Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Dobruk
Miejsce urodzenia: Puzynowce
Data urodzenia: 09-04-1947
Imię ojca: Michał
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego - wytworzone w grudniu 1981 w ZK Chełm, a następnie w ZK Włodawa - zawierają m.in. zapisy, iż Franciszek Dobruk został internowany dn. 17.12.1981 na wniosek Wydz. Śledczego KW MO Chełm i na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie nr 68 z dnia 17.12.1981. To internowanie nastąpiło z powodu jego „wrogiej działalności w ramach NSZZ »Solidarność«”. Zanotowano też, iż F. Dobruk był „agresywnie nastawiony do Partii i Rządu, a także kolportował wrogie, antypaństwowe materiały propagandowe”. Franciszek Dobruk przebywał w Zakładzie Karnym w Chełmie, a następnie w więzieniu we Włodawie. Odnotowano, iż został zwolniony z internowania dn. 9.03.1982. IPN Lu 77/92 (10/III/82), zapisy kartoteczne.
Od dnia 4.06.1982 inżynier budownictwa dróg i mostów Franciszek Dobruk był kontrolowany operacyjnie przez SB z Wydz. V KW MO w Chełmie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Drogowiec”. Został zarejestrowany pod numerem 9286 jako "aktywny działacz" NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie w związku z „propagowaniem wrogich poglądów skierowanych przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę tę i kontrolę ww. aktywisty "S" zakończono latem 1984 z uwagi na odnotowane „zaprzestanie wrogiej działalności” przez ww., a dnia 26.09.1984 zdjęto ją z ewidencji. Materiały te złożono następnie w archiwum sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm pod sygn. 605/II, a następnie zniszczono - za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dnia 14.11.1989. Materiały o sygn. arch. 605/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.