Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 28-03-1949
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”. Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni. Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia). Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację. Bibliografia: - Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58. - Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013. - Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008. - Polak W., Czas ludzi niepokornych., Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 8.04.1982 Tadeusz Szymański został zarejestrowany przez SB z Wydziału V KW MO w Elblągu pod numerem 5626 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Konfetti” (nr rej. 4553). Powód tej rejestracji i inwigilacji: „dot. kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy (Zakłady im. Wielkiego Proletariatu) w okresie stanu wojennego w 1982 roku. Zakończono skierowaniem do sądu – sprawę umorzono”. W związku z powyższym dnia 23.12.1983 materiały te złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Elblągu pod sygnaturą 908/II. Materiałów o sygn. 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tadeusz Szymański figuruje w wykazie rezerwistów powołanych jesienią 1982 "na ćwiczenia" do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej po Chełmnem. Powołany dnia 5.11.1982, przydzielony do 8 kompanii pontonowej w dniu 10.11.1982, zwolniony z ww. obozu "po odbyciu ćwiczeń" dn. 2.02.1983. IPN By 674/7.
Tadeusz Szymański figuruje w aktach śledczych zarejestrowanych przez Wydział Śledczy KW MO w Elblągu w roku 1982 do numeru RSD 18/82. Akta te dotyczą "wrogiej działalności politycznej" w okresie trwania stanu wojennego. Tadeusz Szymański został aresztowany dnia 17.02.1983, w dniu 18.07.1983 areszt zmieniono na dozór MO. Prowadzenie akt zakończono postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z sierpnia 1983 – śledztwo umorzono na mocy amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Gd 011/85 (146/III).
Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu (nr Pg.Śl.II-28/82) z dnia 17.02.1983. Tadeusz Szymański został tymczasowo aresztowany, ponieważ "od kwietnia do grudnia 1982 w Elblągu działając wspólnie z innymi osobami, kontynuował działalność w ramach związku zawodowego "Solidarność", polegającą na przechowywaniu i kolportowaniu różnego rodzaju ulotek zawierających fałszywe wiadomości o postępowaniu władz państwowych w okresie stanu wojennego oraz nawołujących do organizowania akcji protestacyjnych, co w konsekwencji mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Postanowieniem tej samej prokuratury z dn. 18.07.1983 wobec ww. uchylono areszt tymczasowy i nakazano dozór milicyjny. W dniu 18.07.1983 Tadeusz Szymański został zwolniony z Zakładu Karnego w Elblągu. IPN Gd 893/125 (32/254).
Tadeusz Szymański figuruje w aktach sądowych Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z lat 1982-1983 (nr Sm.W.81/83) w związku ze sprawą przeciwko kilku oskarżonym o drukowanie i kolportaż "nielegalnych ulotek" oraz o "kontynuowanie działalności w zdelegalizowanych strukturach" NSZZ "Solidarność" w okresie stanu wojennego. Dnia 16.02.1983 Tadeusz Szymański został zatrzymany, przeszukano jego miejsce zamieszkania, a dnia 17.02.1983 przesłuchany i tymczasowo aresztowany. W dniu 18.07.1983 wobec ww. uchylono areszt tymczasowy i oddano pod dozór milicyjny. Dnia 8.08.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu skierowała wniosek do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni o umorzenie postępowania na mocy amnestii z dnia 21.07.1983. Sąd przychylił się do tego wniosku i dn. 16.08.1983 umorzył postępowanie karne. IPN Gd 253/9530-9538 (3158/91/3954-3962).
Od dnia 25.01.1984 Tadeusz Szymański był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Tajasz” - zarejestrowanego przez Wydział V WUSW w Elblągu pod numerem 7227. Zapisany powód tej inwigilacji: „dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki narodowej". Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Tajasz” zakończono dnia 25.11.1988 odnotowanym "zaprzestaniem wrogiej działalności”. Dn. 1.12.1988 materiały te złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Elblągu pod sygnaturą 1554/II. Materiałów o sygn. 1554/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż dnia 4.11.1983 Tadeusz Szymański otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ" o numerze Z-I-1567/83. Ten zakaz wydawania paszportu ww. działaczowi "Solidarności" nastąpił na wniosek Naczelnika Wydziału V WUSW w Elblągu. W okresie od dnia 10.04.1984 do 10.04.1986 odnośnie paszportu Tadeusza Szymańskiego obowiązywało kolejne "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ" - tym razem o numerze Z-I-1595/84 (także na wniosek Naczelnika Wydziału V WUSW w Elblągu). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.