Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Stanisław
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: BYDGOSZCZ
Data urodzenia: 08-05-1960
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Dorota


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego W aktach znajdują się materiały wytworzone w trakcie internowania G. Ostrowskiego takie jak decyzja o internowaniu z dn. 04.01.1982, decyzja o uchyleniu internowania z 30.04.1982, książeczka zdrowia internowanego. G. Ostrowski od 11.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. IPN Sz 266/133 (115/81)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca osób internowanych z lat 1981-1982 na podstawie dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981. W aktach znajduje się wniosek o dokonanie izolacji G. Ostrowskiego wraz z uzasadnieniem w którym podano, że jest członkiem nielegalnej organizacji oraz odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu wszelkiej działalności szkodliwej dla PRL. G. Ostrowski został internowany na mocy decyzji nr 115/81 z 04.01.1982. Internowanie uchylono 30.04.1982. IPN Sz 0012/367 t. 7 (848/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) Sprawa dotyczyła utworzenia komitetu strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Głównym figurantem sprawy był pracownik i inicjator strajku w Fabryce Kontenerów „Unikon”. G. Ostrowski występuje w aktach jako jeden z głównych inicjatorów druku antypaństwowych ulotek. IPN Sz 0053/316 (16723/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła przynależności do nielegalnej organizacji i kolportażu ulotek. SOR od 20.07.1983. Materiałów arch. 15644/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła działalności głównych figurantów w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Grzegorz Ostrowski wymieniony jest w aktach w związku ze swoją nielegalną działalnością kolporterską. IPN Sz 0053/168 (16541/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Figuranci na przełomie 1982 i 1983 r. tworzyli konspiracyjną strukturę o nazwie Regionalny Komitet Strajkowy. Następnie stworzyli grupę zajmującą się drukiem i kolportażem takich czasopism jak; „Z Podziemia”, „Tygodnik Wojenny”, „Od dołu” czy „Świt”. Grzegorz Ostrowski występuje w donosie TW „Kota” z 12.09.1984 jako jedna z osób, które odwiedziły go po wyjściu z więzienia. SOR od 22.01.1985. IPN Sz 0053/241 (16632/2)
Akta śledcze Sprawa dotyczyła utworzenia przez grupę osób związku pod nazwą Polska Socjalistyczna Partia Pracy. W ramach swojej działalności drukowali i kolportowali m.in. ulotki o nazwie Biuletyn Informacyjny PSPP. W związku z tą sprawą G. Ostrowski został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia z 16.01.1984, przedstawiono mu zarzuty druku nielegalnych ulotek i przynależności do związku, któremu odmówiono rejestracji. G. Ostrowski został zwolniony z aresztu tymczasowego 26.07.1984, a śledztwo wobec niego zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1984. Postanowieniem prokuratora Generalnego z dn. 25.05.1993 umorzenie śledztwa z 1984 uznano w interesie podejrzanych jako niezasadne. IPN Sz 20/18 t. 1-6 (848/IV), 0054/16, 0013/404 (14895/III).
Akta administracyjne Rejestr osób amnestionowanych 1983-1984, 1986 i zgłaszających się 1984, 1986. Akta mają układ tabelaryczny, Grzegorz Ostrowski wymieniony jest wśród osób amnestionowanych w 1984 r. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Sprawa dotyczyła antypaństwowej działalności w ramach podziemnych struktur „Solidarności” m.in. prowadzenie akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do sejmu PRL w sprawie uwolnienia więźniów politycznych oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw. Grzegorz Ostrowski wymieniony jest w aktach jako osoba biorąca udział w druku nielegalnych wydawnictw. Sprawę umorzono 08.09.1986 na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 0053/150 (16552/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło druku i kolportażu ulotek pt. „Dlaczego nie pójdę głosować”, nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Ulotki były kolportowane w październiku 1985 r. w Szczecinie. Wobec G. Ostrowskiego w dn. 10.10.1985 wydano postanowienie o zastosowano aresztu tymczasowego, jednak G. Ostrowski zbiegł w trakcie konwoju. W dn. 05.08.1986 areszt tymczasowy wobec G. Ostrowskiego został uchylony, a 08.09.1986 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 0054/40, 0013/429 (14959/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności grupy osób w związku pn. Komitet Obrony Praworządności Pomorza Zachodniego. Działalność ta polegała na wysyłaniu pism w formie skarg na działania m.in. Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie do Sejmu PRL Prokuratora Generalnego i innych organów. Wśród oskarżonych o udział w nielegalnym związku był Grzegorz Ostrowski, sprawę umorzono na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 0053/87 (16437/2)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Grzegorza Ostrowskiego w ZK Nowogard i AŚ w Szczecinie. G. Ostrowski został tymczasowo aresztowany 10.10.1985 w związku z drukiem i kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Tego samego dnia zbiegł z konwoju w trakcie konwojowania z prokuratury wojewódzkiej, został zatrzymany 09.11.1985. Zwolniony z aresztu 05.08.1986. IPN Sz 49/552 (362/VIII/30/86
Akta dochodzeniowo-śledcze Sprawa dotyczyła działalności Grzegorza Ostrowskiego w „Komitecie Obrony Praworządności”, któremu Wydz. Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie decyzją z dnia 30 11.1985 odmówił legalizacji. Działalność ich polegała m.in. na rozsyłaniu skarg do władz, urzędów i instytucji PRL. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone 13.08.1986 na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 013/410, 0054/22 (14901/III)
Kwesttionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Ostrowski będąc figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego „Ostry” został tymczasowo aresztowany w związku z produkcją nielegalnych wydawnictw oraz przynależnością do Komitetu Obrony Praworządności. W związku z tym KE przekwalifikowano na SOR. G. Ostrowski został objęty KE „Ostry” po tym jak zakończono z powodu amnestii SOR „Portowiec” w ramach którego rozpracowywano jego działalność w PSPP. SOR „Ostry” zakończono w związku z umorzeniem postępowania karnego wobec G. Ostrowskiego na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 0053/111 (16476/II)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Szczecina. Sprawa została zakończona 25.09.1986 na podstawie ustawy o amnestii z dnia 17.07.1986. Z akt wynika, że w sprawie nr II Ds. 40/85 wobec G. Ostrowskiego prokurator wniósł o zastosowanie postępowania szczególnego. G. Ostrowski został tymczasowo aresztowany i oskarżony o druk w dn. 08.11.1985 ulotek nawołujących m.in. do bojkotu wyborów do sejmu PRL. IPN Sz 0054/29, 0013/417 (14913/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła powołania w dn. 19.11.1987 na terenie Szczecina Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej. W skład jego władz wchodził Grzegorz Ostrowski, który od 22.01.1989 został wybrany przewodniczącym OK PPS w Szczecinie. Sprawę zakończono w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz stwierdzeniem, że ugrupowanie nie stanowi istotnego zagrożenie dla porządku państwa .G. Ostrowski został zarejestrowany pod nr 38417, początkowo do KE "Portier", następnie do SOR "Faworyci". IPN Sz 0053/684 (17621/II)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca spraw rozpatrywanych przez Kolegium ds. Wykroczeń za 1988. W aktach znajduje się informacja z dn. z 16.01.1989 o planowanym przez Grzegorza Ostrowskiego spotkaniu nielegalnej Organizacji „Polska Partia Socjalistyczna”. W związku z tym przeprowadzono z G. Ostrowskim rozmowę ostrzegawczą, przeprowadzono także przeszukanie mieszkania, podczas którego zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. IPN Sz 0012/475 (1515/IV)
Sprawa Problemowa Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej subkultur młodzieżowych przejawiających tendencje do przekształcania się w pozaparlamentarne organizacje społeczne, których działalność stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sprawę zakończono w związku z rozwiązaniem SB. IPN Sz 0011/2076
.