Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Żywiec
Miejsce urodzenia: Krościenko Wyżne
Data urodzenia: 21-11-1926
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W roku 1981 Jan Żywiec, laborant w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Krośnie, został zarejestrowany przez SB z Wydz. III krośnieńskiej KW MO jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Zdecydowany” (nr rej. 4606). Powód tej rejestracji: Po wprowadzeniu stanu wojennego "nie zaprzestał nielegalnej działalności” i był podejrzewany o „kolportaż wrogich ulotek”. W związku z tym dnia 27.04.1982 Jan Żywiec został zatrzymany przez Wydz. Śledczy KW MO w Krośnie i "tymczasowo aresztowany". Materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO Krosno do sygn. 699-II, a w roku 1990 zniszczono. Materiały sygn. 699-II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta Wydz. Śledczego KWMO w Krośnie. W dniu 27.04.1982 Jan Żywiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KW MO w Krośnie i "tymczasowo aresztowany". W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie ww. został oskarżony o „rozpowszechnianie ulotek o treści antypaństwowej" (z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 270 § 1 kodeksu karnego). Sprawę tę skierowano następnie na drogę sądową. Dnia 30.06.1982 akta tego śledztwa (nr RSD 10/82) złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Krośnie do sygn. 119/III. IPN Rz 071/69 (119/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie. Jan Żywiec został oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Rzeszowie o to, że „od lutego 1982 do 26.04.1982 w Krośnie rozpowszechniał ulotki i wiersze, w których lżył i wyszydzał naród polski, PRL, jej ustrój i naczelne organy” (z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 270 § 1 kodeksu karnego). Dnia 14.05.1982 sprawę tę (nr Pg Śl 99/82) skierowano na drogę sądową. IPN Rz 287/98.
Akta sądowe Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego (nr SoW 344/82) zawierają m.in. zapisy, iż Jan Żywiec został oskarżony o to, że „w okresie od lutego 1982 r. do dnia 26 kwietnia 1982 r. w Krośnie sporządzał i rozpowszechniał fałszywe wiadomości przez sporządzanie ulotek w których lżył, wyszydzał i poniżał Naród Polski, Polską Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i Naczelne Organy". Został też oskarżony o "przekazywanie tych ulotek różnym osobom - a które to wiadomości mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Dnia 17.05.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego ww. został skazany na 4 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 3 lat oraz zwrot kosztów procesu na rzecz skarbu państwa. Wskutek wnoszonych przez oskarżonego rewizji, najpierw w listopadzie 1982 wyrok ten złagodzono, a następnie w dniu 2.02.1983 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności wobec J. Żywca. IPN Rz 292/79.
Jan Żywiec figuruje w aktach osobowych tymczasowo aresztowanego prowadzonych w roku 1982 przez Areszt Śledczy w Rzeszowie. Zapisano w nich m.in., iż ww. był "podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie w Krośnie ulotek o treści antypaństwowej", został aresztowany dnia 27.04.1982 i zwolniony dnia 31.08.1982. IPN Rz 553/6.
Meldunek operacyjny Wydz. II WUSW Krosno z dnia 1.08.1983 (nr 67/83) - skierowany do Departamentu II MSW w Warszawie - dotyczy kontaktów Jana Żywca z odnotowanym przez SB obywatelem RFN. Z tego meldunku wynika, że Jan Żywiec nawiązał korespondencyjny kontakt z obywatelem RFN, któremu przekazał informacje o represjach w PRL w okresie trwania stanu wojennego. Miał też otrzymywać od niego pomoc materialną. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W okresie od dnia 13.08.1983 do 15.04.1986 Jan Żywiec był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Adwokat” (nr 5626) - prowadzonej przez Wydz. III WUSW Krosno w związku z podejrzeniem o "utrzymywanie kontaktów o niewyjaśnionym charakterze z obywatelami krajów kapitalistycznych”. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że ostatecznie „fakt utrzymywanych kontaktów został wyjaśniony”. Dnia 16.04.1986 akta tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Krośnie do sygn. II-1330, a następnie zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Dnia 13.03.1989 Jan Żywiec został zarejestrowany pod numerem 8390 przez SB z Wydz. III WUSW w Krośnie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Powrót” (nr 11166). Powód tej rejestracji i kontroli: „podejrzenie o wrogą antypaństwową działalność w ramach nielegalnych struktur >Solidarności<”. Sprawę „Powrót” zakończono z uwagi na legalizację działalności związkowych struktur NSZZ „Solidarność” latem 1989. Prowadzenie tej sprawy wobec ww. "figuranta" zakończono dnia 10.10.1989, jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Krośnie do numeru 2121/II, a następnie w roku 1990 zniszczono. Materiały o sygn. 2121/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Z materiałów ewidencyjno-kartotecznych Wydz. Paszportów KW MO Krosno wynika, że w lutym 1983 Jan Żywiec otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ" (nr Z-I-313/EAKS) na okres do dnia 10.01.1984 (na podstawie art. 4, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 o paszportach). O zakaz wydawania paszportu ww. osobie wniósł Wydz. Śledczy KW MO Krosno. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.