Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Bogdan
Nazwisko: Żytnicki
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 01-11-1959
Imię ojca: Florian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta osób prewencyjnie zatrzymanych na 48 godzin przez KWMO w Radomiu w latach 1981-1982, zawierające m. in. dokumenty odnoszące się do Dariusza Żytnickiego, w tym: "Nakaz osadzenia" z dnia 23.12.1981, "Protokół przeszukania osoby" z dnia 23.12.1981. IPN Ra 04/233 (234/III).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego w sprawie "produkowania w celu rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej". Ponadto D. Żytnicki - członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, "nie zaprzestał działalności związkowej". Dariusz Żytnicki został zatrzymany dnia 30.04.1982 podczas drukowania (wspólnie z dwiema innymi osobami) ulotek pn. "Pan da siłę swojemu ludowi" oraz wykonywaniu flag narodowych z napisami "Solidarność" i KPN. Osadzono go w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 01.05.1982 postawiono mu zarzuty, zaś 13.05.1982 przesłano akt oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. Rozprawa odbyła się w trybie doraźnym przed Sądem WOW Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach. Wyrokiem z dnia 04.06.1982 skazano D. Żytnickiego na 2 lata pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie "Słowo Ludu". Dnia 23.07.1982 Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa zmniejszył karę do 1 roku pozbawienia wolności. Materiały złożono w archiwum dnia 14.06.1983 pod sygn. 85/III. IPN Ra 04/84 (85/III).
Akta nadzoru śledztwa prowadzonego przeciwko 3 osobom, w tym przeciwko Dariuszowi Żytnickiemu, podejrzanym o działalność w zawieszonym związku NSZZ "Solidarność", przygotowywanie akcji protestacyjnych oraz sporządzanie w celu rozpowszechniania ulotek protestacyjnych "zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". Wobec Dariusza Żytnickiego zastosowano areszt tymczasowy od dnia 30.04.1982. W dniu 04.06.1982 skazano go na 2 lata pozbawienia wolności, następnie wyrok ten złagodzono do 1 roku pozbawienia wolności. IPN Ki 92/28 (Śl II 55/82).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/ skazanego. Dariusz Żytnicki został tymczasowo aresztowany i dnia 01.05.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu - jako podejrzany o to, że "w okresie od 13.12.1981 do 30.04.1982 w Radomiu działając wspólnie i w porozumieniu (...)" z innymi osobami, "(...) jako członek NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona, przygotowywał akcje protestacyjne oraz sporządzał w celu rozpowszechniania ulotki protestacyjne pt. >Pan da siłę swojemu ludowi<, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Od 26.05.1983 odbywał karę w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Czterokrotnie brał udział w głodówkach, "protestując w ten sposób przeciw stanowi wojennemu i domagając się stosowania regulaminu dla więźniów politycznych". Odnotowano także, iż uczestniczył "w zbiorowym śpiewaniu pieśni o >Solidarności<". W dniu 12.08.1983 został zwolniony z więzienia na mocy amnestii (Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego o darowaniu reszty kary). IPN Lu 78/144.
Akta w sprawie sporządzania w celu rozpowszechniania "ulotek o treści antypaństwowej" przeciwko 3 osobom, w tym przeciwko Dariuszowi Żytnickiemu, który dnia 04.06.1982 został skazany na 2 lata pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację w "Słowie Ludu". Po wniesieniu rewizji, w dniu 23.07.1982, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa złagodził wyrok do 1 roku pozbawienia wolności. W związku z ustawą o amnestii z dnia 21.07.1983, Sąd WOW wydał postanowienie o darowaniu D. Żytnickiemu reszty kary. IPN BU 1357/343-344.
Dariusz Żytnicki został zarejestrowany dnia 12.05.1982 pod nr 8086 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Odezwa" nr rej. 8060, po zatrzymaniu go w dniu 30.04.1982 (wraz z 2 innymi osobami), w trakcie "produkcji ulotek pt. >Pan da siłę swojemu ludowi<". Podczas przeszukania zabezpieczono 154 egz. ulotek oraz materiały poligraficzne. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Kielcach, w dniu 15.05.1982, skierowała do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie akt oskarżenia w trybie doraźnym. Materiały złożono w archiwum dnia 28.09.1982 pod sygn. 427/II. IPN Ra 05/365 (427/II).
Meldunki do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z 1982 r. Dariusz Żytnicki występuje w informacji dotyczącej zatrzymania go w dniu 30.04.1982 podczas drukowania ulotek (wraz z dwiema innymi osobami), a także w informacji odnoszącej się do przedstawienia w/w (w tym D. Żytnickiemu) w dniu 01.05.1982, przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Kielcach, zarzutów - jako podejrzanym o "przygotowywanie akcji protestacyjnej połączonej z kolportażem ulotek o treści antypaństwowej" oraz zastosowania wobec nich aresztu tymczasowego. IPN Ra 02/47 t. 4.
Zbiór informacji dziennych z 1982 r., opracowanych przez Zespół Informacyjny Gabinetu Ministra (Spraw Wewnętrznych). Dariusz Żytnicki występuje w informacji z dnia 01.05.1982, dotyczącej wszczęcia śledztwa w trybie doraźnym i aresztowania 3 osób, którym zarzucono kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" w Radomiu, "przygotowywanie akcji protestacyjnej" oraz "sporządzanie w celu rozpowszechniania ulotek pt. >Pan da siłę swojemu ludowi<"; podczas przeszukania, u osób tych zakwestionowano m.in. flagi z napisem "Solidarność" i KPN, ok. 150 egz. ulotek "o treści antypaństwowej" i materiały poligraficzne. IPN BU 1585/15931.
"Akta kontrolne amnestyjne" w sprawie stosowania ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii. Dariusz Żytnicki figuruje w wykazie osób, wobec których zastosowano tę ustawę. IPN Ra 04/299 (301/III).
Dariusz Żytnicki został zarejestrowany w dniu 09.04.1984 pod nr 9691 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Grześ" nr rej. 9098, prowadzonej od 02.12.1983. Rozpracowanie dotyczyło grupy osób podejrzanych o przynależność do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż literatury bezdebitowej i ulotek. W dniu 23.05.1984 dokonano przeszukań u 16 osób, w tym u Dariusza Żytnickiego, u którego zakwestionowano literaturę bezdebitową i papier drukarski, po czym przesłuchano go w charakterze świadka i zatrzymano go na 48 godzin. Materiały złożono w archiwum dnia 15.07.1985 pod sygn. 619/II. IPN Ra 05/530 (619/II).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie "posiadania w celu rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej" przeciwko innym osobom. W aktach znajdują się dokumenty dotyczące Dariusza Żytnickiego, przeciwko któremu prowadzone było odrębne postępowanie (m.in. nakaz osadzenia z dnia 23.05.1984, nakaz zwolnienia z dnia 24.05.1984, wykaz dowodów rzeczowych odnalezionych podczas przeszukania w dniu 23.05.1984, protokół przesłuchania z dnia 24.05.1984). IPN Ra 04/343 (345/III).
Akta główne Prokuratora Rejonowego w Radomiu w sprawie "produkcji i przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej". Dariusz Żytnicki występuje w aktach w związku z prowadzonym przeciwko niemu odrębnym postępowaniem (dokumenty dotyczące przeszukania przeprowadzonego w dniu 23.05.1984 oraz dokumenty dotyczące przesłuchania z dnia 24.05.1984). IPN Ra 3/2 t. 2 (Ds. 2185/84/s).
Materiały administracyjne Wydziału "C" WUSW w Radomiu, zawierające notatki z przeglądu spraw operacyjnych dotyczących NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. W aktach znajdują się wzmianki na temat rozpracowywania Dariusza Żytnickiego w ramach sprawy krypt. "Odezwa" oraz sprawy krypt. "Grześ". IPN Ra 017/4.
.