Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Olbiński
Miejsce urodzenia: Świdnica
Data urodzenia: 27-02-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania W aktach zachowała się jedynie kalka Decyzji Nr 1653 o internowaniu z dnia 19.04.1982. W uzasadnieniu podano, iż Kazimierz Olbiński "prowadzi działalność, która narusza obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/878 (IV-3751/742)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dot. "nieodstąpienia od działalności w NSZZ >Solidarność< w okresie stanu wojennego". Kazimierzowi Olbińskiemu zarzucono, iż w lutym 1982 "na skonstruowanym przez siebie powielaczu ramkowym powielał nielegalne pisma pt. >Solidarność Dolnośląska<, które następnie przekazywał do kolportażu". IPN Wr 039/11372 (III-24617)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 24.04.1982 zarejestrowany pod nr. 44128 i rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Gutenberg" o tym samym nr. rej. (założona 19.04.1982) jako "podejrzany o współudział w drukowaniu nielegalnego czasopisma >Solidarność Dolnośląska<". Materiałów o sygn. II-101996 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2Ds. 25/82 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. m.in.: Kazimiera Olbińskiego oskarżonego o to, że "w okresie od marca do 17 kwietnia 1982 r. nie będąc członkiem NSZZ >Solidarność< udzielił pomocy (...) członkom tegoż związku, kontynuującym konspiracyjną działalność w ten sposób, że wspólnie z nimi powielał nielegalne pismo >Solidarność Dolnośląska<". Za powyższe, dnia 03.07.1982, został skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (III K-108/82) na karę 3 lat pozbawienia wolności i utraty praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary ww. zaliczono okres od 18.04.1982 do 03.07.1982 (tj. od zatrzymania do wyroku). IPN Wr 33/203 (III.Dsn.25/82/ Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta dot. Kazimierza Olbińskiego tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 24.04.1982 (sygn. akt 2Ds. 25/82), a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 03.07.1982 (sygn. akt III K-108/82). Ww. od dnia 26.04.1982 przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 21.07.1982) i w Zakładzie Karnym w Strzelinie (od 03.03.1983). Dnia 22.03.1983 został zwolniony w związku z Uchwałą Rady Państwa z dnia 03.03.1983 dot. przedterminowego warunkowego zwolnienia z "odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata". IPN Wr 149/183 (56/III/83)
Akta paszportowe W aktach zachowało się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu zagranicę do wszystkich państw w okresie od 21.05.1982 do 21.05.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO Wrocław w związku ze sprawą 42/82 . IPN Wr 524/85150 (EAWR 85150)
.