Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Marek
Nazwisko: Rycerz
Miejsce urodzenia: Żarów
Data urodzenia: 20-05-1957
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej po Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej 8.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 6.01.1983. IPN By 674/7
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. Z. Rycerz, przedstawiciel Huty Aluminium figuruje w piśmie NSZZ „Solidarność” pt. »Solidarni Konin« nr 35 z lutego 1989. Ww. wraz z innymi osobami wszedł do Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, w którego skład weszli przedstawiciele wszystkich związkowych Komisji Zakładowych. IPN Po 035/1284 t. 20 (1435/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Hucie Aluminium w Koninie. W skład Komitetu weszło 14 osób, w tym Z. Rycerz. Ww. i 13 innych osób 14.09.1988 złożyli wniosek dot. rejestracji Związku Zawodowego „Solidarność” Huty Aluminium w Koninie do Sądu Wojewódzkiego w Koninie, który postanowieniem z 15.09.1988 odmówił rejestracji. 14.10.1988 ww. został zarejestrowany do SOS "Hutnicy". 12.12.1988 SOS przerejestrowano na SOR. IPN Po 035/1260 (1411/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy obiektowej dotyczącej "operacyjnego zabezpieczenia" Huty i Walcowni Aluminium w Koninie. Z. Rycerz figuruje w piśmie pt. „Stan bezpieczeństwa Huty Aluminium w Koninie za rok 1988”, sporządzonym 7.02.1989 przez st. inspektora Wydz. V WUSW w Koninie. Ww. był rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Hutnicy” dot. „wrogiej, negatywnej działalności o charakterze politycznym założonej na fakt utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność«”. IPN Po 055/48 t. 2 (50/IV)
.