisławie Mackiewiczu, dziadku Piotra Niemczyka. W podaniu wspomniano, że w latach 1983–1988 funkcjonariusze MO i SB wkraczali do mieszkania 24 razy, przeprowadzając 5 razy przeszukania. IPN BU 0331/292 (3143/III), IPN BU 01326/249 (3143/3) mikrofilm.
Objęty postępowaniem prokuratorskim nr II Ds. 11/86 prowadzonym od 23.01.1986 przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie w sprawie „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na szkodę interesów PRL w celu wywołania niepokoju publicznego” i udziału „w nielegalnym związku pn. «Wolność i Pokój»”. Postępowanie wszczęte na wniosek Wydz. Śledczego SUSW z 22.01.1986. Piotr Niemczyk został uznany za jednego z głównych organizatorów Ruchu „Wolność i Pokój” w Warszawie, który wg SB działał w stolicy od 2.05.1985. W aktach odnotowano, że powrócił z zagranicy 31.01.1986, ale nie został zatrzymany, ponieważ SB miała informację, że „różnego rodzaju materiały dotyczące konspiracyjnej działalności Niemczyka mają mu być przekazane z zagranicy za kilka dni i wówczas Służba Bezpieczeństwa podejmie stosowne działania”. Notatka o sprawie została wysłana 12.02.1986 do: I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR, kierownika Wydziału Społeczno-Prawnego tegoż komitetu, prezydenta m.st. Warszawy, prokuratora generalnego PRL, jego zastępcy i wicedyrektora Departamentu Postępowania Karnego Prokuratury Generalnej. Piotr Niemczyk został zatrzymany 19.02.1986, a jego zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu były odrzucane 10.03., 23.04. i 27.05.1986 przez Prokuraturę Wojewódzką. O zwolnienie z aresztu bezskutecznie wnioskował także 21.04.1986 rektor Uniwersytetu Warszawskie (Piotr Niemczyk był studentem prawa). Postępowanie zostało przekazane 9.06.1986 do dalszego prowadzenia Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. IPN BU 576/334 (II Ds. 11/86).
Objęty postępowaniem nr V Pn. Śl. 10/86 prowadzonym od 10.06.1986 przez Naczelną Prokuraturę Wojskową (NPW) w sprawie pełnienia (wraz z innymi osobami) „kierowniczej roli w związku mającym na celu przestępstwo pod nazwą «Wolność i Pokój»”. Sprawa została przekazana dzień wcześniej przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. NPW uzupełniła zarzuty 19.06.1986 o propagowanie „ustnie i pisemnie założeń ruchu pacyfistycznego w PRL, wzywając m.in. do odmowy pełnienia służby wojskowej i składania przysięgi, czym godził w obronność kraju i jedność sojuszniczą państw Układu Warszawskiego”. Materiały zawierają także kopie różnych dokumentów z postępowania Prokuratury Wojewódzkiej, akta przekazane przez nią razem ze sprawą i liczne petycje i listy z całego świata o zwolnienie z aresztu. Postępowanie umorzone 12.09.1986 decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na mocy amnestii. Tego samego dnia Piotr Niemczyk został zwolniony z aresztu. IPN BU 514/32 (V Pn. Śl. 10/86) t. 1-11.
Akta dotyczące zażaleń Piotra Niemczyka z 1.05. i 23.06.1986 na postępowanie wiceprokuratora Wydz. Śledczego Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie i funkcjonariuszy SUSW (uniemożliwienie widzeń z rodziną i adwokatem, bezzasadność tymczasowego aresztowania, utrudnienie korespondencji z najbliższymi, brak możliwości zapoznania się z opiniami biegłych). Na pierwszą skargę naczelnik Wydz. Śledczego odpowiedział 13.06.1986, że jest „bezzasadna”, a wobec drugiej zareagował stwierdzeniem 24.08.1986, że pierwsza odpowiedź jest ostateczna. IPN BU 576/359 (II SKW 6/86).
W kartotece WUSW we Wrocławiu odnotowano, że 10.01.1987 brał udział w „nielegalnym zgromadzeniu” Ruchu „Wolność i Pokój” na rynku we Wrocławiu, za co 2 dni później został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń Wrocław-Stare Miasto grzywną 50000 zł. O ukaraniu miały zostać poinformowane władze Uniwersytetu Warszawskiego, którego Piotr Niemczyk był studentem. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata 19.03.1986 do 19.03.1988 na wniosek Wydz. Śledczego SUSW z powodu działalności w „nielegalnym związku «Wolność i Pokój»” i prowadzonego w jego sprawie postępowania prokuratorskiego. Zakaz wyjazdów przedłużony do 12.03.1990. W aktach odnotowano, że nie uzyskał paszportu na wyjazdy do Wielkiej Brytanii w 1986 i 1987 roku. IPN BU 1005/88304 (EAGM 88304).
.