Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Bogumiła
Nazwisko: Białek
Nazwisko rodowe: Płuciennik
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 02-03-1946
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD-2/82, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Radom w związku z "rozpowszechnianiem ulotek o treści antypaństwowej w Radomiu w dniu 25.12.1981". Postępowaniem objęto grupę osób, podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 48 § 1, art. 48 § 2, art. 48 § 3 i art. 48 § 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, a wśród nich Marię Białek (wówczas Płuciennik). Podejrzewano ją o "przechowywanie w celu rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej (...)". W związku z tym w dniu 06. 01.1982 została zatrzymana i osadzona w Areszcie Śledczym KW MO w Radomiu, zaś 08.01.1982 przedstawiono jej zarzuty i tego samego dnia tymczasowo aresztowano na polecenie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach (nr repertorium prok.: PG-Śl-II-3/82) - pod zarzutem tego, że "w okresie od 13.12.1981 do 06.01.1982 w Radomiu jako członek NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od tej działalności, współorganizowała i uczestniczyła w zebraniach członków związku oraz działając wspólnie z innymi osobami, przechowywała i rozpowszechniała ulotki zawierające wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Dnia 21.01.1982 skierowano do sądu akt oskarżenia wobec Marii Białek (Płuciennik). W dniu 03.05.1982 Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał ją winną zarzucanych jej czynów i skazał na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 18 tys. zł grzywny. Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD-2/82 zostały złożone w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom dnia 12.01.1984 pod sygn. 104/III. IPN Ra 04/103 (104/III).
Akta Sądu Wojewódzkiego w Radomiu sygn. II K. 9/82 z 1982 r. w sprawie karnej prowadzonej przeciwko grupie osób, w tym Marii Białek (wówczas Płuciennik), oskarżonych z art. 46 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Maria Płuciennik została zatrzymana 06.01.1982 po przeprowadzeniu rewizji w jej mieszkaniu, a następnie oskarżona o to, że w dniu 06.01.1982 w Radomiu "przejęła, w zamiarze przechowywania, a następnie ich rozpowszechniania, ok. 3000 sztuk ulotek, których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". W dniu 03.05.1982 Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Marię Białek winną zarzucanych jej czynów i skazał ją na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 18 tys. zł, uchylił jednocześnie areszt tymczasowy. W dniu 15.10.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie zmienił wyrok, zaliczając na poczet zasądzonej grzywny okres tymczasowego aresztowania od 06.01. do 10.02.1982. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego z dnia 26.10.1992 od wyroku zapadłego przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu 03.05.1982, Maria Białek została oczyszczona i uniewinniona Postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Karna w Warszawie z dnia 10.12.1992. IPN Ra 8/6 (II K. 9/82).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanej Marii Białek (wówczas Płuciennik), która dnia 06.01.1981 została osadzona w Areszcie Śledczym w Radomiu, następnie przewieziona do Aresztu Śledczego w Szydłowcu, a pod koniec lutego do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów. Ze względu na zły stan zdrowia trafiła do szpitala więziennego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, gdzie przebywała do rozprawy sądowej, która odbyła się 03.05.1982. IPN BU 481/78 (70).
Dokumentacja Wydziału Śledczego KW MO Radom z 1982 roku, zawierająca materiały dotyczące osób z terenu województwa radomskiego internowanych w okresie stanu wojennego. Maria Białek (Płuciennik) figuruje w wykazie więźniów politycznych osadzonych razem z więźniami kryminalnymi (wykaz ten został sporządzony przez jednego z internowanych i miał być przekazany do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża). IPN Ra 04/230 (231/III).
Materiały administracyjne Wydziału "C" KW MO Radom z 1982 roku, zawierające meldunki do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Maria Białek (Płuciennik) występuje w meldunkach w związku postępowaniem prowadzonym wobec niej przez Wydział Śledczy KW MO Radom oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Kielcach. IPN Ra 02/47 t. 4 (100/Ad).
Maria Białek (wówczas Płuciennik) została zarejestrowana dnia 08.01.1982 pod nr 7927 przez Wydział V KW MO Radom jako "osoba" do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Poligrafia" (nr rej. 7894) w związku z udziałem w przechowywaniu i "kolportażu ulotek antypaństwowych" na terenie Radomia. Podstawę jej zarejestrowania stanowiły "materiały agenturalne". Z informacji pozyskanych przez SB wynikało też, że Maria Płuciennik po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywała nadal kontakty z działaczami "byłej >Solidarności<". W dniu 29.11.1982 zmieniono kategorię jej rejestracji, obejmując Marię Płuciennik kontrolą operacyjną w ramach odrębnego Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Marta" nr rej. 7927. Natomiast materiały SOR krypt. "Poligrafia" nr rej. 7894, po zakończeniu prowadzenia sprawy, złożono w archiwum pod sygn. 583/II. W dn. 24.01.1990 zostały one zniszczone. Akta o sygn. 583/II wybrakowano dnia 24.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Marta" nr rej. 7927, założonego dnia 29.11.1982 przez Wydział V KW MO Radom w celu kontroli operacyjnej Marii Białek (Płuciennik), jednej z organizatorek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Pracy Robotniczo Rymarskiej w Radomiu, a po ogłoszeniu stanu wojennego działaczki podziemnych struktur "Solidarności" i kolporterki nielegalnych wydawnictw, za co została skazana przez Sąd Wojewódzki w Radomiu dnia 03.05.1982. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (13.04.1983, 30.08.1983, 10.12.1985). Kontrolę operacyjną Marii Białek zakończono 28.03.1987, materiały KE "Marta" złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO Radom pod sygn. 803/II. IPN Ra 05/690 (803/II).
Materiały administracyjne Wydziału "C" WUSW Radom, zawierające notatki z przeglądu spraw operacyjnych odnoszących się do działalności NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Maria Białek z d. Płuciennik jest tu wymieniana przy omówieniu zarchiwizowanych spraw, które jej dotyczyły - sygn. 803/II (KE "Marta" nr rej. 7927), sygn. 104/III (postępowe przygotowawcze RSD-2/82), jako aktywna działaczka NSZZ "Solidarność" utrzymująca następnie kontakty z innymi działaczami zdelegalizowanego Związku, osoba skazana za akcję ulotkową w stanie wojennym. IPN Ra 017/4 (270/Ad).
.