Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Władysław
Nazwisko: Tkaczyk
Miejsce urodzenia: Kadłubska Wola
Data urodzenia: 02-09-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w latach 1976-1979, dotyczącej rozpracowania kontaktów KSS KOR na terenie woj. radomskiego. Jan Tkaczyk został zarejestrowany do sprawy dnia 15.08.1978 pod nr 3879 ze względu na współpracę z KSS KOR; zajmował się m.in. kolportażem ulotek i wydawnictw sygnowanych przez KOR. Wraz z działaczami KOR docierał też do osób pokrzywdzonych i prześladowanych po radomskim "Czerwcu 76". Podstawę objęcia rozpracowaniem Jana Tkaczyka stanowiły "materiały agenturalne". Jak wynika z akt, kontrolowano go poprzez tajnych współpracowników o pseudonimach: "Cesarz", "Andrzej", "Aster", "Boniecki". Dokonywano też przeszukań w jego mieszkaniu, zatrzymywano. W dniu 26.01.1979 Jana Tkaczyka "przerejestrowano" do sprawy krypt. "Kanał II" (nr rej. 4493) i w ramach tej sprawy był następnie rozpracowywany. Prowadzenie SOR "Maniacy" zakończono 03.08.1979, materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Radom pod sygn. 262/II. IPN Ra 05/226 t. 1-8 (262/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kanał II" (nr rej. 4493), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w latach 1979-1982, założonej w związku z informacjami uzyskanymi od tajnych współpracowników ps. "Aster" i ps. "Cesarz", z których wynikało, że KSS KOR przygotowuje się do masowego kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Radomia i woj. radomskiego (zamierzano częściowo kontynuować przedsięwzięcia realizowane wcześniej w SOR krypt. "Maniacy" nr rej. 2031). Jan Tkaczyk został objęty rozpracowaniem w ramach SOR krypt. "Kanał II" (nadal pod nr rej. 3879, pod którym wcześniej zarejestrowano go do SOR krypt. "Maniacy") jako współpracownik KSS KOR, kolporter nielegalnych wydawnictw, uczestnik zebrań organizacyjnych. Informacji na jego temat dostarczali Służbie Bezpieczeństwa tajni współpracownicy. W związku czynnościami operacyjnymi SB w ramach tej sprawy i próbą niedopuszczenia do akcji kolportażowych, Jan Tkaczyk był wzywany przez Wydział Śledczy KW MO Radom, przesłuchiwany, został też zdaktyloskopowany. W dniu 02.11.1982 materiały SOR "Kanał II", dotyczące m.in. Jana Tkaczyka, złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Radom pod sygn. 431/II. IPN Ra 05/369 t. 1-8 (431/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kwartet" (nr rej. 3903), prowadzonej w 1978 roku przez Wydział III KW MO Radom w związku z próbą powołania w Radomiu Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych. Jan Tkaczyk miał być jednym z sygnatariuszy "Deklaracji założycielskiej" WNZZ. IPN Ra 08/192 (193/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Apel" (nr rej. 4213), prowadzonej w latach 1978-1979 w związku z kolportażem na terenie Radomia broszury pn. "Apel do społeczeństwa", wydanej przez KSS KOR. Jan Tkaczyk figuruje w informacji pochodzącej od TW ps. "Aster" - w związku z zatrzymaniem i przesłuchaniem do w dniu 14.11.1978. IPN Ra 08/218 (219/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Komunikat" (nr rej. 4038), prowadzonej w latach 1978-1979 w związku z kolportażem na terenie woj. radomskiego połączonych czasopism "Komunikat" (1978: nr 22) i "Biuletyn Informacyjny" (1978: nr 23), wydawanych przez KSS KOR. Jan Tkaczyk został wymieniony w informacji TW ps. "Aster", który powiadomił SB, że utrzymuje on kontakty z byłymi żołnierzami Armii Krajowej, bierze też udział w uroczystościach organizowanych przez to środowisko. IPN Ra 08/224 (255/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Petycja" (nr rej. 4470), prowadzonej w 1979 roku. Sprawa dotyczyła zbierania na terenie woj. radomskiego podpisów pod petycją KSS KOR skierowaną do Rady Państwa PRL w obronie Kazimierza Świtonia. W materiałach znajduje się informacja z dnia 03.02.1979 od TW ps. "Cesarz", w której podaje on, że Jan Tkaczyk był jednym z sygnatariuszy petycji. Dołączono tu także kopię tego dokumentu. IPN Ra 08/265 (266/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "R-26" (nr rej. 4454), prowadzonej w 1979 roku, dotyczącej kolportażu na terenie woj. radomskiego czasopisma "Robotnik" (1978: nr 26) wydawanego przez KSS KOR. W ramach sprawy, w styczniu 1979, przeprowadzono z Janem Tkaczykiem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i poinformowano go, że w przypadku włączenia się przez niego w kolportaż nielegalnych wydawnictw, zostaną wobec niego podjęte "środki administracyjno-prawne". IPN Ra 08/269 (270/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "B-3" (nr rej. 4900), prowadzonej w 1979 roku, dotyczącej kolportażu na terenie woj. radomskiego połączonych czasopism "Komunikat" (1979: nr 29) i "Biuletyn Informacyjny" (1979: nr 3(29)), wydawanych przez KSS KOR. Jan Tkaczyk został wymieniony w informacji z dnia 10.06.1979 od TW ps. "Andrzej", w której zawarto wzmiankę o jego przesłuchaniu. IPN Ra 08/324 (325/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Usiłowanie" (nr rej. 4865), prowadzonej w latach 1979-1981, dotyczącej próby utworzenia w Radomiu Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Jan Tkaczyk występuje w aktach sprawy m.in. w związku z przeprowadzoną z nim w dniu 31.05.1979 rozmową profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Ra 08/617 (618/IV).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD-5/78, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Radom w sprawie "kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Radomia i województwa radomskiego" w latach 1976-1982, tj. czyn z art. 271 § 1 kk. Jan Tkaczyk był jednym z podejrzanych. Ustalono, że utrzymywał kontakty z działaczami KOR, otrzymywał od nich nielegalne wydawnictwa, które następnie rozpowszechniał wśród swoich klientów (świadczył usługi krawieckie). Dnia 14.11.1978 dokonano przeszukania w jego mieszkaniu, podczas którego zakwestionowano znaczne ilości "Biuletynu Informacyjnego", "Robotnika" i "Komunikatów" KOR. Jan Tkaczyk został zatrzymany na 48 godzin. Akta zawierają też informację o przesłuchaniu i zdaktyloskopowaniu go 22.08.1979. Decyzją z dnia 18.01.1982 wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomiu (nr Ds. 1639/78) umorzono postępowanie wobec Jana Tkaczyka oraz 25 innych osób na mocy Dekretu z dnia 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Ra 04/248 t. 1-19 (249/III).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO Radom z lat 1976-1982, związane m.in. z wprowadzeniem w dniu 13.12.1981 stanu wojennego na terenie województwa radomskiego oraz internowaniem osób z tego terenu. Jana Tkaczyka wymieniono w wykazie osób przewidzianych do internowania na wypadek wojny lub poważnego zagrożenia ("PZ"). IPN Ra 04/229 (230/III).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO Radom dotyczące osób z woj. radomskiego, co do których zrezygnowano z internowania w czasie stanu wojennego. W aktach znajdują się dokumenty odnoszące się do zamierzeń internowania Jana Tkaczyka, m.in. "Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu", dwie Decyzje o internowaniu wydane przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu (nr III-90-110-89 i nr III-422-110-421), plan sytuacyjny położenia mieszkania J. Tkaczyka. Do internowania Jana Tkaczyka nie doszło ze względu na jego zły stan zdrowia. IPN Ra 04/234 t. 2 (235/III).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Radom z lat 1980-1981, dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, opracowane do dnia 13.12.1981. Akta zawierają m.in. wykazy osób przewidzianych do internowania, zatrzymania prewencyjnego, tymczasowego aresztowania, przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych. Jan Tkaczyk występuje w wykazie osób przewidzianych do zatrzymania prewencyjnego (na 48 godz.) na wypadek poważnego zagrożenia ("PZ"), w wykazie osób przewidzianych do realizacji akcji "Klon", w ramach której przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze, a także w planie realizacji operacji krypt. "Wrzos"/"Jodła" dotyczącej internowania osób z terenu województwa radomskiego. IPN Ra 02/18 (54/Ad).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Radom dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Jan Tkaczyk figuruje w wykazie osób przewidzianych do zatrzymania prewencyjnego na wypadek poważnego zagrożenia ("PZ"), w wykazie osób przewidzianych do realizacji operacji "Klon" oraz w planie realizacji operacji "Wrzos"/"Jodła", dotyczącej internowania osób z terenu województwa radomskiego. IPN Ra 02/31(83/Ad).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Radom dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, m.in. wykazy osób przewidzianych do internowania. Jan Tkaczyk został wymieniony w piśmie z dnia 08.12.1981 do Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO Radom w związku z realizacją akcji krypt. "Wrzos"/"Jodła" (informacja Wydziału III o odstąpieniu od zatrzymania osób wskazanych w piśmie, w tym także J. Tkaczyka). IPN Lu 02/29 (54/Ad).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Radom z lat 1975-1987, zawierające sprawozdania dotyczące spraw śledczych. Jan Tkaczyk został wymieniony w "Wykazie wszczętych postępowań przygotowawczych oraz osób podejrzanych (w tym aresztowanych)" oraz w "Wykazie zdjętych z ewidencji postępowań przygotowawczych (zakończonych) oraz osób podejrzanych (w tym aresztowanych)" - z adnotacją "umorzenie warunkowe". IPN Ra 02/168 (258/Ad).
.